Δήλωση της Αριστερής Πλατφόρμας μετά την ολοκλήρωση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Reviewed by Momizat on . Σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός συνεδρίου που θα συνέλθει μετά την αναμενόμενη υπογραφή του 3ου μνημο Σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός συνεδρίου που θα συνέλθει μετά την αναμενόμενη υπογραφή του 3ου μνημο Rating: 0

Δήλωση της Αριστερής Πλατφόρμας μετά την ολοκλήρωση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

tsipras_lafazanis_madata_768892113

Σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός συνεδρίου που θα συνέλθει μετά την αναμενόμενη υπογραφή του 3ου μνημονίου, με άλλα λόγια κατόπιν…εορτής. Μετά το τέλος των εργασιών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ (30/7), η Αριστερή Πλατφόρμα προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Στη ση­με­ρι­νή συ­νε­δρί­α­ση της Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής προ­τεί­να­με την άμεση σύ­γκλη­ση Διαρ­κούς Συ­νε­δρί­ου, προ­κει­μέ­νου το κόμμα να συ­ζη­τή­σει συ­ντε­ταγ­μέ­να πριν συ­να­φθεί και έρθει προς ψή­φι­ση στη Βουλή η νέα μνη­μο­νια­κή συμ­φω­νία.

Το σώμα του Διαρ­κούς Συ­νε­δρί­ου συ­γκρο­τεί­ται από τους συ­νέ­δρους του Ιδρυ­τι­κού Συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και επο­μέ­νως είναι το πλέον αρ­μό­διο συλ­λο­γι­κό σώμα που μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει την αντι­μνη­μο­νια­κή και ρι­ζο­σπα­στι­κή πο­ρεία και φυ­σιο­γνω­μία του κόμ­μα­τος και την ενό­τη­τα του.

Το Διαρ­κές Συ­νέ­δριο, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νο το Πρό­γραμ­μα και το Κα­τα­στα­τι­κό που το ίδιο κατά την ίδρυ­ση του κόμ­μα­τος ψή­φι­σε, έχει την κα­τα­στα­τι­κή και δη­μο­κρα­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση να κα­λέ­σει την κυ­βέρ­νη­ση να τη­ρή­σει τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις και τη λαϊκή εντο­λή που έλαβε στις εκλο­γές της 25ης Γε­νά­ρη και στο δη­μο­ψή­φι­σμα της 5ης Ιούλη για τερ­μα­τι­σμό των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών λι­τό­τη­τας και σε αυτήν την κα­τεύ­θυν­ση να επε­ξερ­γα­στεί άμεσα εναλ­λα­κτι­κή λύση απέ­να­ντι στους εκ­βια­σμούς των δα­νει­στών.

Η προ­σπά­θεια να μην εγκλω­βι­στεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε ένα νέο μνη­μό­νιο έχει μέ­γι­στη ση­μα­σία για το ίδιο το κόμμα και την προ­ο­πτι­κή του και κυ­ρί­ως για το μέλ­λον του τόπου και του λαού.

Η σύ­γκλη­ση Εκτά­κτου Συ­νε­δρί­ου το φθι­νό­πω­ρο, μετά δη­λα­δή την ψή­φι­ση στη Βουλή της μνη­μο­νια­κής συμ­φω­νί­ας που θα έχει δε­σμεύ­σει τη χώρα, δεν έχει απο­λύ­τως κα­νέ­να νόημα, αφού οι Σύ­νε­δροι θα κλη­θούν εκ των υστέ­ρων να επι­κυ­ρώ­σουν τε­τε­λε­σμέ­να άκρως επι­ζή­μια για τη χώρα».

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή