Δημόσια διαβούλευση του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Ο Δήμος Τρικκαίων, με γνώμονα τη συμμετοχή των τρικαλινών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα της καθημερινότητας και, ουσιαστικά, για ζητήματα της δημόσιας ζωής, α Ο Δήμος Τρικκαίων, με γνώμονα τη συμμετοχή των τρικαλινών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα της καθημερινότητας και, ουσιαστικά, για ζητήματα της δημόσιας ζωής, α Rating: 0

Δημόσια διαβούλευση του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρικκαίων

asklipioy  1
Ο Δήμος Τρικκαίων, με γνώμονα τη συμμετοχή των τρικαλινών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα της καθημερινότητας και, ουσιαστικά, για ζητήματα της δημόσιας ζωής, ανακοινώνει ότι εκκινεί τη διαβούλευση για τη Νέα Κανονιστική Διάταξη για τους Κοινόχρηστους Χώρους.

Η νέα αυτή Κανονιστική αποτελεί προϊόν μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά αποβλέπει στον Δήμο των επόμενων ετών, προκειμένου το νέο πλαίσιο να αφορά, τόσο τους καταστηματάρχες, όσο και, κυρίως, τους πεζούς.

Ταυτοχρόνως διαμορφώνονται οι όροι για τους ποδηλάτες, τους οδηγούς, τις πλατείες, τα πεζοδρόμια, τους πεζοδρόμους.

Ο Δήμος Τρικκαίων επιθυμεί και επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των τρικαλινών σε αυτή τη διαβούλευση, η οποία ξεκινά από σήμερα 11 Μαΐου 2015 και θα λήξει το βράδυ της Παρασκευής 16 Μαΐου.

Η διαβούλευση αυτή περιλαμβάνει την ελεύθερη κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων, σκέψεων, ιδεών και παρατηρήσεων επί της πρότασης του Δήμου. Η εν λόγω Κανονιστική έχει παρουσιαστεί ήδη στους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ την Παρασκευή απεστάλη και στους επικεφαλής των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, για την ομοίως κατάθεση προτάσεων.

Κάθε τρικαλινός θα μπορεί να βρίσκει την πρόταση για τη νέα Κανονιστική Διάταξη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr , όπου σε ειδικό χώρο θα βρίσκεται το κείμενο με τη μορφή Word. Στη συνέχεια, σε ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο protaseis@trikalacity.gr ο καθένας θα μπορεί να καταθέτει τις απόψεις του για την κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Τρικκαίων και στην πόλη των Τρικάλων.
Troxaia Asklipioy
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες
καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.
• Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, δάση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
• Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.
• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:
• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(ηλικιωμένοι, παιδιά, συνοδοί βρεφικών αμαξιδίων, κ.λπ.).

Άρθρο 2ο
Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου.
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
• Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών
• διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
• τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
• Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
• Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
• Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
• Του Ν. 2218/1994
• Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
• Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
• Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
• Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
• Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
• Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
• Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
• Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.
• Απόφαση 3447/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας
• ΥΑ Αριθμ.6952/16-3-2011(ΦΕΚ 420/Β΄/16-3-11)

Άρθρο 3ο
Ορισμοί

1. Κοινόχρηστοι, είναι οι χώροι που σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Τρικκαίων.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης, κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών.
4. Ανάκληση άδειας, είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

Troxaia Asklipioy

Άρθρο 4ο
Αρμοδιότητες

Εκτός του Δήμου Τρικκαίων, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Τρικκαίων ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.
Για την εφαρμογή του παρόντος, ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες, εντός 15 ημερών.
2. Η Ομάδα Δημοτικού Ελέγχου, η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και χορηγούν «σύμφωνη γνώμη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τη χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου, καθώς και τη διακοπή και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο.
4. Οι Τοπικές Κοινότητες και η Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων γνωμοδοτούν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 5ο
Γενικές Αρχές
1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου και του προσωρινού τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική). Για τις λοιπές πλατείες, άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δίνεται κατά περίπτωση, με γνωμοδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50 μ. τουλάχιστον.
4. Στους πεζοδρόμους εξασφαλίζεται ικανό πλάτος για την απρόσκοπτη και
συνεχή διέλευση των πεζών.
5. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης.
6. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού (ενημερωτικές και διαφημιστικές πινακίδες, ποδηλατοστάσια κ.λπ.) που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
7. Προ της εισόδου κατοικίας δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για οποιαδήποτε χρήση.
8. Οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι, οριοθετούνται με έγχρωμη γραμμή με συνεργασία της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, της Ομάδας Δημοτικού Ελέγχου, της Δημοτικής Αστυνομίας και εκπροσώπου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. Απαγορεύεται η οριοθέτηση του παραχωρημένου χώρου με οποιαδήποτε κατασκευή που μετατρέπει τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
9. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, τοποθέτηση ψησταριών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.).
10. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αποτελεί η ενημερότητα του ενδιαφερομένου περί μη οφειλών στο Δήμο ή νόμιμη ρύθμισή τους.
11. Η εξόφληση του τιμήματος για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή της και την έναρξη ισχύος της.
12. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
13. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1 μ. από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5 μ.
14. Στις περιοχές του Ιστορικού Κέντρου, στην πλατεία του Ο.Τ.Ε., στην πλατεία Αρ. Αντωνίου, καθώς και σε όλους τους πεζόδρομους, επιτρέπεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού (καθίσματα, τραπέζια, γλάστρες κ.λπ.) που αποτελούνται μόνο από γήινα υλικά, όπως πηλός, ξύλο, γυαλί κ.λπ.
15. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 3 μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.
16. Απαγορεύεται κάθε είδους κατασκευή επί του δαπέδου του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου (ξύλινα δάπεδα , βάθρα κτλ ) εκτός από την αποκατάσταση του υπάρχοντος με τα ίδια υλικά και τη σύμφωνη γνώμη των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου . Οι υπάρχουσες κατασκευές δύναται να διατηρηθούν μέχρι τη λήξη της ισχύς της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και απομακρύνονται άμεσα μετά από κάθε μεταβολή αυτής (αλλαγή ιδιοκτήτη, ενοικιαστή, ΑΦΜ, καταστατικού εταιρίας κ.λπ.)
17. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΓΟΚ /85 οι εξώστες των κτηρίων δεν επιτρέπεται να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο της οικοδομικής γραμμής (κατακόρυφο ή κεκλιμένο), περισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους του δρόμου …και μέχρι 2,0 μέτρα το πολύ. Επίσης εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση, πρέπει να βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων από κάθε σημείο της στάθμης του πεζοδρομίου (…) Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο από 5 μ. πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,5 μ., μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.
Σύμφωνα με του άρθρο 17 του Κτηριοδομικού Κανονισμού, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση… απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμη και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.
18. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.λπ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
19. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.
20. Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια θα γίνεται μόνο από την Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου και η αποκατάσταση του γύρω χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ή καθ’ υπόδειξή (αδειοδότηση) τους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
21. Η καθαριότητα του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος.
22. Απαγορεύεται η αποθήκευση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
23. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, συσκευών προβολής, τηλεοράσεων, διαφημιστικών στοιχείων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων (αυτοκινητάκια, αεροπλανάκια, κ.λπ.) σε μη παραχωρημένο με σχετική άδεια κοινόχρηστο χώρο.
24. Με τη λήξη των αδειών και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα.
Asklipioy
Άρθρο 6ο
Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται ως εξής:

Α. Πλατείες
Στις πλατείες που δίδεται άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο χώρος προς χρήση δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού εμβαδού της πλατείας.
Ο χώρος που θα παραχωρείται, εξαρτάται από το πλάτος της πρόσοψης του καταστήματος και δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του εμβαδού αυτού.
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πράσινου που υπάρχουν στην πλατεία.

Β. Πεζόδρομοι
Γενικά
Στους πεζοδρόμους, πλην των ειδικών περιπτώσεων, ο χώρος κατάληψης δεν θα υπερβαίνει το ½ του συνολικού πλάτους του δρόμου, ισομερώς κατανεμημένος στις δύο πλευρές αυτού.
Δύναται να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έναντι και παραπλεύρως του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, εφ’ όσον ο χώρος βρίσκεται μπροστά από ιδιοκτησία, προϋπόθεση είναι η έγγραφη άδεια του έχοντος τη χρηση του ακινήτου. Η διαδικασία για τη χορήγηση αυτής της άδειας είναι ίδια με το άρθρο 7 παρ. 1.

Οι προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων, ανεμοθωράκων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( Άρθρο 7 παρ.2 της παρούσης ) ορίζονται ως εξής:
Επιτρέπεται:
• Η χρήση ανεμοθωράκων γυάλινων ή plexiglass μεγίστου ύψους 1,60 μ. περιμετρικά του καταλαμβανόμενου κοινοχρήστου χώρου.
• Η χρήση κινητών θερμαντικών σωμάτων και η χρήση οπτικών μέσων πάνω σε κινητές βάσεις.
Απαγορεύεται ρητώς:
• Η τοποθέτηση πόρτας εισόδου επί των ανεμοθωράκων (συρόμενες, saloon κ.τ.λ. )
• Η επέκταση των ανεμοθωράκων με νάυλον.
• Η χρήση νάιλον για την οριοθέτηση των συνόρων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικές Περιπτώσεις
Ι)Πεζόδρομος Ασκληπιού
Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μπροστά από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε πλάτος 3 μ. επί του πεζοδρόμου.
Δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για επιπλέον πλάτος 1,20 μέτρων μετά τις 22:00 μέχρι το πέρας της λειτουργίας του καταστήματος.
Παρατηρήσεις:
• Για τη χορήγηση άδειας κατάληψης επιπλέον κοινοχρήστου χώρου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1 της παρούσης.
• Στον επιπλέον χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε λειτουργική ή διακοσμητική επέμβαση πλην των τραπεζοκαθισμάτων.
• Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου στις πλατείες (τρίγωνα) επί των οδών Βύρωνος και Ασκληπιού, μέγιστου πλάτους 1,5μ. που δεν θα υπερβαίνει την πρόσοψη του έναντι καταστήματος και δεν θα αντίκειται στη βασική διάταξη της συνολικής κατάληψης του ½ του συνολικού πλάτους του δρόμου.

ΙΙ)Πεζόδρομος Κονδύλη
Δεν παραχωρείται σε καμία περίπτωση χώρος επί του πεζοδρόμου που είναι χαρακτηρισμένος ως ποδηλατοδρόμος.
Στο δυτικό τμήμα της οδού Κονδύλη θα παραχωρείται χώρος προς χρήση πλάτους 2μ.που δε θα υπερβαίνει την πρόσοψη του καταστήματος.
Στο ανατολικό τμήμα της οδού Κονδύλη θα ισχύει για τα πεζοδρόμια ό,τι περιγράφεται στην παράγραφο Γ αυτού του άρθρου.

Γ. Πεζοδρόμια
Στα πεζοδρόμια δίνεται η δυνατότητα, εναλλακτικά και μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΟΙΖΩ η κατάληψη χώρου να ορίζεται έναντι των καταστημάτων (μόνο για τραπεζοκαθίσματα), όταν συντρέχουν λόγοι φυσικών εμποδίων όπως περίπτερα, δέντρα, σήματα Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. Προϋπόθεση αποτελεί η μη παραβίαση του άρθρου 5 παρ.3.

Δ. Παραποτάμιοι χώροι
Δεν δύναται να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στα πρανή και στις όχθες των ποταμών, χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την έγκριση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.

Άρθρο 7ο
Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων

1. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου:
• Δεν θα υπερβαίνει τα 5,00 τ.μ. όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 7,00 μ.
• Δεν θα υπερβαίνει τα 4,00 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τμ.
Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών διαστάσεων 2μ.Χ1μ. το μέγιστο και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών διαστάσεων 1,65Χ0,70μ., τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 0,70μ σε οριζόντια προβολή, απέχουσα απόσταση μεγαλύτερη των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μΧ1,50μ και ύψος 2,20μ).

Περίπτερο που τηρεί όλες τις προηγούμενες προϋποθέσεις αλλά διατηρείται από τον εκμεταλλευτή του κλειστό περισσότερο από έναν (1) χρόνο θα καταργείται.
Στην περίπτωση των περιπτέρων που καταλαμβάνουν χώρο σε πεζοδρόμια, ισχύει η βασική αρχή του άρθρου 5 παρ. 3, 4 (ελεύθερο εύρος πεζοδρομίου για τη διέλευση πεζών = 1,5μ.) του παρόντος Κανονισμού.

2. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα ανώτερο καταστήματα για την τοποθέτηση εμπορευμάτων νωπών ή συσκευασμένων, καθώς και για σταντ πώλησης έντυπων κ.λπ. πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της άδειας για τοποθέτηση ψυγείων και καταψύξεων.

3. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά

Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή τους στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, λαμβάνει άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου μετά και από την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, ή την έγκριση της Ομάδας Δημοτικού Ελέγχου εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων(ΥΑ 6952/16-3-2011 ΦΕΚ 420/Β΄/16-3-11)
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :

i. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τέλος χρήσης, που προπληρώνεται από τον εργολάβο εκμετάλλευσης του κάδου .
Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από την Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκομιδής (ειδικοί κάδοι) ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να μην ενοχλούνται οι πεζοί και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χώρο και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα η οποία θα ανανεώνεται.

ii. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα με μηνιαίο τέλος Χρήσης.
Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση 1,50 μ. από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος 2,50 μ. από τη στάθμη της οδού με ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροή ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα π.χ. είδος προστατευτικού υλικού θα καθορίζοντα από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη νόμιμης άδειας από τον Δήμο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου μαζί με αντίγραφο της θεωρημένης οικοδομικής άδειας και της προβλεπόμενης από τον νόμο πινακίδα με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία της έκδοσης της.

iii. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή την άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και υποχρεώνεται :
• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων.
• Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή.
• Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών.
• Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου.
• Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα.
• Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.
iv. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με ημερήσιο ή μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.
Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.

Άρθρο 8ο
Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με αίτηση του, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος.
Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
Γ. Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Δ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων, ανεμοθωράκων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων, ανεμοθωράκων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από:
• Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.
• Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.
• Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων (ηλεκτρολογική, μηχανολογική μελέτη κλπ.)
• Στατική επάρκεια
Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή φθορά σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.

Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή σε πλατείες, πεζοδρόμους ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης, τόσο η μορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που θα εκπονείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Για πιθανές τομές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόμο ή πεζοδρόμια, απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», η οποία χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

3. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 8 και 13 του παρόντος.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

Α. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
Β. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

4. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα –Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).

i. Περίπτερα
Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Δ. Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47.
Β. Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
Δ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

ii. Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα τροφίμων που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους π.χ παντοπωλεία, πρατήρια άρτου, πρατήρια ζαχαρωδών προϊόντων κλπ).
Η αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

Α. Αδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ.
Β. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Γ. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.

5.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

Α. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
Β. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, Ομάδας Δημοτικού Ελέγχου, και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού – Οδοσήμανσης & Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου.
Δ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων
Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ,που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα .
Στην αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
ενδιαφερομένους.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι1 εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου σε περίπτωση φθοράς και πλημμελούς αποκατάστασης του παραχωρούμενου χώρου.

7. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την
λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
Ενδιαφερομένους.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου σε περίπτωση φθοράς και πλημμελούς αποκατάστασης του παραχωρούμενου χώρου.

8. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, γάμων κ.λ.π. δίνονται με αίτηση του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα.
Εκδίδονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – η οποία καθορίζει και το ανάλογο αντίτιμο – κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) και την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας.
Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. εφ΄όσον αυτή επιβάλλεται.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από δύο (2) άδειες τον χρόνο.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους.
Δεν επιτρέπεται η διανομή διαφημιστικών εντύπων στους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης.
Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό για τα τέλη διαφήμισης.
Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων.
Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς ,είναι απαραίτητο ως να προσκομίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, Αστυνομική Αρχή κλπ) ως προϋπόθεση για την έκδοση αδείας.
Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων.
Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1491/84.

9. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο εμπόριο.
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ύστερα από σχετική Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους και η διάρκειά τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
Στις θέσεις αυτές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται διάφοροι πωλητές (κάστανων, βιβλίων, καλαμποκιών, ζαχαρωδών προϊόντων, καρπουζιών , κάρβουνων, κεριών), καντίνες κτλ.

10. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών.
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (λούνα παρκ), θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
Ειδικότερα, για την Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων, η τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (Λούνα παρκ με περισσότερα του ενός παιχνίδια) θα επιτρέπεται στις εξής θέσεις: α)Χώρος της Ζωαγοράς αν δεν αναπτύσσεται εκεί άλλη δραστηριότητα, β)χώρος της ετήσιας εμποροπανήγυρης στις Καρυές, εκτός από τον μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους.

11.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για
εκτέλεση εργασιών (εκσκαφές και τομές οδοστρώματος) από
ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφελείας ( ΔΕΗ, ΟΤΕ,Φυσικό Αέριο κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση εργασιών,(εκσκαφών , τόμων οδοστρώματος κτλ) από ιδιώτη ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας απαιτείται άδεια και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες ποσού.
Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα θεωρείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και πριν την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν συμφωνά με τα οριζόμενα στη Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με την κειμένη Νομοθεσία και θα υποβάλεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, με ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους και των προδιαγραφών τους οι οποίες και θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τ.Υ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μετρά προστασίας και να γίνεται πλήρης και έντεχνη αποκατάσταση των επεμβάσεων στην αρχική τους μορφή εντός (10) ημερών από το περάς των εργασιών σε κάθε τμήμα.
Μετά το πέρας των εργασιών οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε έλεγχο για τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των τομών.
Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσμα της αποκατάστασης δεν είναι ικανοποιητικό, είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. να υποχρεωθεί ο εργολάβος να ανακατασκευάσει όλο το τμήμα του οδοστρώματος.
Για την πρόληψη ατυχημάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μετρά όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
Από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η ΔΕΥΑΤ για εκτέλεση εργασιών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

12. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στις Τοπικές Κοινότητες.

Η παραχώρηση των χώρων στις Τοπικές Κοινότητες, γίνεται έπειτα από τη γνωμοδότηση των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Άδεια καταστήματος σε ισχύ
 Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
 Σκαρίφημα του καταστήματος και του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων η παραχώρηση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων, κήπων αλσών) να μην είναι μεγαλύτερη του 20% του χώρου και να μην υπερβαίνει τα 100 τ.μ.. Σε πεζοδρόμια επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματος, αφήνοντας ελεύθερο πλάτος 1,5 μέτρο, για την διέλευση των πεζών.
Το τίμημα για την παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου επιστρέφει ισόποσα στην Τοπική Κοινότητα ως ανταποδοτικό.
Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται δωρεάν σε συλλόγους για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη αυτού που λαμβάνει την άδεια χρήσης.

Άρθρο 9ο
Κίνηση οχημάτων στους κοινόχρηστους χώρους

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση όλων των τροχοφόρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Εξαιρούνται:
– τα οχήματα φορτοεκφόρτωσης στις προκαθορισμένες ώρες, όπως αυτές ορίζονται από την υπ’ αριθμ. 146/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (παράγραφος δ του άρθρου 3): «Η κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων, κατοικιών στους πεζόδρομους – πλατείες της πόλης, επιτρέπεται από ώρα 07:00 μέχρι 09:30 π.μ. και από ώρα 16:00 μέχρι 17:30 μ.μ. Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την εκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η τροφοδοσία άλλων παρόδιων καταστημάτων».
– τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα, οχήματα Π.Υ., οχήματα ΕΛ.ΑΣ, οχήματα Δημοτικής Αστυνομίας, οχήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας), μόνο κατά το διάστημα για το οποίο προκύπτει η έκτακτη ανάγκη.

Άρθρο 10ο
Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούμενου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους και για τη διαφορετική χρήση του.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος:
• Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης
• Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
• Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.
• Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
• Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δ/νση της Πολεοδομίας ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/21.8.1998 -Φ.Ε.Κ. 195Α -, τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου -άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου-, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν. 1337/1983.

Άρθρο 11ο
Μεταβατικές Διατάξεις.

α) Ο παρών κανονισμός καταργεί κάθε προγενέστερο αυτού και ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Δ/ση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή