Νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες Reviewed by Momizat on . Η διάταξη έχει ως εξής: Άρθρο 62Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3 Η διάταξη έχει ως εξής: Άρθρο 62Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3 Rating: 0

Νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες

Νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες

Η διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 62
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (A΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος λαμβάνονται ιδίως υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, η χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, που δύναται να είναι διαφοροποιημένη ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται ο τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.

Η σύμβαση συμψηφισμού ισχύει για είκοσι (20) έτη και συνομολογείται είτε με σταθερή τιμή αναφοράς του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄149), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε, αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Δεν γεννώνται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο πλαίσιο της σύμβασης συμψηφισμού.»

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή