Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας για τους πλειστηριασμούς Reviewed by Momizat on . H Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, μέλος της οποίας είναι και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ενημερώνει τους Έλληνες πο H Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, μέλος της οποίας είναι και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ενημερώνει τους Έλληνες πο Rating: 0

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας για τους πλειστηριασμούς

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας για τους πλειστηριασμούς

H Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, μέλος της οποίας είναι και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες που έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4224/2013: «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης» από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου .
Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση
υποβολής στον δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α` 67), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Η προθεσμία υποβολής αυτής της δήλωσης είναι δύο (2) μηνών και αρχίζει από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση. Για τις υποθέσεις, που έχει ήδη επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση, η προθεσμία αρχικά έληγε στις 31.01.2014 και, μετά από ενέργειες των Τραπεζών, παρατάθηκε μέχρι τις 28.02.2014.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού και θα μπορεί πλέον ο δανειστής να επισπεύσει πλειστηριασμό.
Κατά συνέπεια:
1) ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στους πολίτες να προβούν έγκαιρα στην
υποβολή της παραπάνω δήλωσης.
2) ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ να ενημερώσει, με επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, τους πολίτες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή