Αναφορά Γ. Κυρίτση για τη ΔΕΗ Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on .   Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Γεώργιος Κυρίτσης, καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων με αίτη   Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Γεώργιος Κυρίτσης, καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων με αίτη Rating: 0

Αναφορά Γ. Κυρίτση για τη ΔΕΗ Καλαμπάκας

Αναφορά Γ. Κυρίτση για τη ΔΕΗ Καλαμπάκας

 

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Γεώργιος Κυρίτσης, καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων με αίτημα την διατήρηση του τμήματος Πωλήσεων της Δ.Ε.Η. στον δήμο τους.

Δεδομένου ότι η Καλαμπάκα είναι ο δεύτερος σε έκταση Καλλικρατικός Δήμος στην Ελλάδα με 75 Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς και 23.000 περίπου καταναλωτές της Δ.Ε.Η. το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει να παραμείνει το τμήμα Πωλήσεων και να λειτουργήσει με έστω έναν (1) υπάλληλο για την εξυπηρέτηση των δημοτών τους. Επισημαίνουν ότι η μετάβαση των δημοτών Καλαμπάκας στην πόλη των Τρικάλων για την εξυπηρέτηση τους θα επιφέρει μια επιπλέον ταλαιπωρία καθώς θα τους επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα σε μια περίοδο αυξημένης ανεργίας και γενικότερης οικονομικής κρίσης.

 

 

Ο καταθέτων βουλευτής

Γεώργιος Κυρίτσης

 

 

 

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης: 190/2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ημερ. 11-6-2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1

Ταχ. Κώδικας : 42200 Καλαμπάκα

Πληροφορίες : Γουγουλάκης Κων/νος

Τηλ. :24323-50240

FAX :24320-22421

e-mail: kalampak@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Καλαμπάκας, με αριθμό 10/2014 από 11-6-2014.

Στην Καλαμπάκα και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας,

Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία, σήμερα, την 11ην του μηνός Ιουνίου, του

έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τέταρτη και ώρα 8,00 μ.μ., συνήλθε σε

έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, κατόπιν της υπ’

αριθμ. 14912/6-6-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, που

επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.

3852/2010, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε

σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν παρόντες 21 Σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Αλέκος Θεόδωρος (προεδρεύων) 1.Ρουστάνης Γεώργιος

2.Λύπας Δημήτριος 2.Τσουρβάκας Απόστολος

3.Γκανούλης Δημήτριος 3 . Κ ω στόπουλος Ηλίας

4.Δήμου

5.Αλμπάνης

6.Μαντάρας

7.Χελιδώνης

Γεώργιος

Ηρακλής

Σταμούλης

Χρήστος

4.Παπαχρήστος Σωτήριος

5.Κεραμάς Γεώργιος

6.Παπαγιαννούλς Ε.

7.Μπραζιώτης Παν.

8.Κουφοχρήστος Α ν α στάσιος 8 . Κ α ρ α φ ύλλας Ευθύμιος

9.Ζαρόπουλος Ιωάννης 9 . Κ ω σ τούλας Κων/νος

10.Φωλίνας Νικόλαος 1 0 . Β ο υρλίτσης Δημήτριος

11.Καρακώστας Κων/νος 11.Θάνος Γεώργιος

12.Κόττης

13.Ζήκος

Δημήτριος

Ευθύμιος

12.Βασιλείου Ιωάννης

14.Μπουτίνας Βύρων

15.Γκουγκουστάμος Δημήτριος

16 Ζαχαράκης Νικόλαος

17.Τσιαντούλας

18.Παπαμιχαήλ

19.Αβραμόπουλος

20.Καλτσούδας

21.Στάλιας

Στέργιος

Ιωάννης

Δημήτριος

Ανδρέας

Κων/νος

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Σακελλαρίου Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κων/νος Γουγουλάκης υπάλληλος του Δήμου

για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: 6ο «Επί πρακτορείου ΔΕΗ (Μη κατάργηση τμήματος πωλήσεων –

Ψήφισμα – δυναμικές κινητοποιήσεις».

2

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου :

Το υπ’ αριθ. 65 άρθρο παρ. 5 του Ν.3852/2010 στο οποίο αναφέρει:

Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων

δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα

που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και

εξαιρετικά επείγουσα, προκειμένου να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της ημερήσιας

διάταξης για την συνέχεια και ομαλή λειτουργία του Δήμου ενόψη του καλοκαιριού

που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών εάν δεν προβλεφθούν οι απαιτούμενες δαπάνες

υλοποίησης και να γίνει η λήψη απόφασης για τα συμφέροντα του Δήμου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ.αριθμ. 138/2013

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί κατάργησης τμήματος

πωλήσεων της ΔΕΗ του π/κ Καλαμπάκας » η οποία αναφέρει: Ότι μέχρι στις

30-6-2013 θα καταργηθεί το τμήμα πωλήσεων της ΔΕΗ του Π/Κ Καλαμπάκας και

οι επιπτώσεις από την κατάργηση αυτού του τμήματος στην τοπική κοινωνία θα

είναι τεράστιες.

Το Τμήμα Πωλήσεων της ΔΕΗ του π/κ Καλαμπάκας εξυπηρετεί τον δεύτερο

μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Χώρας μας, οι πολίτες μας σε περίπτωση

κατάργηση του, θα αναγκάζονται να διανύουν επιπλέον 100 χιλ για την

εξυπηρέτηση τους, και πρότεινε να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα μεριμνήσει

αναλόγως λαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς πάσα κατεύθυνση για τη μη

κατάργηση του τμήματος πωλήσεων της ΔΕΗ Καλαμπάκας

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του

προέδρου.

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου και την υπ.αριθμ. 13776/9-4-

2013 απόφαση της Υπ. Εσωτερικών αποφασίζει ομόφωνα.

Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτριο Σακελλαρίου (Δήμαρχο)

2. Γεώργιο Δήμου (Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Βύρων Μπουτίνα (Δ.Σ. αρχηγός μείζονας αντιπολίτευσης)

4. Θεόδωρο Αλέκο (Δ.Σ. ).

5. Ευάγγελο Παπαγιαννούλα (Δ.Σ.)

Η παραπάνω επιτροπή θα μεριμνήσει και θα ενεργήσει αναλόγως λαμβάνοντας η

ίδια πρωτοβουλία προς πάσα κατεύθυνση για τη μη κατάργηση του τμήματος

πωλήσεων της ΔΕΗ π/κ Καλαμπάκας.

Σχετικό υπόμνημα θα σταλεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Κατόπιν η παραπάνω επιτροπή συνέταξε υπόμνημα (18122/18-6-2013)

αποστέλλοντας το προς όλους τους αρμόδιους φορείς στο οποίο ανέφερε:

Με έκπληξη και δικαιολογημένη ανησυχία πληροφορηθήκαμε την απόφαση περί

κατάργησης του τμήματος εμπορίας της ΔΕΗ του Π/Κ Καλαμπάκας.

Άμεσα προβήκαμε στη σύσταση Επιτροπής Αγώνα αποτελούμενη από:

1) τον Δήμαρχο Καλαμπάκας κ. Δημήτριο Σακελλαρίου,

2) τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δήμου,

3) τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Βύρωνα

Μπουτίνα,

4) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Αλέκο,

οι οποίοι σας γνωρίζουμε ότι:

_ Ο Δήμος Καλαμπάκας είναι ο δεύτερος σε έκταση Καλλικρατικός Δήμος

στην Ελλάδα με 75 Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς και 23.000 περίπου

πελάτες σας.

_ Το τμήμα εμπορίας, όπως γνωρίζετε, είναι αρμόδιο για την

εξυπηρέτηση των πολιτών εν γένει, αφού στο τμήμα αυτό:

• εξοφλούνται οι λογαριασμοί

• γίνονται διακοπές ρεύματος

• γίνονται αποξηλώσεις παροχών ρεύματος

• δηλώνονται οι διαδοχές πελατών

3

• γίνονται οι διακανονισμοί πληρωμών κλπ

_ Η μετάβαση στην πόλη των Τρικάλων για τις παραπάνω εργασίες θα

ταλαιπωρήσει τους δημότες μας, κυρίως όσους κατεβαίνουν από τα

γύρω χωριά που στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι και θα

αναγκάζονται να αλλάζουν τέσσερα λεωφορεία για να εξυπηρετηθούν από

το κατάστημα των Τρικάλων, και επιπλέον θα τους επιβαρύνει με έξοδα

μετακίνησης, σε χρονική περίοδο που οι περισσότεροι, λόγω της

αυξημένης ανεργίας και της γενικότερης οικονομικής κρίσης,

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμα και στις βασικές τους ανάγκες.

_ Λόγω των παραπάνω στοιχείων και του απομακρυσμένου των Τοπικών

Κοινοτήτων θεωρούμε απαράδεκτη την κατάργηση του τμήματος

εμπορίας και την απόφασή σας βεβιασμένη, πρόχειρη και

λανθασμένη.

_ Κατανοούμε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού της ΔΕΗ, όμως είμαστε

πεπεισμένοι, κύριοι της Διοίκησης, ότι με λίγη καλή θέληση θα βρεθεί

ένας υπάλληλος ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος

Καλλικρατικός Δήμος (με 23.000 δημότες) και 75 απομακρυσμένες

Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς.

_ Συνεπώς, ο Δήμος Καλαμπάκας δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του

στην συγκεκριμένη απόφαση και σας καλεί να διορθώσετε την

λανθασμένη επιλογή σας που μόνο προβλήματα δημιουργεί και θα

ταλαιπωρήσει αφάνταστα τους δημότες μας.

_ Η παραμονή του τμήματος εμπορίας στο κατάστημα της ΔΕΗ στην

Καλαμπάκα κρίνεται ως απόλυτα επιβεβλημένη και δίκαιη.

_ Για τους παραπάνω λόγους Δήμος και πολίτες θα παλέψουμε με

κάθε μέσο για την άρση της επιχειρούμενης αδικίας και την

παραμονή του τμήματος εμπορείας στον Δήμο μας.

Κατόπιν αναφέρθηκε ότι το Τμήμα Πωλήσεων της ΔΕΗ π/κ Καλαμπάκας δεν

λειτουργεί λόγω μη υπάρξεως προσωπικού ( Ο ένας υπάλληλος που υπήρχε

συνταξιοδοτήθηκε) με αποτέλεσμα την μεγάλη ταλαιπωρία των κατοίκων μας.

Και κάλεσε το συμβούλιο να προβεί σε ψήφισμα διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του

τμήματος Πωλήσεων της ΔΕΗ π/κ Καλαμπάκας

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση

του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Και υπογράφει το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας:

« To Δ/Σ ομόφωνα καταδικάζει την πολιτική της Κυβέρνησης και της ΔΕΗ για το

επικείμενο κλείσιμο του τμάματος εμπορίας της ΔΕΗ Καλαμπάκας, που εξυπηρετεί

23.000 περίπου Δημότες, 75 Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς και είναι ο

δεύτερος σε έκταση Καλλικρατικός Δήμος στην Ελλάδα.

Κατακρίνει για αναλγησία και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας την ΔΕΗ η οποία με

την απόφαση της οδηγεί σε ταλαιπωρία σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου, επιβαρύνει

του Δημότες με έξοδα μετακίνησης και μετάβασης στο κατάστημα των Τρικάλων

αναγκάζοντας τους να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις.

Προτείνει στην ΔΕΗ την εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων για την

τοποθέτηση ενός (1) υπαλλήλου στο κατάστημα της ΔΕΗ Καλαμπάκας ώστε να

εξυπηρετείται και να μην ταλαιπωρείται ένα ολόκληρος Καλλικρατικός Δήμος

23.000 κατοίκων.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί αυτό, ο Δήμος Καλαμπάκας θα προβεί σε

δυναμικές κινητοποιήσεις όπως κλείσιμο δρόμων, κλείσμο σιδηροδρομικής

γραμμής, κλείσιμο Δημόσιων Υπηρεσιών, κλείσιμο καταστημάτων.

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στους πέντε (5) βουλευτές του νομού μας,

στην περιφερειάρχη κ Αγοραστό, στον αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη , προς ΔΕΗ

και προς όλους τους αρμόδιους φορείς».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2014

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

4

Θεόδωρος Αλέκος

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας

Δημήτριος Σακελλαρίου

Γκανούλης Δημήτριος

Ζαρόπουλος Ιωάννης

Καρακώστας Κων/νος

Κόττης Δημήτριος

Κουφοχρήστος Αναστάσιος

Φωλίνας Νικόλαος

Χελιδώνης Χρήστος

Λύπας Δημήτριος

Γκουγκουστάμος Δημήτριος

Καλτσούδας Ανδρέας

Δήμου Γεώργιος

Αλμπάνης Ηρακλής

Μαντάρας Σταμούλης

Ζήκος Ευθύμιος

Μπουτίνας Βύρων

Ζαχαράκης Νικόλαος

Παπαμιχαήλ Ιωάννης

Αβραμόπουλος Δημήτριος

Τσιαντούλας Στέργιος

Στάλιας Κων/νος__

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή