ΟΑΕΔ: H προκήρυξη για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και περιφέρειες Reviewed by Momizat on . Αρχίζει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τη Αρχίζει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τη Rating: 0

ΟΑΕΔ: H προκήρυξη για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και περιφέρειες

ΟΑΕΔ:  H προκήρυξη για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και περιφέρειες

Αρχίζει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα τους όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο προσκομίζοντας το καταστατικό επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράµµατος του ΟΑΕΔ, είναι η δηµιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.

Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και το κόστος υλοποίησης ως κάτωθι:  
Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 120.000.000 ευρώ ως εξής: 
Για το έτος 2017:  20.000.000 ευρώ 
Για το έτος 2018:  60.000.000 ευρώ 
Για το έτος 2019:  40.000.000 ευρώ

 Ωφελούµενοι Ωφελούµενοι είναι άτοµα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα  τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών. 
Οι ωφελούµενοι οφείλουν: α) να είναι µακροχρόνια εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και µέχρι την πρόσληψή τους. 
β) να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να διαθέτουν συµπληρωµένο ΑΣ∆. 
 γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- µελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, οµογενείς και οµογενείς που προέρχονται από την  Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). 
Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459 101 των κατωτέρω επιπέδων: 
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο  (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης             (Υ.Ε.) 
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  (∆.Ε.) µη  ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 
∆΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 
Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. 
Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να προσληφθούν πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
δ)  Κατά την διαδικασία της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση:

i.  να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ii.  να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ΄ άλλον νόµιµο τρόπο για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.

iii.  να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. iv. να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις v. να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

vi. Προκειµένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας 
που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύµβουλο του ΚΠΑ2, οι ωφελούµενοι θα συµπληρώνουν και θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις ανωτέρω περιπτώσεις και θα επισυνάπτεται αντίγραφό της µε το συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να προσκοµιστεί στην επιχείρηση που υποδεικνύεται προκειµένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ηµερολογιακά).  

Ως µείωση προσωπικού κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής θεωρείται : 
Α.  η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, 
Β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.  
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα  πρέπει να καλύψει τη µείωση έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα.  
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µείωσε το προσωπικό της, αλλά είχε προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, µέσα στον ίδιο µήνα που είχε λάβει χώρα η µείωση, µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα.    

Η ανωτέρω δέσµευση ισχύει και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα.

Δεν θεωρείται µείωση προσωπικού κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης:

Α. η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,  Β. η καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο (µήνυση για αξιόποινη πράξη), Γ. η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου, ∆. η οικειοθελής αποχώρηση, Ε. η φυλάκιση και ο θάνατος. 
 
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί  του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 και επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου  βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης (∆ήµων και Περιφερειών) που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιηµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), την «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ Ν.1892/1990  ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ», η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr).

Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί να επιχορηγηθεί για άτοµο που θα απασχολήσει σε υποκατάστηµα της, τότε η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται στο αρµόδιο ΚΠΑ2 του υποκαταστήµατος της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστηµα (portal) του Οργανισµού θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα της επιχείρησης που θα προσληφθεί ο ωφελούµενος, για την παραλαβή κλειδαρίθµου προκειµένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραµµα, προσκοµίζοντας το καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή