Ευχαριστήριο στο Γ.Ν.Τρικάλων από τον Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσόστομο για τη φροντίδα στον Γέροντα Αλέξιο Reviewed by Momizat on . Με αγάπη και θερμά λόγια ο Μητροπολίτης . Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε και τον διοικητή και τους ανθρώπους του νοσοκομείου Τρικάλων για την φρο Με αγάπη και θερμά λόγια ο Μητροπολίτης . Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε και τον διοικητή και τους ανθρώπους του νοσοκομείου Τρικάλων για την φρο Rating: 0

Ευχαριστήριο στο Γ.Ν.Τρικάλων από τον Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσόστομο για τη φροντίδα στον Γέροντα Αλέξιο

Ευχαριστήριο στο Γ.Ν.Τρικάλων από τον Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσόστομο για τη φροντίδα στον Γέροντα Αλέξιο

Με αγάπη και θερμά λόγια ο Μητροπολίτης . Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε και τον διοικητή και τους ανθρώπους του νοσοκομείου Τρικάλων για την φροντίδα που έδειξαν στην δύσκολη περιπέτεια της υγείας του Γέροντος Μητροπολίτη π. Τρίκκης και Σταγών κ. Αλεξίου.
Αναλυτικά:
Εὐχαριστήριον πρός τόν Διοικητήν
τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Τρικάλων
Ἀρ. Πρωτ: 35 Ἐν Τρικάλοις τῇ 22ᾳ Ἰανουαρίου 2018.
Π ρ ό ς
Τόν Ἀξιότιμον
κ. Δημήτριον Παρθένην
Διοικητήν Γενικοῦ Νοσοκομείου Τρικάλων
Ἐ ν τ α ῦ θ α
Ἀξιότιμε κύριε Διοικητά!
Μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ βαθείαν συγκίνησιν ὑποδεχθήκαμεν καὶ πάλιν πλησίον μας τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην πρ. Τρίκκης καὶ Σταγῶν καὶ ἀγαπητὸ Γέροντά μας κ. Ἀλέξιον, κατόπιν τῆς ἐκτάκτου νοσηλείας του εἰς τὸ Γενικὸν Νοσοκομεῖον τῆς πόλεώς μας, τοῦ ὁποίου τὴν διεύθυνση ἠγεῖσθε. Αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐκφράσωμεν εἰς τὸ πρόσωπόν σας καὶ δι’ ὑμῶν πρὸς ἅπαν τὸ Ἰατρικὸν καὶ Νοσηλευτικὸν προσωπικὸν τοῦ Νοσοκομείου τὶς βαθύτατες εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἰατρικὴ καὶ νοσηλευτικὴ ἀρωγὴν τὴν ὁποίαν μὲ περισσὴν φροντίδα παρεῖχε τὸ προσωπικὸν τοῦ Νοσοκομείου σας εἰς τὸν Γέροντά μας κ. Ἀλέξιον, ὥστε ὑγιὴς πλέον νὰ εὑρίσκεται καὶ πάλιν πλησίον μας.
Ἡ πολυήμερος παραμονή του στὸ νοσηλευτικό σας ἵδρυμα, ἔδωκε εἰς ἡμᾶς τὴν δυνατότητα ἐκ τοῦ πλησίον νὰ γνωρίσωμεν τὴν ἀρτίαν λειτουργίαν του καὶ κυρίως τὸ ἄοκνον ἐνδιαφέρον καὶ τὶς πολύμοχθες προσπάθειες τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν εἰς τὸ ἀκέραιον τοῦ καθήκοντός των. Εἰλικρινῶς, καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ διὰ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Νοσοκομείου καὶ τὶς ἄριστες ὑπηρεσίες τοῦ προσωπικοῦ του.
Ἐπιτρέψτε μου νὰ μνημονεύσω καὶ νὰ ἐκφράσω κατ’ ὄνομα τὶς εὐχαριστίες μου πρὸς τοὺς ἰατρούς, ποὺ εἰδικῶς ἐνέσκυψαν εἰς τὸ ἰατρικὸν θέμα τοῦ Γέροντός μας καὶ ἐπέδειξαν πνεῦμα αὐτοθυσίας.
Εὐχαριστοῦμεν τοὺς:
κ. Δ. Πλατογιάννην, συντονιστὴν διευθυντὴν τῆς καρδιολογικῆς κλινικῆς καὶ διευθυντοῦ τῆς ἰατρικῆς ὑπηρεσίας,
κ. Θ. Παραφόρου, συντονίστριαν διευθύντριαν ἐντατικολογίας,
κ. Σ. Τουρβάκαν, διευθυντὴν ὀρθοπεδικῆς,
κ. Σ. Ντούβλη, ὑπεύθυνον διευθύντριαν τοῦ ἀναισθησιολογικοῦ τμήματος καί
κ. Π. Φούντα, διευθύντριαν νεφρολογίας.
Τέλος εὐχαριστῶ καὶ ἅπαν τὸ ἰατρικὸν προσωπικόν, τὸ ὁποῖο μεθ’ οἰονδήποτε τρόπον ἐνεπλάκη βοηθητικῶς εἰς τὴν ἀποθεραπείαν τοῦ Γέροντός μας, εἰδικῶν καὶ εἰδικευομένων ἰατρῶν, καθὼς καὶ τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου, γιὰ τὶς ἄριστες νοσηλευτικὲς ὑπηρεσίες του. Ὡσαύτως παρακαλῶ δεχθεῖτε πρὸς ἅπαντας καὶ τὶς εὐχαριστίες τῆς οἰκογενείας τοῦ Γέροντός μας κ. Ἀλεξίου, τῆς ἀδελφῆς του κ. Εὐαγγελίας Μαρίνη, τῶν τέκνων αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας.
Καὶ αὖθις εὐχαριστῶ θερμῶς καὶ εὔχομαι πατρικῶς πρὸς τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, νὰ χαρίζῃ εἰς ἅπαντας ὑγιείαν κατ’ ἄμφω καὶ δύναμιν πνευματικὴν προκειμένου νὰ ἀνταπεξέλθητε ἐπιτυχῶς εἰς τὸ δύσκολον καὶ πολυσχιδὲς ἰατρικόν σας ἔργον.
Εὐχέτης πρὸς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή