Μελέτη για καθαρότερα Μ. Καλύβια Reviewed by Momizat on . Καθαρότερα θα είναι ως προς την αποχέτευση, τα Μεγάλα Καλύβια, όταν ολοκληρωθεί η "Μελέτη δικτύου ακαθάρτων, έργων προσαγωγής και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά Καθαρότερα θα είναι ως προς την αποχέτευση, τα Μεγάλα Καλύβια, όταν ολοκληρωθεί η "Μελέτη δικτύου ακαθάρτων, έργων προσαγωγής και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά Rating: 0

Μελέτη για καθαρότερα Μ. Καλύβια

Μελέτη για καθαρότερα Μ. Καλύβια

Καθαρότερα θα είναι ως προς την αποχέτευση, τα Μεγάλα Καλύβια, όταν ολοκληρωθεί η “Μελέτη δικτύου ακαθάρτων, έργων προσαγωγής και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μεγάλων Καλυβίων”. Και βεβαίως, όταν ολοκληρωθεί και το έργο. Σήμερα πάντως, στη ΔΕΥΑΤ, ο μελετητής και ο δειυθυντής της επιχείρησης, Κ. Κρεμμύδας, υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση. Αυτή, αναλυτικά, περιλαμβάνει:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο οικισμός των Μεγάλων Καλύβιων δε διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και η περιοχή σήμερα αποχετεύεται με βόθρους. Το έργο της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού Μεγάλα Καλύβια είναι στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. Οι κύριες επιπτώσεις της πρακτικής αυτής αφορούν στην υποβάθμιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων με κίνδυνο μόλυνσης του νερού ύδρευσης και άρδευσης, στη ρύπανση του εδάφους, στην τοξικότητα των πληθυσμών ζώων και φυτών, στη δημιουργία σηπτικών συνθηκών επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και στην πρόκληση ανεπιθύμητων οσμών που δημιουργούν σημαντική όχληση στον πληθυσμό της περιοχής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο αφορά στο σύνολο των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, των έργων προσαγωγής και των έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού.  Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων και των αντλιοστασίων με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες:

  • Η υδραυλική μελέτη των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, των απαιτούμενων έργων μεταφοράς (αγωγός – αντλιοστάσιο ακαθάρτων), και των έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στον οικισμό των Μεγάλων Καλυβίων.
  • Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του προβλεπόμενου αντλιοστασίου ακαθάρτων και της ΕΕΛ.
  • Η χημικοτεχνική μελέτη για την ΕΕΛ
  • Η τοπογραφική μελέτη. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες για την αποτύπωση των τοπογραφικών λεπτομερειών της περιοχής που προβλέπεται να αναπτυχθούν τα νέα έργα.
  • Η γεωτεχνική μελέτη με γεωτρήσεις στις θέσεις των έργων
  • Η περιβαλλοντική μελέτη για την αδειοδότηση του συνόλου των έργων

2Η απαιτούμενη στατική μελέτη του αντλιοστασίου, περιλαμβάνεται στο αντικείμενο των υδραυλικών μελετών.

Σε ότι αφορά τα στάδια εκπόνησης των μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τοπογραφικές μελέτες: Θα εκπονηθούν σε ένα και τελικό στάδιο
  • Γεωτεχνικές μελέτες: Θα εκπονηθούν σε ένα και τελικό στάδιο

Το σύνολο της προεκτιμώμενης αμοιβής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) ανέρχεται σε 614.096,25€.

Ο Διαγωνισμός της μελέτης πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή της ανοικτής διαδικασία ανάθεσης του Ν. 3316/2005 την Δευτέρα 28/05/2012.

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά αναδείχθηκε η προσφορά της σύμπραξης των μελετητικών γραφείων ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝ.  – ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ – ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με μέση έκπτωση: 68,88%

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. με την αριθμ. 82/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στην ανωτέρω σύμπραξη των μελετητικών γραφείων.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 155.378,97€ πλέον ΦΠΑ (23%), δηλ. 191.116,13€

Η τελική μελέτη θα υποβληθεί σε τέσσερα αντίτυπα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επιπλέον και μία σειρά σε ηλεκτρονική μορφή όλων των στοιχείων της μελέτης, που είναι δυνατόν να υποβληθούν σε αυτή τη μορφή προσκομίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα στοιχεία και προγράμματα όπως αυτά θα κριθούν από την Υπηρεσία, για τον ευχερή έλεγχο των παραδοχών, υπολογισμών καθώς και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε.

Η συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υ.ΠΕ.ΚΑ ειδικότερα από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Αφήστε το σχόλιο σας