Γιάννης Δήμας: Δέκα σκέψεις για το χορό σε 10 γλώσσες Reviewed by Momizat on .   Δέκα σκέψεις για το χορό. Ten thoughts about dance  -  Zehn Gedanken zum Tanz  -  Dix pensèes pour la danse -Dieci pensieri per la danza - Diez pensamientos s   Δέκα σκέψεις για το χορό. Ten thoughts about dance  -  Zehn Gedanken zum Tanz  -  Dix pensèes pour la danse -Dieci pensieri per la danza - Diez pensamientos s Rating: 0

Γιάννης Δήμας: Δέκα σκέψεις για το χορό σε 10 γλώσσες

Γιάννης Δήμας: Δέκα σκέψεις για το χορό σε 10 γλώσσες

 

Δέκα σκέψεις για το χορό. Ten thoughts about dance  –  Zehn Gedanken zum Tanz  –  Dix pensèes pour la danse –Dieci pensieri per la danza – Diez pensamientos sobre el baile – Dez pensamentos sobre a dança-Српски   Deset myšlenek tance    Десять  мыслей о танце

 

  1. Αρχή της ζωής είναι η κίνηση και ο ρυθμός και σημαντικότερη έκφρασή τους, είναι ο χορός.

The beginning of life is motion and rhythm, and the most prominent expression of this is dance.

Das Leben beginnt mit Bewegung und Rhythmus und Tanz ist sein wichtigster Ausdruck.

Tout comme la vie, la danse est rythme et mouvement.

L’inizio della vita è movimento e ritmo e la sua più importante espressione è la danza.

El Principio de la vida es el movimiento y el ritmo, y su expresión más importante es el baile.

O principio da vida é o movimento e o ritmo , e a sua expressão mais importante é a dança.

Princip života je pokret i ritam a najistaknutije se izražava kroz ples.

Začátkem života je pohyb a rytmus a nejvýraznějším projevem tohoto je tanec.

Начало жизни – движение и ритм, и самое видное выражение этого – танец.

  1. Ο χορός είναι κοινωνικό φαινόμενο, ενώνει τους ανθρώπους, χωράει όλες τις ηλικίες και όλο τον κόσμο.

Dancing is a universal social phenomenon that unites people of all ages and cultures.

Tanz ist ein soziales Medium. Er vereint Menschen aller Altersstufen und aus aller Welt.

La dance est un phénomène social qui unit les êtres humains de tout âge, origine et culture.

La danza è un fenomeno sociale, unisce persone di ogni età e ogni cultura.

El baile es un fenómeno social que une a los seres humanos de cualquier edad, origen y cultura.

A dança é um fenómeno social que une pessoas de todas as idades, origens e culturas.

Ples je društveni fenomen, ujedinjuje ljude, odgovara svim uzrasima širom sveta.

Tanec je univerzální společenský fenomén, který spojuje lidi každého věku a kultury.

Танец – универсальное социальное явление, которое объединяет людей всех возрастов и культур.

  1. Ο χορός ενέχει συλλογικότητα, ατομικότητα, επικοινωνία, κοινωνικότητα, ερωτισμό, τελετουργικότητα, δυναμισμό, λεβεντιά.

Dancing expresses teamwork, individuality, communication, socialization, flirtation and passion, strength,

“Levendia” (bravery, beauty, virtue, honesty, sensitivity, strength of the soul).

Im Tanz finden sich Gemeinschaft, Individualität, Kommunikation, Erotik, Gottesdienst, Dynamik. Er zeigt

Tugenden auf, welche die Griechen mit Leventia bezeichnen: (Mut, Weisheit, Ehre, Würde, Aufrichtigkeit, Seelenstärke, Schönheit).

La dance est en même temps une affaire collective et individuelle. Elle est communication, moyen de socialisa-

tion, expression d’erotisme, rituel,  force et ‘levendia’  (mot grec désignant tout à la fois courage, beauté, vertu, hônneteté, sensibili-

té, force d’âme).

La danza è un’attività individuale e nello stesso tempo collettiva. E’ comunicazione e socializzazione, esprime erotismo, spiritualità, forza e “levendia” (termine greco che riassume coraggio, virtù, onestà , sensibilità e forza d’animo).

El baile contiene colectividad, individualidad, comunicación, sociabilidad, erotismo, rito, dinamismo, gallardía.

A dança contem colectividade, individualidade, comunicação, sociabilidade, erotismo e paixão, força e virilidade.

Ples podrazumeva kolektivnost, individualnost, komunikaciju, društvenost, erotizam, ritualnost, dinamičnost, “delijanstvo”.

Tanec vyjadřuje týmovou práci, individualitu, komunikaci, socializaci, flirtování a vášeň, sílu, “Levendia”

(odvaha, krása, ctnost, upřímnost, citlivost, síla duše).

Танцуя взаимодействие экспрессов, индивидуальность, коммуникацию, национализацию, флирт и страсть, силу, ‘Levendia’ (храбрость, красота, достоинство, честность, чувствительность, сила души).

  1. Ο χορός εκφράζει ελευθερία, πάει πέρα από σύνορα, είναι επικοινωνία.

Dance is an expression of freedom beyond man-made borders, it’s communication.

Tanz ist Ausdruck von Freiheit, kennt keine Grenzen, ermöglicht Kommunikation.

La  dance est une expression de liberté, elle porte au delà des frontières, elle est communication.

La danza esprime libertà , supera i confini. La danza è comunicazione.

El baile expresa libertad, va más allá de las fronteras, es comunicación.

A dança expressa liberdade, ultrapassa fronteiras, é a comunicação.

Ples izražava slobodu, komunikaciju i prevazilazi sve granice

Tanec je vyjádřením svobody, i přes veškeré vytyčené hranice, je komunikací.

Танец – выражение свободы вне искусственных границ, это – коммуникация.

 

  1. Ο χορός προσφέρει γνώση, διαπαιδαγωγεί, κοινωνικοποιεί, καλλιεργεί το ρυθμό, γυμνάζει το σώμα,διαπλάθει την ψυχή και θεραπεύει.

Dancing offers knowledge, educates, socializes, cultivates the rhythm, exercises the body, forms the soul and heals.

Tanz vermittelt Wissen, erzieht, sozialisiert, kultiviert den Rhythmus, schult den Körper, formt die Seele

und therapiert.

La dance offre savoir, éducation, socialisation, enseigne le rythme, cultive  le corps et l’esprit. La dance gueri.

La danza porta alla conoscenza, educa, socializza , coltiva il ritmo , allena il corpo, plasma l’anima ed è terapeutica.

El baile ofrece conocimiento, educa, socializa, fomenta el ritmo, ejercita el cuerpo, forma el alma, y cura.

A dança oferece conhecimento, educação , socialização, cultiva o ritmo , exercita o corpo, transforma e cura a alma.

Ples pruža znanje, obrazovanje, druženje, neguje ritam, vežba telo, oformljava i leči dušu i telo.

Tance nabízí vědomosti, vzdělání, socializaci, pěstuje rytmus, cvičí tělo, formuje ducha a léčí.

Танец знания предложений, обучает, социализирует, выращивает ритм, осуществляет тело, формирует душу

и заживает.

  1. Ο χορός είναι κοινωνός πολιτισμού και οδηγεί σε αποκάλυψη ή δημιουργία πολιτισμικής ταυτότητας.

Dancing is social culture and leads to revelation or creation of cultural identity

Tanz ist wie ein Gottesdienst und kann zu einer Offenbarung führen und kreiert kulturelle Identität.

La dance est porteuse de culture est peut mener à la révélation ou à la formation d’une identité culturelle.

La danza trasmette cultura e guida alla scoperta o alla creazione di una propria identità culturale.

El baile es partícipe de la cultura y conduce al descubrimiento o creación de la indentidad cultural.

A dança transmite cultura e conduz à descuberta e criação da identidade própria cultural.

Ples je socijalna kultura i dovodi do otkrivanja ili stvaranja kulturnog indetiteta.

Tanec je jako uctívání kultury a vede k přeměně, nebo vytváří kulturní identitu.

Танец походит на культурное поклоняние и приводит к апокалипсису или создает культурную идентичность.

  1. Ο χορός δεν είναι μόνον βήματα, τα βήματα απλά ακολουθούν το όλο γίγνεσθαι του χορού και μεταφρά-ζουν μόνον ένα μέρος αυτού.

Dancing is not only steps, just follow the steps around the dance scene and translate only a part of it.

Tanz besteht nicht nur aus Schritten, die Schritte folgen einfach der Entwicklung und dem Entstehen des

Tanzes und übersetzen ihn teilweise.

La danse n’est pas seulement une suite de pas à suivre. Les pas suivent simplement  l’ensemble du processus

de la danse et n’ en traduisent qu’ une partie.

La danza non è solo un’esecuzione di una serie di passi, i passi seguono semplicemente il corso della danza

in divenire ed interpretano soltanto una parte di essa.

El baile no es sólo la ejecución de una secuencia de pasos, los pasos simplemente siguen el proceso entero

de su creación e interpretan una parte de este.

A dança não é apenas a execução de uma sequencia de passos, os passos apenas seguem o processo de criação

da dança e traduzem-na em parte.

Ples nije samo koraci, koraci samo prate celu scenu plesa i ižrazavaju samo njegov deo.

Tanec nejsou pouze kroky, kroky jenom následují celý proces vytváření a překladu tance.

Танец не только шаги, шаги только следуют за целым процессом создания танца и переводят это частично.

 

  1. Ο χορός είναι πηγαίος, ελευθερώνει συναισθήματα, είναι έκφραση ψυχής.

Dancing is like a fountain, releases emotions, is an expression of the soul.

Der Tanz ist wie eine Quelle, er setzt Gefühle frei, ist Ausdruck der Seele.

La dance est une expression spontanée. Elle libère les sentiments et  révèle l’ âme.

La danza è spontanea, libera i sentimenti, è l’espressione dell’ anima.

El baile es espontáneo, libera los sentiminetos, es expresión del alma.

A dança é expontânea, liberta sentimentos, é a expressão da alma.

Ples je kao izvor, oslobađa emocije, izražava dušu.

Tance je jako fontána, osvobozuje pocity, je to vyjádření duše.

Танец походит на фонтан, освобождает чувства, является выражением души.

 

  1. Ο χορός είναι δημιουργία, είναι πολιτισμός, είναι τρόπος ζωής.

Dancing is a creation – a culture – a way of life.

Tanz ist Gestaltung – ist Kultur – ist Lebensart.

La dance est création, culture, façon de vivre.

La danza è creazione , è cultura, è modo di vivere.

El baile es creatividad, es cultura, es modo de vida.

Dança é criatividade, é cultura , um modo de vida.

Ples je kreacija, kultura, način života.

Tanec je utváření kultury a způsobu života.

Танец – создание – культура – образ жизни.

 

  1. Xορός! Είναι η έκφραση και η απεικόνιση της αρμονίας που πηγάζει απ’ την ψυχική, πνευματική και

σωματική ισορροπία, το ιδανικό τρίπτυχο ευρυθμίας, που καθορίζει την υγεία στη ζωή του ανθρώπου.

Dancing!  Is expression and representation of harmony which has its source in psychic, spiritual and bodily

balance, the ideal triptych of eurhythmics, determining health in human life.

Tanz!  Ist Ausdruck und Abbild der Harmonie, die dem seelischen, geistigen und körperlichen Gleichgewicht entspringt, dem idealen 3-teiligen Bild des Gleichmaßes, das die Gesundheit im Lebe des Menschen bestimmt.
La Danse! C’est l’éxpression et la figuration de l’harmonie qui prend sa source de l’équilibre intellectuelle, ment

ale et corporelle l’idéal de la bonne triptyque qui détermine la santé dans la vie humaine.

Danza!  E’ l’espressione e la raffigurazione dell’armonia che sorge dall’equilibrio tra anima, spirito

e corpo, l’ideale trittico dell’ eurithmia che determina la salute dell’essere umano.

Baile! Es la expresión y la representación de la armonía que surge  del equilibrio psíquico, espiritual y corporal,

el tríptico ideal de la euritmia,  que determina la salud en la vida del hombre.

Dança! É a expressão e representação da harmonia que surge do equilibrio psiquico, espiritual e corporal , triângulo ideal que determina a saúde do ser humano.

Ples! Izražava i prikazuje harmoniju koja potiče od mentalnog, duhovnog i fizičkog balansa, idealni trougao harmoničnog ritma, definiše zdravlje u ljudskom životu.

Tanec! Vytváří a reprezentuje harmonii, která je zdrojem psychické, duševní a tělesné rovnováhy. Je to ideální trojkombinace vyrovnanosti a je určující pro lidské zdraví.

Танец! Является выражением и представлением гармонии, которая имеет ее источник в

психическом, духовном и физическом балансе, идеальный триптих eurhythmics, определяя

здоровье в человеческой жизни.

 

 

 *  Χορός = ρυθμός,   ρυθμός = αναπνοή,   αναπνοή = ζωή,   Ζωή = κίνηση,   κίνηση = ρυθμός,   ρυθμός = Χορός!.

 

Γιάννης Δήμας Χορολογία Ελληνισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Γιάννης Δήμας

                                                                                                                                                                                                                          Χορολογία Ελληνισμού

                                                                                                                                                                                                 Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή