"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

40.1 C
Trikala

Οι νέοι της Καλαμπάκας θα πρέπει να ΣΚΙΣΟΥΝ τα Πανεπιστημιακά Πτυχία τους

lafarm

Σχετικά άρθρα

Την απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου να προσλάβει συνεργάτη με προσόν..απολυτήριο Λυκείου “κατακεραυνώνει” με ανάρτησή του ο γνωστός δικηγόρος της Καλαμπάκας κ. Βασίλειος Αγγέλης:

“Ντροπή!!!. Εμετό , λύπη και αηδία δημιουργεί η “Μαυρογιαλουρικη” απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων να φτιάξει την εν λόγω προκήρυξη ειδικού συνεργάτη με τυπικό προσόν και κριτήριο επιλογής το απολυτήριο Λυκείου!!!. Είναι μια από τις περιπτώσεις που οι νέοι του Δήμου μας, αλλά και άλλοι πτυχιούχοι με πείρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να ΣΚΙΣΟΥΝ τα Πανεπιστημιακά Πτυχία τους !!!. Είναι μια από τις περιπτώσεις που γυρίζουν την τοπική πολιτική σκηνή σε πέτρινα χρόνια!!! Δεν πήραν φαίνεται κάποιοι το μήνυμα του 28%;”

Ακολουθεί η προκήρυξη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τη διάταξη του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) ως ισχύουν.
Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007, ως ισχύουν.
Το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 «Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ».
Την αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
Την υπ΄αριθμόν 1/2024 Απόφαση Δημάρχου Μετεώρων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων (ΦΕΚ 2276/Β΄/12.10.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών η ειδικών επιστημόνων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των Αντιδημάρχων.
Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου.
Την αριθ. Πρωτ.9179/13.06.2024 Βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Γνωστοποιούμε

A. Την πρόσληψη με επιλογή, βάσει του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ανεξαρτήτως κλάδου / ειδικότητας με αποδεδειγμένη εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Ως εμπειρία θεωρείται η ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών, η υποστήριξη, η συνδρομή και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων σχεδιασμού και υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Το έργο του ειδικού συνεργάτη θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός οκτώ (8) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

Σχετική αίτηση
Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή)
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Βιογραφικό σημείωμα που να τεκμηριώνει την εμπειρία με το αντικείμενο των καθηκόντων.
Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρα αντικείμενα
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).
Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1, ΤΚ 42200) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚΔΚΥ και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 15-17 ΚΚΔΚΥ. Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Δ. Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Δήμο η άλλη Δημόσια υπηρεσία. Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.

Ε. Οι αποδοχές των Ειδικών Συνεργατών, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΣΤ. Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου (άρθ. 15 παρ. 2 Ν. 4623/2019), εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 5νθήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Ζ. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συνεργατών.

Η. Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία εβδομαδιαία εφημερίδα την 21-06-2024, και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Επιπλέον άτομα εκλεγμένα με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα δεν τους έχει δώσει αρμοδιότητες και οι επιλογές του είναι οι ανίκανοι, προφανώς για να φαίνεται αυτός πιο έξυπνος επειδή δεν είναι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης