Οι υπηρεσίες θα ψάχνουν για εμάς 62 πιστοποιητικά Reviewed by Momizat on . Η γραφειοκρατία είναι ένας βραχνάς. Ο Μαρξ έλεγε (στην Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας) ότι είναι «κρατικός φορμαλισμός», «ένα πλέγμα από πρακτικές αυταπάτες». Η γραφειοκρατία είναι ένας βραχνάς. Ο Μαρξ έλεγε (στην Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας) ότι είναι «κρατικός φορμαλισμός», «ένα πλέγμα από πρακτικές αυταπάτες». Rating: 0

Οι υπηρεσίες θα ψάχνουν για εμάς 62 πιστοποιητικά

Οι υπηρεσίες θα ψάχνουν για εμάς 62 πιστοποιητικά

Η γραφειοκρατία είναι ένας βραχνάς. Ο Μαρξ έλεγε (στην Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας) ότι είναι «κρατικός φορμαλισμός», «ένα πλέγμα από πρακτικές αυταπάτες». Αυτές οι αυταπάτες πνίγουν τον καθένα μας. Ωρες ατέλειωτες στη ουρά, ώρες χαμένες, ανόητα διασκορπισμένες ανάμεσα σε γκισέ, σε φωτοτυπάδικα και σε περίπτερα για χαρτόσημα, μας έκαναν όλους υπόδουλους μιας μηχανής παραγωγής πιστοποιητικών. Για κάθε χρήση, για κάθε συναλλαγή μας με το κράτος.

Ορισμένα από αυτά, λοιπόν.. τέλος! Όχι ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά θα πάψουμε εμείς να τα αναζητούμε. Αντ’ αυτού, την αναζήτηση θα κάνουν μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο συνολικός αριθμός αυτών των πιστοποιητικών είναι 62. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γραφειοκρατία παύει να υπάρχει, απλώς ωραιοποιεί την κατάσταση και επιβάλλεται με διαφορεικό τρόπο. Το ωραίο πάντως είναι ότι για όλα αυτά, υπάρχουν αποφάσεις δημοσιευμένες στο ΦΕΚ ήδη από το 2004 ή το 2006! Αλλά έπρεπε να εκδοθεί και μια εγκύκλιος, η οποία δεν εκδόθηκε εκείνα τα χρόνια, αλλά τώρα. Οπότε, δικαιώνεται ξανά ο Μαρξ…

 

Τα πιστοποιητικά

 

Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄),  εκδόθηκε η υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ 1309/Β΄) αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα έξι (6) πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

1.      Πιστοποιητικό γέννησης

2.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.      Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

4.      Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης

5.      Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου

6.      Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄),  αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  1. 1.      Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  2. 2.      Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  3. 3.      Aυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

 

Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και άλλα έντεκα (11) δικαιολογητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας.

Τα πιστοποιητικά, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία θα αναζητούνται πλέον υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, είναι τα εξής :

1.      Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

2.      Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση

3.      Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

4.      Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

5.      Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

6.      Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού

7.      Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση

8.      Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου

9.      Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου

10.  Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.

11.  Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

 

Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα τέσσερα (4) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Τα πιστοποιητικά των οποίων γίνεται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη αναζήτηση, είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας

4. Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας

 

Αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ” αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2255 (ΑΔΑ :ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ). Με την απόφαση αυτή καταργείται η αριθμ. 44840/ΣΤ5/10-5-2006 (Β’ 587) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις καθ’ ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα ακόλουθα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, τα οποία εκδίδονται από τις κατωτέρω υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) :

1. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση για την ισοτιμία, αντιστοιχία ή συνάφεια τίτλων σπουδών που έχουν εκδώσει σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Επαγγελματικής).

2. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης,2ης,3ης,…) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης (1ης,2ης,3ης, 4ης, …8ης).

4. Διεύθυνση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
α) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
β) Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό εξαετούς φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.

6. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
α) Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
β) Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση.
γ) Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση.
δ) Βεβαίωση εργοδότη και Βεβαίωση απόλυσης για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
ε) Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
στ) Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (για στρατολογία ή άλλη χρήση).
ζ) Βεβαίωση θέσης ευθύνης για υπαλλήλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

7. Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας
Βεβαίωση πρακτικής άσκησης, Βεβαίωση προσφοράς εθελοντικής εργασίας.

8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

α) Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004).
β) Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.
γ) Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής.
δ) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό διαγραφής.
ε) Αποφοιτήριο.
στ) Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
ζ) Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (για εργαζομένους).
η) Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης.
θ) Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού – διοικητικού προσωπικού)
ι) Βεβαίωση σπουδών (για ΔΟΥ).
ια) Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού (διοικητικού, ΕΤΠ και ΕΠ) σε διάφορα ταμεία.
ιβ) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό σπουδών. Αναλυτική βαθμολογία.
ιγ) Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία).
ιδ) Βεβαίωση εγγραφής φοιτητών.
ιε) Βεβαίωση διαγραφής φοιτητών.
ιστ) Πιστοποιητικό αποφοίτησης – Αντίγραφο πτυχίου.

9. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

α) Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης – σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.
β) Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
γ) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).

10.Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

α) Βεβαίωση για το ομοταγές Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, της αλλοδαπής.
β) Ακριβές αντίγραφο πράξης αναγνώρισης-βαθμολογικής αντιστοιχίας.
γ) Βεβαίωση υποβολής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

11. Ακαδημία Αθηνών
Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας.

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή