Κανόνες για υποψήφιους πολιτικούς κατά την επικοινωνία τους με τους ψηφοφόρους σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, της Δικηγόρου Μαρίας- Δήμητρας Παπαδάκη Reviewed by Momizat on . Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε μία σειρά από κανόνες τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι υποψήφιοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, οι υποψ Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε μία σειρά από κανόνες τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι υποψήφιοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, οι υποψ Rating: 0

Κανόνες για υποψήφιους πολιτικούς κατά την επικοινωνία τους με τους ψηφοφόρους σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, της Δικηγόρου Μαρίας- Δήμητρας Παπαδάκη

Κανόνες για υποψήφιους πολιτικούς κατά την επικοινωνία τους με τους ψηφοφόρους σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, της Δικηγόρου Μαρίας- Δήμητρας Παπαδάκη

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε μία σειρά από κανόνες τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι υποψήφιοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, οι υποψήφιοι στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κάτοχοι αιρετών θέσεων και γενικά τα κόμματα και οι παρατάξεις στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με τρίτους για πολιτικό σκοπό. Οι κανόνες αυτοί αφορούν μόνο τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προβούν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων – τρίτων προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Στην πολιτική επικοινωνία προσωπικά δεδομένα θεωρούνται το ονοματεπώνυμο, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ταχυδρομική διεύθυνση. Τα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [Καν. (ΕΕ) 2016/679].

Καταρχάς οποιαδήποτε μορφή πολιτικής επικοινωνίας (επικοινωνία με τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, MMS, e-mail, viber, messenger, skype, Whatsapp, Facebook, Instagram, Fax, αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις με μαγνητοφωνημένα μηνύματα, ταχυδρομικές επιστολές κλπ) επιτρέπεται εφόσον γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ). Η συγκατάθεση των υποκειμένων δίνεται είτε εγγράφως (με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου) είτε ηλεκτρονικά (με την εγγραφή του υποκειμένου σε ιστοσελίδα που διατηρεί ο πολιτικός ή με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου και την αποστολή αυτού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σε κάθε πολιτική επικοινωνία πρέπει να γνωστοποιούνται στο υποκείμενο η ταυτότητα εκείνου που επικοινωνεί μαζί του και τα δικαιώματα που έχει το υποκείμενο από τον ΓΚΠΔ, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα διαγραφής. Μάλιστα όταν η πολιτική επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα ή με ταχυδρομικές επιστολές, τότε θα πρέπει να παρέχεται στο υποκείμενο η δυνατότητα εναντίωσης και τερματισμού της επικοινωνίας με σαφή και πρόσφορο τρόπο.

Επιτρέπονται οι τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου όταν αυτές πραγματοποιούνται μέσω δημοσίων δικτύων και εφόσον το υποκείμενο δεν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δέχεται κλήσεις πολιτικού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006 και δεν είναι γραμμένο στο σχετικό δημόσιο μητρώο που τηρεί κάθε πάροχος επικοινωνίας και στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται.

Η πολιτική επικοινωνία με SMS, MMS, e- mail, viber, messenger, skype, Whatsapp, Facebook, Instagram, Fax, αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις με μαγνητοφωνημένα μηνύματα κ.λ.π. επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων, εφόσον α) τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από νόμιμες πηγές (π.χ. από τηλεφωνικούς, επαγγελματικούς ή εκλογικούς καταλόγους), β) ο αποστολέας γνωστοποιεί την ταυτότητά του και γ) σε κάθε μήνυμα παρέχεται στον αποδέκτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα τερματισμού της επικοινωνίας με τρόπο σαφή και εύκολο. Η πολιτική επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου εφόσον τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από νόμιμες πηγές και το υποκείμενο δεν είναι γραμμένο στο μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 που τηρεί η ΑΠΔΠΧ.

Τέλος τα κόμματα δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν σε μέλη στοιχεία άλλων μελών εκτός αν η διαβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το καταστατικό τους. Αν η διαβίβαση δεν προβλέπεται από το καταστατικό τους τότε είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μαρία – Δήμητρα Παπαδάκη

Δικηγόρος Τρικάλων

Εξειδικευμένη στον Κανονισμό για την

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / DPO

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή