Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό,λίμνες κ.τ.λ. της Π. Ε. Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Θέμα: <Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό,λίμνες κ.τ.λ. της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων>. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1.Τ Θέμα: <Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό,λίμνες κ.τ.λ. της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων>. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1.Τ Rating: 0

Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό,λίμνες κ.τ.λ. της Π. Ε. Τρικάλων

Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό,λίμνες κ.τ.λ. της Π. Ε. Τρικάλων

Θέμα: <Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό,λίμνες κ.τ.λ. της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων>.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Έχοντας υπ όψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 129/210 (ΦΕΚ 222/τ.Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Το Π.Δ 235/79 <Περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργουμένης αλιείας>
4. Το Ν.Δ 420/70 αρθ.11 <Περί Αλιευτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκε απο το Ν.1740/87>
5. Το Ν. 2040/92 αρθ.9 παρ.2 <Περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και άλλες διατάξεις>.
6. Το Β.Δ 142/70 αρθρ.2 παρ. Β2 <Περί αλιείας υδρόβιων ζώων, λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών>.
7. Το Π.Δ 373/85 (Ερασιτεχνική- αθλητική αλιεία).
8. Το Ν.2332/95, ο οποίος περιλαμβάνει τροποποίηση του Ν.Δ 420/70 <Απαγόρευση Αλιείας>.
9. Την αριθμ. Πρωτ. 4/3-1-2011 (ΦΕΚ 3/5-1-2011 τεύχος Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
<Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων>.
10. Την 58/9-2-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας <Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες.
11. Το γεγονός ότι η απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ιχθυοτρόφα ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Απαγορεύουμε την Αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στον Πηνειό ποταμό και τους παραποτάμους του, κανάλια, και τεχνητές λίμνες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, από 1-4-2018 έως 15-5-2018, καθόσον είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγικής διαδικασίας των υδροβίων ειδών που αναπαράγονται κατά την περίοδο αυτή.
2. Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι Αστυνομικές αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς των.
3. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 420/70 <Αλιευτικός κώδικας> και τον Ν.1740/87 & 2040/92.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή