Εκλογές στο Επιμελητήριο Τρικάλων – Οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες Reviewed by Momizat on . Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων ανακοινώνει στα μέλη του Επιμελητηρίου  ότι  για να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβούλων αυτού Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων ανακοινώνει στα μέλη του Επιμελητηρίου  ότι  για να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβούλων αυτού Rating: 0

Εκλογές στο Επιμελητήριο Τρικάλων – Οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες

Εκλογές στο Επιμελητήριο Τρικάλων –  Οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων ανακοινώνει στα μέλη του Επιμελητηρίου  ότι  για να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβούλων αυτού  θα πρέπει έως την 23/10/2017  και έως ώρα 14,30 να έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους.

Η διαδικασία εκλογής  θα γίνει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου  2017 (Κυριακή και Δευτέρα) από 8 πμ έως 8 μμ στον πρώτο όροφο του Επιμελητηριακού κτιρίου (Βενιζέλου 1- Τρίκαλα) με δυνατότητα παράτασης που δεν θα υπερβαίνει την μισή ώρα  την 2η ημέρα και μόνο μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής. 

Με την με αρ.πρωτ. 93924/1-9-017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος του Επιμελητηρίου Τρικάλων είναι:

Για το Εμπορικό πέντε(5) έδρες, για το Υπηρεσιών επτά(7) έδρες, για το Μεταποιητικό επτά(7) έδρες, για το Τουριστικό μία(1) έδρα και για το Αγροτικό μία(1) έδρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3γ του Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 58 του Ν.4484/2017 δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου:

– που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί έως και 2/12/2016) και είναι ταμειακά ενήμερα. Ειδικότερα  οι ατομικές  να έχουν  εξοφλήσει ή διακανονίσει τις επιμελητηριακές συνδρομές τους  ή να είναι  ταμειακά ενήμερες στο ΓΕΜΗ έως και το 2016 και τα νομικά πρόσωπα να είναι ταμειακά ενήμερα στο ΓΕΜΗ έως και το 2016.
Για να έχουν δικαίωμα ψήφου τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί, Υποκαταστήματα, Συν/σίες φορτηγών – λεωφορείων – ταξί καθώς και οι ΟΕ-ΕΕ που έχουν πάνω από 2 μέλη) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  να προσκομίσουν μέχρι  την 24/11/2017 εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως από τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υποδεικνύοντας τους εκπροσώπους που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές που γίνονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου, θα έχουν όσοι θα φέρονται εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς  καταλόγους που θα καταρτιστούν από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Η ανάρτηση των κυρωμένων από την Εκλογική Επιτροπή προσωρινών καταλόγων θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου στις 8,9 και 10/11/2017. Επί των προσωρινών καταλόγων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στις  11, 12 και 13/11/2017  και έως  ώρα 14,30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Εντός τριών(3) ημερών μετά τη λήξη υποβολής των ανωτέρω ενστάσεων(14-και 16/11/2017)  η Εκλογική Επιτροπή θα προβεί σε εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων σε δημοσία συνεδρίαση.
Σημειώνεται  ότι το εκλογικό δικαίωμα  ασκείται  αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιημένους προς  τούτο  με μυστική ψηφοφορία.

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμηση τους από ένα(1) έως τρεις(3) σταυρούς. Οι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους  και υπογράφοντας έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα της παρ. 3 του αρ. 3γ του Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι επιθυμούντες να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου, κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμούς. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου, θα πρέπει να είναι μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων  τουλάχιστον για τρία χρόνια. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού στην Εκλογική Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 3/11/2017 ημέρα Παρασκευή  και έως  ώρα 14,30 στην οποία θα επισυνάπτονται:

1) Γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα(50,00)€  και
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ.3γ του 2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την 13/11/2017. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί αυθημερόν σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και σε περίπτωση αντιρρήσεών τους μπορούν  να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του καταλόγου των υποψηφίων στις  14, 15 και 16/11/2017 και  έως ώρα 14,30.
Στις 17 & 18/11/2017  η Εκλογική Επιτροπή θα προβεί στην εκδίκαση των ενστάσεων και εν συνεχεία θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο υποψηφίων.
Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου. Τις διαστάσεις, τον τύπο και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η Εκλογική Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής στο Επιμελητήριο Τρικάλων τηλ. 2431027493(εσωτερικό 102 & 103) και  2431074720 καθώς και στο site του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή