Η Θεσσαλία χρειάζεται ριζοσπαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης Reviewed by Momizat on . Η ανασυγκρότηση της χώρας μας και κατ επέκταση της Θεσσαλίας, με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας και της ανάπτυξης, απαιτεί χρόνο, επενδύσεις, καθώς και έ Η ανασυγκρότηση της χώρας μας και κατ επέκταση της Θεσσαλίας, με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας και της ανάπτυξης, απαιτεί χρόνο, επενδύσεις, καθώς και έ Rating: 0

Η Θεσσαλία χρειάζεται ριζοσπαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης

Η Θεσσαλία χρειάζεται ριζοσπαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης

Η ανασυγκρότηση της χώρας μας και κατ επέκταση της Θεσσαλίας, με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας και της ανάπτυξης, απαιτεί χρόνο, επενδύσεις, καθώς και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από ένα πρόγραμμα παρατεταμένης λιτότητας -το οποίο προκαλεί αφαίμαξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο – αλλά ακριβώς από το αντίθετο, δηλαδή από ένα ριζοσπαστικό Περιφερειακό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με στόχους και προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, σε τομείς όπου η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 •  Το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο
 • Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις περιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων (άναρχη δόμηση) και των παραγωγικών δραστηριοτήτων (ρύπανση)
 • Ο γηρασμένος πληθυσμός της περιφέρειας Θεσσαλίας και η τάση μείωσής του
 • Η μεθοδευμένη προσπάθεια εξαφάνισης του πρωτογενούς τομέα
 •  Η συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου
 • Η παραδοσιακή κλαδική διάρθρωση της μεταποίησης
 • Η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία σε επίπεδα “ρεκόρ” ειδικά στους νέους και τις παραγωγικές ηλικίες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ– ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

 •  Η εκμετάλλευση των υφισταμένων υποδομών για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Θεσσαλίας στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια
 • Ανάπτυξη της Θεσσαλίας ως σύνθετου κόμβου δικτύων
 • Η ανάληψη διαμετακομιστικού ρόλου, για ευρύτερες ροές
 • Προσανατολισμός των παραγωγικών τομέων στην αγορά και την ποιότητα
 • Διατήρηση της ισορροπίας της παραγωγικής βάσης
 • Η προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης και τεχνολογίας
 • Η βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και η αναπτυξιακή αξιοποίησή τους.
 • Η ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού
 • Η ισόρροπη αξιοποίηση όλων των περιοχών της Θεσσαλίας που θα προσδώσει αναπτυξιακή στρατηγική η οποία έχει σαν βασικούς στόχους τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης, την εισαγωγή της διάστασης της αειφορίας στο μοντέλο ανάπτυξης, την στήριξη της ανταγωνιστικότητας, την εξισορρόπηση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η Προσπελασιμότητα και κοινωνικές υποδομές

Περιφερειακές και διανομαρχιακές συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδρομές

Παρακάμψεις αστικών και τουριστικών κέντρων

Αλιευτικά καταφύγια

Προστασία, ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων,

λαογραφικών μουσείων και πολιτιστικών διαδρομών.

Κοινωνικές Υποδομές υγείας – πρόνοιας και Πολιτιστικές υποδομές

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Απασχόλησης

Σύνδεση εκπαίδευσης, κατάρτισης με απασχόληση

Ενίσχυση θεσμών υποστήριξης και ελέγχου της αγοράς εργασίας

Ισότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Υποστήριξη τομέων πού απαιτούν τεχνολογικές και διαρθρωτικές αναδιαρθρώσεις

και δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας.

 Ενίσχυση Διαπεριφερειακής & Διακρατικής Συνεργασίας

Διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις για Αστική, Αγροτική, Παράκτια

Υποστήριξη δράσεων ενδοπεριφερειακών συνεργασιών, εξωστρεφούς εταιρικής συνεργασίας δημόσιων, αυτοδιοικητικών, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων για ανταγωνιστικότητα και κοινωνικοοικονομική συνοχή.

Ενίσχυση και ανάδειξη καλών πρακτικών: Ομάδων συνεταιρισμένων παραγωγών, διεπαγγελματικών φορέων, δράσεων κοινωνικής οικονομίας κα.

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων – Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών

Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διοίκησης με στόχους

Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση

Εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας

Προτάσεις ανά Τομέα:

Πρωτογενής Τομέας (με στόχο την αυτάρκεια)

i. Στοχευμένα έργα υποδομής.

ii. Αξιοποίηση της γεωθερμίας.

iii. Δράσεις αναδιάρθρωσης της φυσικής παραγωγής και εισαγωγής νέων καλλιεργητικών μεθόδων.

iv. Αγροτικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters).

v. Συμβολαιακή γεωργία.

vi. Ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα (μείωση του κόστους παραγωγής και ΠΟΠ).

vii. Καθετοποιημένη παραγωγή (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων).

viii. Αξιοποίηση του δασικού πλούτου και της αλιείας.

ix. Εθνικός Φορέας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής γης.

Δευτερογενής Τομέας

i. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ (με πολιτικές που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά τους).

ii. Πολιτικές στήριξης της λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης.

iii. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας των ΜμΕ (clustering), κυρίως στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, ηλεκτρονικών συστημάτων, επικοινωνιών και μεταφορών, κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων, ξυλείας και επίπλωσης, ναυπήγησης σκαφών, εξοικονόμησης ενέργειας, χημικών προϊόντων, τροφίμων, κατασκευών, κλπ.

Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στην περιφέρεια για:

“Κούρεμα” στα δάνεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ρύθμιση “κόκκινων” δανείων, δυνατότητα εξόφλησης χρεών μέσω πολλών δόσεων.

Κανένα πρόγραμμα, καμία σύμβαση έργου δεν θα υπογράφεται, αν δεν έχει εξασφαλισθεί είτε στην ίδια την σύμβαση είτε μέσω του προϋπολογισμού της περιφέρειας η εν συνεχεία υποστήριξή του (Follow on Support)

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση μέσω ειδικών προγραμμάτων του ερευνητικού έργου των θεσσαλικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων προς όφελος των ιδίων

Επιμόρφωση αγροτών και επιχειρηματιών από την περιφέρεια σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίας.

Σύνδεση της παραγωγής με τα ερευνητικά-μεταπτυχιακά προγράμματα σε τεχνολογίες αιχμής όπως βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας, Έξυπνων Συστήματων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών, προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών κλπ.

Αφήστε το σχόλιο σας