Νέος φόρος ακινήτων, με ρυθμίσεις μόνο για ειδικούς Reviewed by Momizat on . Φόρο €2-13 ανά τ.μ θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες κτισμάτων το 2014. Από €3 - €9.000 ανά στρέμμα φόρος στα οικόπεδα. O φόρος στα αγροτεμάχια υπολογίζεται με βασικό Φόρο €2-13 ανά τ.μ θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες κτισμάτων το 2014. Από €3 - €9.000 ανά στρέμμα φόρος στα οικόπεδα. O φόρος στα αγροτεμάχια υπολογίζεται με βασικό Rating: 0

Νέος φόρος ακινήτων, με ρυθμίσεις μόνο για ειδικούς

Νέος φόρος ακινήτων, με ρυθμίσεις μόνο για ειδικούς

Φόρο €2-13 ανά τ.μ θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες κτισμάτων το 2014. Από €3 – €9.000 ανά στρέμμα φόρος στα οικόπεδα. O φόρος στα αγροτεμάχια υπολογίζεται με βασικό συντελεστή €1 ανά στρέμμα. Συμπληρωματικός φόρος τύπου ΦΑΠ. Νέος φόρος στις ναυτιλιακές εταιρείες ύψους 90 έως 100 εκατ. ευρώ. Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης από την 1/1/2014. Πρόκειται για τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν το 2014 φόρο για τα κτίσματα 2-13 ευρώ. Ειδικότερα, ο φόρος για τα κτίσματα με βάση την κλίμακα θα υπολογίζεται ως εξής:

Τιμή Ζώνης Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.)
(€/μ2)   (€/μ2)
0 500 1 2,00
501 750 2 2,80
751 1.000 3 2,90
1.001 1.500 4 3,70
1.501 2.000 5 4,50
2.001 2.500 6 6,00
2.501 3.000 7 7,60
3.001 3.500 8 9,20
3.501 4.000 9 9,50
4.001 4.500 10 11,10
4.501 5.000 11 11,30
5.001 +   12 13,00

Με βάση αυτή την κλίμακα σε σχέση με το υφιστάμενο χαράτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν μια ελάφρυνση 2-21%, ανάλογα με την τιμή ζώνης.

Επίσης ο φόρος θα προσαυξάνεται με βάση συντελεστές παλαιότητας ως εξής:

Παλαιότητα Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσματος
(Σ.Π.Κ.)
26 έτη και άνω 1,00
20 έως 25 έτη 1,05
15 έως και 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Μέχρι και 4 έτη 1,25

Επίσης, θα υπάρχει συντελεστής ορόφου ως εξής:

Όροφος Συντελεστής Ορόφου
(Σ.Ο.)
 
 
Υπόγειο 0,98  
Ισόγειο και 1ος 1,00  
2ος και 3ος 1,01  
4ος και 5ος 1,02  
6ος και άνω 1,03  

Παράλληλα, θα υπάρχει και συντελεστής πρόσοψης ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Σημειώνεται πως ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα  ειδικά κτίρια.

Σε ό,τι αφορά τον φόρο μεταβίβασης από την 1/1/2014 μειώνεται στο 3%. Σήμερα ο φόρος μεταβίβασης είναι 8% για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για υψηλότερη αξία.

Όσον αφορά τα οικόπεδα (εντός σχεδίου έκτασης) ο φόρος υπολογίζεται με βάση την παρακάτω κλίμακα:

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου
(€/μ2)
0,01 2,00 01 0,003
2,01 4,00 02 0,006
4,01 6,00 03 0,010
6,01 10,00 04 0,015
10,01 14,00 05 0,023
14,01 20,00 06 0,030
20,01 50,00 07 0,060
50,01 75,00 08 0,120
75,01 100,00 09 0,150
100,01 150,00 10 0,200
150,01 200,00 11 0,300
200,01 300,00 12 0,450
300,01 400,00 13 0,600
400,01 500,00 14 0,800
500,01 600,00 15 1,000
600,01 700,00 16 1,300
700,01 800,00 17 1,500
800,01 900,00 18 1,700
900,01 1.000,00 19 1,900
1.000,01 1.500,00 20 2,500
1.500,01 2.000,00 21 3,000
2.000,01 3.000,00 22 4,000
3.000,01 4.000,00 23 6,000
4.000,01 5.000,00 24 7,500
5.000,01 +   25 9,000

Με βάση αυτή την κλίμακα ένα στρέμμα οικοπέδου βαρύνεται με φόρο από 3 ευρώ έως 9.000 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην όποια βρίσκεται.

Όσον αφορά τα αγροτεμάχια επιβάλλεται βασικός φόρος 1ευρώ ανά στρέμμα ο οποίος προσαυξάνεται ανάλογα με α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται  ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει  το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)
(€/μ2)
Συντελεστής Θέσης
(ΣΘ.)
0,1 0,49 1,0
0,5 0,99 1,1
1 1,99 1,2
2 2,99 1,3
3 4,99 1,5
5 6,99 1,7
7 9,99 2,0
10 14,99 2,3
15 19,99 2,5
20 +   3,0

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982.

β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος  ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χρήση γηπέδου Συντελεστής  Χρήσης (ΣΧ)
Δάσος ή δασική έκταση 0,1
Βοσκότοπος 0,5
Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες) 2,0
Μεταλλείο – Λατομείο 5,0
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής 8,0

γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.
δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης,  (Σ.Απ.)., ο οποίος ορίζεται σε 0,75.
ε)  Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει  κατοικία εντός του γηπέδου.
Αν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.
Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το  γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του  συντελεστή  κατοικίας, όπως  προβλέπεται, ως εξής:

 Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ  x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

Επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, τύπου ΦΑΠ, για όσους φορολογούμενους έχουν σε ατομική βάση ακίνητα αντικειμενικής αξίας (πλην αγροτεμαχίων) άνω των 300.000 ευρώ. Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 300.000 0,0%
300.000,01 400.000 0,1%
400.000,01 500.000 0,2%
500.000,01 600.000 0,3%
600.000,01 700.000 0,6%
700.000,01 800.000 0,7%
800.000,01     900.000 0,8%
900.000,01  1.000.000 0,9%
Υπερβάλλον     1,0%

Απαλλαγές από τον φόρο

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στο φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν  διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής  για το οικείο έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις εννέα  χιλιάδες ευρώ (€9.000), προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο  μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1,  ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα  τέκνα  της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο  και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

2. Η έκπτωση της  προηγουμένης παραγράφου  ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτήν και α) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή β) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
– Στον υπολογισμό συμπληρωματικού φόρου τύπου ΦΑΠ θα προσμετράται και η αξία των αγροτεμαχίων παρά τις έως τώρα αντίθετες πληροφορίες.
-Δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να εκχωρούν σε τρίτους ακίνητα με την υποχρέωση του τρίτου να εξοφλήσει τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων.

Φόρος πλοίων – παρατείνεται η απόσυρση

– Επιβάλλεται ένας νέος φόρος πλοίων ειδικά για την τριετία 2014 – 2016 ο οποίος θα αποφέρει ετησίως το ποσό των 90 έως 100 εκατ. ευρώ.

– Παρατείνει η ρύθμιση της απόσυρσης έως το τέλος του 2014 και πλέον θα μπορούν να αποσυρθούν και οχήματα τα οποία έχουν πρωτοκυκλοφορήσει ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2000.
-Οι αγρότες του λεγόμενου ειδικού καθεστώτος θα απαλλαγούν από την τήρηση βιβλίων από ένα όριο εσόδων ή εισπραττόμενων επιδοτήσεων και πάνω. Το όριο αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
-Οι φορολογικές δηλώσεις θα αποβάλλονται κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου και ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις με πρώτη δόση έως το τέλος Μαΐου, τη δεύτερη δόση έως το τέλος Ιουλίου και την τρίτη δόση έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
-Επέρχεται σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων και αποσαφηνίσεων στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικότερα:
α) οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων
β) εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλές επιχειρηματικές δαπάνες (άνω των 9.250 ευρώ) αποκτούν το δικαίωμα να φορολογούνται ως μισθωτοί.

(Πηγή capital.gr)

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή