Δικαιώματα φύτευσης αμπέλου Reviewed by Momizat on . Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, θα υποβάλλουν αιτήσεις, από πρώτη (1) Αυγούστου έως και δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου 2014, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας προσ Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, θα υποβάλλουν αιτήσεις, από πρώτη (1) Αυγούστου έως και δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου 2014, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας προσ Rating: 0

Δικαιώματα φύτευσης αμπέλου

Δικαιώματα φύτευσης αμπέλου

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, θα υποβάλλουν αιτήσεις, από πρώτη (1) Αυγούστου έως και δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου 2014, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Ε1-Ε9
3. Εκκαθαριστικό εφορίας
4. Συμβόλαια ή μισθωτήρια 10ετούς διάρκειας
5. Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
6. Αμπελουργικό Μητρώο
7. Ότι άλλο στοιχείο , που μπορεί να συμπεριληφθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων , βάσει των κριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. (ΕΚ) 479/2008
Όροι επιλεξιμότητας
Η σειρά προτεραιότητας/επιλεξιμότητας των αιτήσεων , διενεργείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της με αριθμ. 286839/02-04-2009 .ΚΥΑ (Β’ 655), ως εξής:
1. Απόλυτη προτεραιότητα δίδεται στους παραγωγούς των μικρών νήσων του Αιγαίου και Ιονίου που εγκρίνονται όλες οι κατατιθεμένες αιτήσεις που υπερβαίνουν τα πέντε (5) στρ. δίχως περιορισμό στρεμμάτων.
2. Προτεραιότητα, για την υπόλοιπη Ελλάδα, δίδεται σε νέους αγρότες, (σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καν(ΕΚ) 479/08) κριτήριο μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα πέντε (5) στρ στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και τα δέκα (10) στρ. στις πεδινές περιοχές.
3. Για τις υπόλοιπες αιτήσεις των ενδιαφερομένων αμπελουργών εφαρμόζονται τα κριτήρια του άρθρου 12 της με αριθμ. 286839/02-04-2009 ΚΥΑ (Β’ 655), εφόσον αποδεδειγμένα (δηλώσεις συγκομιδής) είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων πέντε (5) στρ. στις ορεινές και μειονεκτικές και δέκα (10) στρ. στις πεδινές περιοχές και τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν. 1282/01 όπως προκύπτει από τις κατατιθέμενες δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών, και παραδίδουν μέρος ή όλη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή