Οι επιλεγέντες για πρόσληψη στον Δ . Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν οι πίνακες επιλογής για τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν οι πίνακες επιλογής για τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη Rating: 0

Οι επιλεγέντες για πρόσληψη στον Δ . Καλαμπάκας

Οι επιλεγέντες για πρόσληψη στον Δ . Καλαμπάκας

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν οι πίνακες επιλογής για τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμπάκας.

Η προθεσμία των ενστάσεων ξεκινά σήμερα και διαρκεί δέκα ημέρες:

Οι προσλήψεις αφορούν σε:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΣΥΝΟΔΟΙ): 6

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 3

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄-ΤΑΞΗΣ Γ΄ & ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄-ΤΑΞΗΣ Γ: 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β΄-ΤΑΞΗΣ Δ’:1

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (YΕ)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 101 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 17523/1-7-2014 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 1630
2 17740/2-7-2014 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1576
3 18489/8-7-2014 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1480
4 18271/7-7-2014 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1474
5 18243/7-7-2014 ΜΠΟΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1470
6 17676/2-7-2014 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1450

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (YΕ)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 102 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΣΥΝΟ∆ΟΙ)

A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 18294/7-7-2014 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1500
2 18268/7-7-2014 ΓΚΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1474
3 18100/4-7-2014 ΜΟΥΤΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1450
4 18098/4-7-2014 ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1420
5 18353/8-7-2014 ΝΤΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1420
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 103 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 18142/4-7-2014 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.143,00
2 18266/7-7-2014 ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1062
3 18595/9-7-2014 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 870,2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 104 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 17941/3-7-2014 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 816,00
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-1/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 106 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’, ΤΑΞΗΣ ∆’
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 18122/-4-7-2014 ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 886,00

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή