ΟΑΕΔ: 379 θέσεις από πεντάμηνα στον νομό Τρικάλων – Από Τετάρτη οι αιτήσεις Reviewed by Momizat on . Στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσ Στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσ Rating: 0

ΟΑΕΔ: 379 θέσεις από πεντάμηνα στον νομό Τρικάλων – Από Τετάρτη οι αιτήσεις

ΟΑΕΔ: 379 θέσεις από πεντάμηνα στον νομό Τρικάλων – Από Τετάρτη οι αιτήσεις

Στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. 1.      εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. 2.      εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. 3.      εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. 4.      εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. 5.      άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν  δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.

 

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

 

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013

 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

1          ΤΕ        ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

1          ΤΕ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1          ΔΕ       ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

2          ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2          ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2          ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5          ΔΕ       ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΚΕΠ    Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

1          ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1          ΤΕ        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

2          ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2          ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3          ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4          ΔΕ       ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

4          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8          ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2          ΤΕ        ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2          ΔΕ       ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

13        ΤΕ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

7          ΠΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

17        ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

10        ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

10        ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

11        ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

11        ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3          ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

19        ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4          ΔΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

22        ΤΕ        ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

35        ΔΕ       ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΚΕΠ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ             3          ΤΕ        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

1          ΔΕ       ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

1          ΤΕ        ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

1          ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1          ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1          ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1          ΔΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3          ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4          ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1          ΤΕ        ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2          ΔΕ       ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1          ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1          ΤΕ        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4          ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10        ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

2          ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3          ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10        ΥΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

ΙΚΑ/ ΤΟΠΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1          ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1          ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 

ΠΕ       ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2          ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

2          ΠΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2          ΠΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2          ΠΕ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2          ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

4          ΤΕ        ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2          ΔΕ       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

2          ΤΕ        ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3          ΠΕ       ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3          ΤΕ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3          ΠΕ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3          ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3          ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3          ΤΕ        ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4          ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5          ΠΕ       ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

5          ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8          ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8          ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

21        ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1          ΤΕ        ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ       1          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ             1          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                       1          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ               1          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ               1          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            1          ΤΕ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            1          ΠΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            2          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            2          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                        1          ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                        1          ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αφήστε το σχόλιο σας