“Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα”. Νο1: φόρος στα ακίνητα Reviewed by Momizat on . Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που θα ισχύσει από 1/1/2014, μέσω του οποίου ενοποιούνται το τέλος στους λογαριασμ Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που θα ισχύσει από 1/1/2014, μέσω του οποίου ενοποιούνται το τέλος στους λογαριασμ Rating: 0

“Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα”. Νο1: φόρος στα ακίνητα

“Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα”. Νο1: φόρος στα ακίνητα

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που θα ισχύσει από 1/1/2014, μέσω του οποίου ενοποιούνται το τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
Το νομοσχέδιο προβλέπει φόρο για τα κτήρια που κυμαίνεται από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 17 ευρώ ανά τ.μ, ανάλογα με την τιμή ζώνης όπου βρίσκεται το ακίνητο. Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπεται φόρος έως 30 ευρώ ανά τ.μ
Αναφορικά με τα αγροτεμάχια, το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες ζώνες, στις οποίες η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 ευρώ έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.
Επίσης, συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται από το νέο φόρο είτε έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο νέος φόρος θα επιβληθεί το 2014, είναι χαμηλότερος κατά 16% από τον φόρο που επιβάλλεται σήμερα.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών δεν συνυπολογίζει στην πρόβλεψη αυτή, τη φορολόγηση των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων, που φορολογούνται για πρώτη φορά.

Όσοι έχουν κατοικίες μόνο πιθανόν να πληρώσουν λιγότερους φόρους σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, αντίθετα, εάν κατέχουν ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο, ο φόρος εκτοξεύεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ο ΕΝΦΑ, αφού επιβληθεί επί του ακινήτου, στη συνέχεια κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Όλα τα ακίνητα είναι αντικείμενο φορολογίας, εκτός αυτών που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα, ενώ προκειμένου για άλλους φορείς του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ. είναι όλοι υποκείμενοι στο φόρο για ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ακίνητα που είναι δεσμευμένα από το δημόσιο, χωρίς καμία αποζημίωση, ή θα έπρεπε να έχουν αποδεσμευτεί ή αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωσή τους και το δημόσιο δεν το πράττει.

Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, οπότε υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς του φόρου. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου.

Ο ΕΝΦΑ διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1.Φόρος επί των κτιρίων. Η φορολογία αυτή επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα, με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος του ιδιοκτήτη. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από €2,3/μ2 έως €17/μ2, καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

2.Φόρος επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα). Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 25 φορολογικές ζώνες) και κυμαίνεται από €0,02/μ2 έως €30/μ2. Η μοναδιαία αξία του γηπέδου προκύπτει από τη συνολική αξία του γηπέδου (η οποία καθορίζεται από χαρακτηριστικά του γηπέδου, τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα), που διαιρείται με τη συνολική επιφάνεια. Εφ’ όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη, όπως αεροδρόμια ή Βιομηχανικές Ζώνες, και αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως τα εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων ή λωρίδες γης για σιδηροτροχιές.

3.Φόρος επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια). Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 0,15 λεπτά του Ευρώ/μ2 (€1,5/στρέμμα) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως της Αρχικής Βασικής Αξίας του (η οποία περικλείει τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης του γηπέδου), καθώς και μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως το είδος χρήσης του γηπέδου, η απόστασή του από τη θάλασσα και η πρόσοψη στο οδικό δίκτυο. Η ύπαρξη κατοικίας εντός του γηπέδου, η οποία δεν είναι μοναδική για την οικογένεια, υποδηλώνει διαφορετική χρήση του γηπέδου και, ως εκ τούτου η φορολογική επιβάρυνση του γηπέδου αυξάνεται. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την μη υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών πάνω από τα 130 στρέμματα. Επίσης, ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη, όπως αεροδρόμια ή Βιομηχανικές Ζώνες, και αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως τα εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων ή λωρίδες γης για σιδηροτροχιές.

Αναλυτικά ο νέος φόρος ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α) θα υπολογίζεται ως εξής:

Κτίσματα:

Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνονται υπόψη οι εξής συντελεστές:

– Ο Βασικός Φόρος (ΒΦ), που προκύπτει από την τιμή ζώνης σε συνδυασμό με τη φορολογική ζώνη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή ζώνης (Euro/μ2) Φορολογική ζώνη  Βασικός Φόρος (Euro/μ2)

0 –  500   1   2,3

501 –  750   2   2,7

751 –  1.000   3   3,0

1.001 –  1.250   4   3,2

1.251 –  1.500   5   3,6

1.501 –  1.750   6   4,0

1.751 –  2.000   7   4,5

2.001 –  2.250   8   5,0

2.251 –  2.500   9   6,0

2.501 –  2.750   10   7,0

2.751 –  3.000   11   8,0

3.001 –  3.250   12   9,0

3.251 –  3.500   13   10,0

3.501 –  3.750   14   11,0

3.751 –  4.000   15   12,0

4.001 –  4.250   16   13,0

4.251 –  4.500   17   14,0

4.501 –  4.750   18   15,0

4.751 –  5.000   19   16,0

5.001 +     20   17,0

Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται.

Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Περιφερειακής Ενότητας.

Ο Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί είναι:

Παλαιότητα  Συντελεστής Παλαιότητας

26 έτη και άνω  1,00

20 έως 25 έτη  1,05

15 έως και 19 έτη 1,10

10 έως και 14 έτη 1,15

5 έως και 9 έτη  1,20

Μέχρι και 4 έτη  1,25

Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος προκύπτει για το κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί είναι:

Κλιμάκιο Επιφάνειας (μ2) Συντελεστής απομείωσης

0 – 500    1,00

500,01 – 1.500   0,80

1.500,01-3.000   0,75

3,000,01-5.000   0,65

5,000,01-10.000   0,55

10.000,01-25.000  0,45

25.000,01-50.000  0,35

50.000,01 και άνω  0,25

Ο Συντελεστής ορόφου (ΣΟ), ο οποίος προκύπτει από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος  Συντελεστής ορόφου

Υπόγειο   0,98

Ισόγειο και 1ος  1,00

2ος και 3ος   1,02

4ος και 5ος   1,03
6ος και άνω  1,04

 

Οι προϋποθέσεις για τη μείωση του φόρου ή την πλήρη απαλλαγή

Μειωμένο φόρο 50% ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή του προβλέπει το νομοσχέδιο για τις οικονομικά ασθενέστερες κατηγορίες φορολογούμενων.

Ειδικότερα όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο:

1. Χορηγείται έκπτωση 50% στο φορολογούμενο, την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ενιαίου φόρου ακινήτων, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

– Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

– το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στα οποία κατέχουν δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα 150 τμ προκειμένου για κτίσματα, ή τα 500 τμ προκειμένου για οικόπεδα, ή τα 6 στρέμματα προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού , και

– ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

2. Χορηγείται πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

3. Για νομικά πρόσωπα χορηγείται ετήσια αναστολή πληρωμής του φόρου
(έως και τρεις φορές σε 10 χρόνια) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

– ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση μεγαλύτερη του 30 % και

– δεν υπάρχουν ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του ή σε δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Αν ο υπόχρεος καταβάλλει εφάπαξ το σύνολο του φόρου, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνει το υπουργείο Οικονομικών:

Για τις κατοικίες:

– στις πρώτες 5 ζώνες των συντελεστών προσδιορισμού του φόρου βρίσκεται το 85% των κτιρίων.

– μόλις το 0,6% των μονοκατοικιών θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο σε σχέση με τον προηγούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για οικοδομές της τελευταίας 10ετίας, επειδή η ΔΕΗ υπολόγιζε κύριους και βοηθητικούς χώρους ενιαία, και τώρα αυτό διαχωρίζεται, θα προκύπτει χαμηλότερος φόρος.

Για τα οικόπεδα

– Το 75% των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν μέχρι 250 ευρώ το στρέμμα.

– Συνήθως οι εκτάσεις στα αστικά οικόπεδα δεν είναι μεγάλες και πολλές φορές οι συνδικαιούχοι μοιράζονται τον φόρο. Η όποια φορολογία μένει για αστικό οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσμα είναι μειωμένη κατά 25%.

– Στα νομικά πρόσωπα ο φόρος εκπίπτει ως δαπάνη και άρα το ποσό που καταβάλλεται είναι μειωμένο κατά 26%.

– Σε αγροτεμάχια που έχουν μέσα κτίριο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό κτίριο και να πληρώνει φόρο 10%.

Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια)

– Το 90% των μην αστικών οικοπέδων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα. Υπάρχουν συνολικά 10 ζώνες.

– Για βοηθητικό χώρο σε αγροτεμάχιο θα καταβάλλεται φόρος 10%.

– Τα μαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο.

 

Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου φόρου ακινήτων

Κτίρια

 • Ακολουθήθηκε το μοντέλο ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ)
 • Έχει όμως πολλές περισσότερες φορολογικές ζώνες (20) σε σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ.
 • Η διαφορά ΕΕΤΗΔΕ –ΕΝΦΑ είναι κατά μ.ο. -16%.  Η διαφορά ξεκινά από μείον 10 και φθάνει στο μείον 29% χαμηλότερα από τον προηγούμενο φόρο.
 • Στις 5 πρώτες ζώνες βρίσκεται το 85% των κτηρίων
 • Ο φόρος αυξομειώνεται ανάλογα με συντελεστές παλαιότητας, ορόφου (αυξάνεται από τον 2ο όροφο και πάνω) και προσόψεως.
 • Οι μονοκατοικίες θα έχουν συντελεστή 1,03 και θα προσμετράται η ηλικία τους.
 • Προσοχή: μόλις το 0.6% των μονοκατοικιών θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο σε σχέση με τον προηγούμενο.
 • Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για οικοδομές της τελευταίας 10ετίας, επειδή η ΔΕΗ υπολόγιζε κύριους και βοηθητικούς χώρους ενιαία, και τώρα αυτό διαχωρίζεται, θα προκύπτει χαμηλότερος φόρος.

Αστικά οικόπεδα

 • Υπολογίζεται η τιμή του οικοπέδου όπως υπολογίζεται και τώρα
 • 25 οι φορολογικές ζώνες από 20ευρ/στρ – 30.000 ευρ/στρ
 • Τα ¾ των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν μέχρι 250 ευρ/στρ
 • Συνήθως οι εκτάσεις στα αστικά οικόπεδα δεν είναι μεγάλες και πολλές φορές οι συνδικαιούχοι μοιράζονται τον φόρο.
 • Η όποια φορολογία μένει για αστικό οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσμα είναι -25%.
 • Νομικό πρόσωπο : ο Φόρος πλέον εκπίπτει ως δαπάνη και άρα αυτό που καταβάλλεται είναι μειωμένο κατά 26%
 • Σε αγροτεμάχια που έχουν μέσα κτίριο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό κτίριο και να πληρώνει 10%

Αγροτεμάχια

 • Το 90% των μην αστικών οικοπέδων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.
 • Θα υπάρχουν 10 ζώνες
 • Θα προσμετράται και ο συντελεστής τοποθεσίας, αλλά και ο συντελεστής χρήσης ( μονοετής καλλιέργεια 1, ελαιώνας 2, πολυετής καλλιέργεια: 2,5)
 • Βοηθητικός χώρος σε αγροτεμάχιο: φόρος 10%
 • Τα μαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο

Ποιοι δεν απαλλάσσονται και ουσιαστικά για πρώτη φορά φορολογούνται

 • Κόμματα
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Κτίρια Νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά
 • Ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό
 • Τράπεζα της Ελλάδος
 • Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου

Απαλλαγές

Ευπαθείς ομάδες

 • 50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (7.000 + 1.000 για κάθε παιδί)
 • 100% απαλλαγή για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000)

Νομικά πρόσωπα

 • Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό τζίρο (δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου
 • Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος

(Πηγές: kathimerini.gr, Nooz.gr)

Αφήστε το σχόλιο σας