Αναγκαίες προσλήψεις, αλλά… λίγο πριν τις εκλογές Reviewed by Momizat on . Για πρώτη φορά ανακοινώνει και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ο Δήμος Τρικκαίων, προσλήψεις 38 ατόμων δίμηνης διάρκειας. Να «φταίνε» οι εκλογές που έρχονται; Τ Για πρώτη φορά ανακοινώνει και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ο Δήμος Τρικκαίων, προσλήψεις 38 ατόμων δίμηνης διάρκειας. Να «φταίνε» οι εκλογές που έρχονται; Τ Rating: 0

Αναγκαίες προσλήψεις, αλλά… λίγο πριν τις εκλογές

Αναγκαίες προσλήψεις, αλλά… λίγο πριν τις εκλογές

Για πρώτη φορά ανακοινώνει και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ο Δήμος Τρικκαίων, προσλήψεις 38 ατόμων δίμηνης διάρκειας. Να «φταίνε» οι εκλογές που έρχονται;
Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 29/11-2-2014 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 3136/28102/6-3-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΡ10-Π1Γ απόφαση Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων, για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας  των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄)

8

Δύο (2) μήνες

2

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)  )

2

Δύο (2) μήνες

3

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)  )

2

Δύο (2) μήνες

4

Χειριστές Σαρώθρων (Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄)

1

Δύο (2) μήνες

5

Χειριστές Οχήματ. Πλύσης Κάδων (Αδ.Χειρ. ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Β΄)

1

Δύο (2) μήνες

6

Εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων

20

Δύο (2) μήνες

7

Τεχνίτης Οχημάτων

1

Δύο (2) μήνες

8

Φανοποιός Οχημάτων

1

Δύο (2) μήνες

9

Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Γ΄  ΤΑΞΗ Β΄) &  (Οδηγού  Αδ : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)

1

Δύο (2) μήνες

10

Χειριστής φορτωτή ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Ε΄  ΤΑΞΗ Γ΄)

1

Δύο (2) μήνες

ΣΥΝΟΛΟ:

38

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι Δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως  αναλυτικά αναφέρεται στο  (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)]
  4. Τις αντίστοιχες ανά ειδικότητα ανωτέρω Άδειες μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων  με τις αντίστοιχες Άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

Για τα επιμέρους τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα που πρέπει να προσκομίσουν, πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (από 8/3/2014 – 12/3/2014 ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τζιμόπουλος Παναγιώτης.

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας