Αυστηροί έλεγχοι για το νερό και στον νομό Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου ύδατος, της λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης, αλλά και της λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγ Την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου ύδατος, της λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης, αλλά και της λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγ Rating: 0

Αυστηροί έλεγχοι για το νερό και στον νομό Τρικάλων

Αυστηροί έλεγχοι για το νερό και στον νομό Τρικάλων

Την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου ύδατος, της λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης, αλλά και της λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, επισήμανε λίγο πριν φύγει από το υπουργείο Υγείας, η Ζέτα Μακρή. Με εγκύκλιό της προς τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τις ΔΕΥΑ, ζητήθηκε η ευαισθητοποίηση όλων των υπευθύνων σε θέματα παρακολούθησης

της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ετσι, αποφασίστηκε να παρακολουθηθούν, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και η ανελλιπής τήρηση των

διαδικασιών ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από την κείμενη

νομοθεσία.

Επομένως ο κάθε Δήμος και ΔΕΥΑ, θα πρέπει:

-Να αξιολογούν με προτεραιότητα τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων

ύδρευσης.

– Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών

ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.).

– Να συντηρούν τακτικά και να ελέγχουν συστηματικά τα συστήματα ύδρευσης

(εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), ενώ τα φθαρμένα δίκτυα να αντικαθίστανται

με προτεραιότητα.

– Να διενεργούν συστηματικά τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία

ελέγχους

Αφού καθοριστούν οι υπεύθυνοι για τα μέτρα εφαρμογής, (Δημοτική Αρχή, ΔΕΥΑ, νόμιμοι εκπρόσωποι βιομηχανιών κ.λπ.), θα πρέπει να αναλάβουν έργο.

Για παράδειγμα, φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία ο Δήμος είναι «υπεύθυνος»:

– για την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές

– για τη συλλογή των στοιχείων ποιότητας του νερού που παρέχεται στους

καταναλωτές καθώς και

– για την αποστολή των στοιχείων ποιότητας στο υπουργείο Υγείας

 

Τι ελέγχεται

Η εγκύκλιος δίνει αρκετές οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες, από Περιφέρεια μέχρι Υπουργείο, που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των υδάτων, αλλά και την ορθή λήψη δειγμάτων και όλες τις σχετικές ενέργειες.

Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι γίνεται δοκιμαστική παρακολούθηση, στην οποία εξετάζονται οι εξής παράμετροι:

Αργίλιο

Αμμώνιο

Φρώμα

Αγωγιμότητα

Clostridium Perfingens

Escherichia coli

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Σίδηρος

Νιτρώδη

Οσμή

Pseudomonas aeruginosa

Γεύση

Αριθμός σε 22ο C και 37ο C

Κολοβακτηριοειδή,

Θολότητα

Υπολειμματικό χλώριο

Οι αρμόδιες αρχές όμως, εάν το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να προσθέτουν και

άλλες παραμέτρους στις προαναφερόμενες. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της παραμέτρου της ψευδομονάδας, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, απαιτείται μόνο για το νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία, συνιστάται για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, να εξετάζεται ως παράμετρος ελέγχου σε χώρους όπου το νερό παρέχεται σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, π.χ. νοσοκομεία, με μηδενική παραμετρική τιμή.

Επίσης, ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που

χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι

δειγματοληψίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού θα γίνονται από τους υπεύθυνους ύδρευσης υποχρεωτικά και στη βρύση των καταναλωτών, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους υπεύθυνους (ΟΤΑ,

Δ.Ε.Υ.Α. κ.λ.π) :

α) σε οργανωμένα εργαστήρια των ΟΤΑ, ΔΕΥΑ

β) σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις
Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει

αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης.

Θανάσης Μιχαλάκης

Πρώτη δημοσίευση 21-7-14 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή