Αλλαγές στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών με το νέο Προεδρικό Διάταγμα Reviewed by Momizat on .   Μετά από τις αλλαγές στις σχολές υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σειρά πήρε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), καθώς με προεδρικό διάταγμα καθο   Μετά από τις αλλαγές στις σχολές υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σειρά πήρε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), καθώς με προεδρικό διάταγμα καθο Rating: 0

Αλλαγές στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών με το νέο Προεδρικό Διάταγμα

Αλλαγές στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών  με το νέο Προεδρικό Διάταγμα

 

Μετά από τις αλλαγές στις σχολές υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σειρά πήρε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), καθώς με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται μια σειρά απο αλλαγές.

Οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι εξής:

Η υφιστάμενη παράγραφος 3 του άρθρου 106 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Οι σπουδαστές που κρίθηκαν επανεξεταστέοι: α. Του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά και από αυτούς όσοι: (1) Επιτύχουν, προάγονται στο επόμενο έτος. (2) Αποτύχουν, παραμένουν στο ίδιο έτος. β. Του τρίτου (3ου ) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θα εξαχθούν τ’ αποτελέσματα και από αυτούς όσοι: (1) Επιτύχουν, ονομάζονται μόνιμοι υπαξιωματικοί. (2) Αποτύχουν, παραμένουν στην ίδια τάξη, πλην αυτών που παραμένουν για δεύτερη (2η) φορά στο ίδιο έτος σπουδών και οι οποίοι αποβάλλονται από τη Σχολή.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Οι κατανομές βασίζονται στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος, για την κατάταξη όλων των σπουδαστών σε διοικητικούς – τεχνικούς, στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος για την κατανομή των τεχνικών σπουδαστών Όπλων-Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων και τις ειδικότητες, στη σειρά αποφοίτησης για την κατανομή των διοικητικών σπουδαστών Όπλων – Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων. Οι χρόνοι κατανομής καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 4 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:

α. Το ΑΣΣ καθορίζει σε ποια Όπλα – Σώματα γίνεται κατανομή των σπουδαστών. Η Διεύθυνση Οργανώσεως του ΓΕΣ καθορίζει τον αριθμό που πρέπει να κατανεμηθεί στις διάφορες κατηγορίες, και η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του ΓΕΣ κοινοποιεί τα μέτρα επιλογής στη σχολή που είναι έξι, δηλαδή επτάδα έως δωδεκάδα και την κατανομή θέσεων σε κάθε επιλογική ομάδα.

Τέλος, η παράγραφος 3 του Παραρτήματος «Γ» αντικαθίσταται ως εξής:

3. Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός και να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος, την παραπάνω ημερομηνία. Σημειώνεται πως οι αλλαγές ισχύουν απο τους εισαχθέντες στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές

Η οργάνωση της ΣΜΥ, καθώς και η λεπτομερής σύνθεση του προσωπικού και του υλικού, καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΠΟΥ και περιλαμβάνει γενικά:

α. Διοίκηση.
β. Διεύθυνση Σπουδών.
γ. Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας.
δ. Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφάλειας.
ε. Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής.
στ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – Εθιμοτυπίας.
ζ. Τάγματα Σπουδαστών, ανάλογα με τη δύναμη.
η. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
θ. Λόχο Διοικήσεως.

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
Τμηματάρχης:
1. Καθήκοντα Τμηματάρχη Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης ανατίθενται σε ανώτερο Αξιωματικό, εκ των υπηρετούντων στη Σχολή.

2. Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων των τομέων Πολιτικών – Κοινωνικών, Θετικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 95 του παρόντος Οργανισμού.

3. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή Σπουδών για:

α. Τη σύνταξη, αναθεώρηση και βελτίωση όλων των συγγραμμάτων εκπαίδευσης της Σχολής, καθώς και του φύλλου διδασκαλίας μαθήματος για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές-καθηγητές των μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
(1) Τον ειδικό αντικειμενικό σκοπό.
(2) Τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα ανά μάθημα και εξάμηνο.
(3) Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με τις αντίστοιχες ενότητες.
(4) Τον καθορισμό της μεθόδου εκπαίδευσης.
(5) Τον τρόπο προετοιμασίας των Σπουδαστών.
(6) Τον τρόπο εξέτασης των Σπουδαστών.

β. Την παρακολούθηση της επίδοσης των Σπουδαστών, με επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης.
γ. Την υποβολή των προφορικών βαθμολογιών.
δ. Την υποβολή των θεμάτων των τελικών γραπτών εξετάσεων, με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
ε. Τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών – καθηγητών, καθώς και την αξιολόγηση των διδασκομένων μαθημάτων, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
στ. Την παρακολούθηση της καλής κατάστασης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και αιθουσών εκπαίδευσης.
ζ. Τον απολογισμό εκπαίδευσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Καθήκοντα ΑΣΑ ανατίθενται σε κατώτερο Αξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου) εκ των υπηρετούντων στην Σχολή.

Καθήκοντα Τμηματάρχη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ανατίθενται σε ανώτερο Αξιωματικό, εκ των υπηρετούντων στη Σχολή.

Τα διδασκόμενα μαθήματα και η παρεχόμενη εκπαίδευση στο σύνολο του χρόνου φοίτησης των σπουδαστών κατανέμονται κατά τομείς επιστημών, όπως παρακάτω:

α. Τομέας Πολιτικών – Κοινωνικών Επιστημών
(1) Πολιτική Ιστορία.
(2) Ψυχολογία.
(3) Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση.
(4) Αγγλικά.
(5) Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management.
(6) Κοινωνιολογία – Επικοινωνιολογία.
(7) Στοιχεία Συνταγματικού – Διεθνούς Δικαίου.
(8) Ελληνική Λογοτεχνία.
(9) Στρατιωτική Ιστορία – Στρατιωτική Γεωγραφία.
(10) Στρατηγική Σκέψη.

β. Τομέας Θετικών Επιστημών
(1) Γενικές Αρχές Οικονομίας.
(2) Στατιστική.
(3) Πληροφορική.
(4) Φυσική.
(5) Τεχνικό Σχέδιο.
(6) Μαθηματικά.
(7) Βλητική.

γ. Τομέας Στρατιωτικών Επιστημών
(1) Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση.
(2) Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση.
(3) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.
(4) Τακτική.
(5) Επιτελικά.
(6) Πυρομαχικά.
(7) Ηγεσία.
(8) Διακλαδικότητα – Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης.
(9) Διοικητική Μέριμνα (Logistic).

δ. Τομέας Τεχνολογικών Επιστημών
(1) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).
(2) Καύσιμα – Λιπαντικά.
(3) Στοιχεία Μηχανών – Εργαστήριο.
(4) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρολογία αυτοκινήτου – Εργαστήριο.
(5) Ηλεκτρικές Μηχανές – Εργαστήριο.
(6) Μεταλλουργία – Μεταλλογνωσία – Εργαστήριο.
(7) Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο.
(8) Ηλεκτρονικά – Εργαστήριο.
(9) Ψηφιακά Συστήματα – Εργαστήριο.
(10) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Εργαστήριο.
(11) Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
(12) Αεροδυναμική Θεωρία Πτήσεως – Εργαστήριο.
(13) Εμβολοφόροι και Στροβιλοφόροι Αεροπορικοί Κινητήρες – Εργαστήριο.
(14) Αεροσκάφη – Ελικόπτερα.
(15) Πνευματικά και Υδραυλικά Συστήματα.
(16) Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαστήριο.
(17) Οπλικά Συστήματα.
(18) Θερμοδυναμική.
(19) Ηλεκτροτεχνία.
(20) Γενικές Αρχές Μηχανολογίας.
(21) Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.
(22) Τεχνολογία laser – Ηλεκτροπτικά Συστήματα.
(23) Ποιοτικός Έλεγχος.
(24) Δίκτυα Υπολογιστών.
(25) Αγγλική Τεχνική Ορολογία.
(26) Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
(27) Χημεία Τροφίμων.

ε. Τομέας Φυσικής Αγωγής Σωματική Αγωγή.
2. Οι σπουδαστές, πλέον της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της υποπαραγράφου 1γ, η οποία τους παρέχεται από τη Σχολή, δύναται να εκπαιδεύονται και σε άλλα Σχολεία-Εκπαιδεύσεις, δραστηριότητες, κα τόπιν έγκρισης του ΓΕΣ, όπως στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού (ΣΒΕΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών (ΚΕΟΑΧ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), καθώς επίσης να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

Ειδικότερα για το ΣΒΕΑ, ισχύουν τα παρακάτω:
α. Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 2ου έτους σπουδών και σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί σπουδαστές.
β. Η συμμετοχή των σπουδαστών Όπλων και Σωμάτων στηρίζεται σε εθελοντική βάση.
γ. Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται, πλην εκείνων που στο μέλλον θα στελεχώσουν τις Ειδικές Δυνάμεις και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.

Συντελεστές Ετών – Σειρά Επιτυχίας – Αρχαιότητα
α. Καθορίζονται συντελεστές κάθε έτους όπως παρακάτω:
(1) Το 1 για το πρώτο (1ο) έτος.
(2) Το 2 για το δεύτερο (2ο) έτος.
(3) Το 3 για το τρίτο (3ο) έτος.
β. Η σειρά επιτυχίας του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους καθορίζεται ως εξής:
(1) Η βαθμολογία του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί τον αντίστοιχο συντελεστή μαθήματος και μετατρέπεται σε αριθμό μορίων.
(2) Αθροίζονται τα μόρια όλων των μαθημάτων, των στρατιωτικών προσόντων και της διαγωγής.
(3) Το παραπάνω άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 1 [συντελεστής πρώτου (1ου) έτους] και αποτελεί τον τελικό αριθμό μορίων του πρώτου (1ου) έτους και επί το συντελεστή 2 [συντελεστής δευτέρου (2ου) έτους] και αποτελεί τον τελικό αριθμό μορίων του δευτέρου (2ου) έτους.
(4) Κατατάσσονται οι σπουδαστές κατ’ απόλυτη σειρά μορίων και κατά κατηγορία.
(5) Η σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία σπουδαστών, αποτελεί και τη σειρά αρχαιότητας.
(6) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος είναι ο σπουδαστής που συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν το μεγαλύτερο συντελεστή.

Σπουδαστές των προηγούμενων ετών:
Εξετάζονται σε χρόνο που καθορίζει η Σχολή και οπωσδήποτε πριν την προαγωγή των υπολοίπων σπουδαστών του έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας, τότε καθορίζονται νέες ημερομηνίες από τη Σχολή. Η βαθμολογία που επιτυγχάνουν οι παραπάνω σπουδαστές, τους κατατάσσει στην κανονική σειρά επιτυχίας, πλην όμως δεν τους ανατίθενται καθήκοντα βαθμοφόρων, εφόσον έχει προηγηθεί η ανάθεση καθηκόντων βαθμοφόρων στους υπόλοιπους σπουδαστές. Για τους τεχνικούς σπουδαστές μένουν ασυμπλήρωτες αντίστοιχες θέσεις σε Όπλα – Σώματα, όπως καθορίζουν τα μέτρα επιλογής και μετά την εξέταση εξάγεται σειρά επιτυχίας μεταξύ τους μόνο, για την κατανομή σ’ αυτά.

Άρθρο 35
Η παράγραφος 1 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι σπουδαστές του τρίτου (3ου) έτους, ονομάζονται Λοχίες μετά από επιτυχή φοίτησή τους κατά το τελευταίο έτος εκπαίδευσης, όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα, 50% τουλάχιστον.

Οι σπουδαστές πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου) έτους που προάγονται, μετά την επανεξέταση, τοποθετούνται από πλευράς αρχαιότητας στο τέλος της τάξης και η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που πέτυχαν μετά την επανεξέταση. Για την τελική σειρά αποφοίτησης των σπουδαστών τρίτου (3ου) έτους, που αποφοιτούν μετά την επανεξέταση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν πριν την επανεξέταση.

Πριν την έναρξη του τρίτου (3ου) έτους, σε διοικητικούς – τεχνικούς.
β. Πριν την έναρξη του τελευταίου έτους εκπαίδευσης, οι τεχνικοί σπουδαστές των όπλων – σωμάτων, στα αντίστοιχα όπλα – σώματα και ειδικότητες.
γ. Στο τέλος του τελευταίου έτους εκπαίδευσης, οι διοικητικοί σπουδαστές (όπλων – σωμάτων), στα αντίστοιχα όπλα – σώματα.
δ. Το ΑΣΣ μετά από πρόταση των αρμοδίων διευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις καθορίζει:
(1) Τα Όπλα – Σώματα στα οποία δεν θα γίνει κατανομή των μαθητών της ΣΜΥ.
(2) Την κατανομή:
(α) Στα Όπλα – Σώματα των Τεχνικών μαθητών ΣΜΥ πριν το τέλος του 2ου έτους φοίτησης.
(β) Στα Όπλα – Σώματα των Διοικητικών μαθητών ΣΜΥ πριν το τέλος του 3ου έτους φοίτησης.

Άρθρο 41
Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Οι κατανομές βασίζονται στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος, για την κατάταξη όλων των σπουδαστών σε διοικητικούς – τεχνικούς, στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος για την κατανομή των τεχνικών σπουδαστών Όπλων-Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων και τις ειδικότητες, στη σειρά αποφοίτησης για την κατανομή των διοικητικών σπουδαστών Όπλων – Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων. Οι χρόνοι κατανομής καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Οι σπουδαστές που κρίθηκαν επανεξεταστέοι:
α. Του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά και από αυτούς όσοι:
(1) Επιτύχουν, προάγονται στο επόμενο έτος.
(2) Αποτύχουν, παραμένουν στο ίδιο έτος.
β. Του τρίτου (3ου ) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θα εξαχθούν τ’ αποτελέσματα και από αυτούς όσοι:
(1) Επιτύχουν, ονομάζονται μόνιμοι υπαξιωματικοί.
(2) Αποτύχουν, παραμένουν στην ίδια τάξη, πλην αυτών που παραμένουν για δεύτερη (2η) φορά στο ίδιο έτος σπουδών και οι οποίοι αποβάλλονται από τη Σχολή.

Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός και να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος, την παραπάνω ημερομηνία.

Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν τους εισαχθέντες στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.

ΠΗΓΗ: armynow.net

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή