Παπαδόπουλος : Εάν πραγµατικά αναγκαστούµε να νοµοθετή- σουµε τη µείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συ- ντάξεις, θα πρόκειται για µια νέα υποχώρηση σε εκβιασµούς Reviewed by Momizat on . Την εκτίµηση ότι το Eurogroup της περασµένης ∆ευτέρας «εκλογί- κευσε» τις απαιτήσεις Σόιµπλε και ∆ΝΤ έναντι της Ελλάδας καταθέ- τει ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥ- Την εκτίµηση ότι το Eurogroup της περασµένης ∆ευτέρας «εκλογί- κευσε» τις απαιτήσεις Σόιµπλε και ∆ΝΤ έναντι της Ελλάδας καταθέ- τει ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥ- Rating: 0

Παπαδόπουλος : Εάν πραγµατικά αναγκαστούµε να νοµοθετή- σουµε τη µείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συ- ντάξεις, θα πρόκειται για µια νέα υποχώρηση σε εκβιασµούς

Παπαδόπουλος : Εάν πραγµατικά αναγκαστούµε να νοµοθετή- σουµε τη µείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συ- ντάξεις, θα πρόκειται για µια νέα υποχώρηση σε εκβιασµούς

Την εκτίµηση ότι το Eurogroup της περασµένης ∆ευτέρας «εκλογί- κευσε» τις απαιτήσεις Σόιµπλε και ∆ΝΤ έναντι της Ελλάδας καταθέ- τει ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥ- ΡΙΖΑ και µέλος της ∆ιαρκούς Επι- τροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής Σάκης Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι πλέον α- ποµακρύνεται το ενδεχόµενο πρόωρης προ- σφυγής στις κάλπες.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για το Eurogroup της περασµένης ∆ευτέρας. Εσείς πώς «µεταφράζετε» τις αποφάσεις του;

Πρόκειται για αποφάσεις που εκλογικεύουν τις παράλογες απαιτήσεις του ∆ΝΤ και του Σόιµπλε από την ελληνική κυβέρνηση, προκειµένου να υπάρξει η δεύτερη θετική αξιολόγηση της τρί- της σύµβασης. Υπαγορεύτηκαν από την προ- σπάθεια να µην ενισχυθούν η ευρωπαϊκή α- κροδεξιά και οι αποσχιστικές-διαλυτικές τάσεις στην ενωµένη Ευρώπη και να δοθεί η δυνατό- τητα στην Ελλάδα να συνεχίσει την ανορθωτική πορεία της οικονοµίας της. Στα ζητήµατα αυτά ασφαλώς συνέβαλε και η ευνοϊκή µετατόπιση της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας.

∆εν αποτελεί ήττα για την κυβέρνηση το γε- γονός ότι αποδέχεται την ανάγκη νοµοθέτη- σης µέτρων µετά το τέλος του προγράµµατος;

Αναµένω τα επίσηµα κείµενα του Eurogroup. Εάν πραγµατικά αναγκαστούµε να νοµοθετή- σουµε τη µείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συ- ντάξεις, θα πρόκειται για µια νέα υποχώρηση σε εκβιασµούς, ακόµη κι αν δοθούν αντισταθ- µιστικά µέτρα για τον ΦΠΑ στην εστίαση, για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, για νέες θέσεις εργασίας…

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι επί της ου- σίας το Eurogroup δεν αποφάσισε τίποτα. Τι απαντάτε;

Το Eurogroup αποφάσισε τη συνέχιση των προ- σπαθειών για κλείσιµο της δεύτερης αξιολό- γησης, στο επίπεδο των τεχνικών κλιµακίων. Η Ν∆ ασφαλώς ήθελε αρνητική εξέλιξη για να προωθήσει το σενάριό της για πτώση της κυ- βέρνησης και εκλογές. Οι κ.κ. Ντάισελµπλουµ και Μοσκοβισί τόνι- σαν την ανάγκη βαθιών διαρθρωτικών µεταρ- ρυθµίσεων.

Αυτές οι µεταρρυθµίσεις έχουν προσδιοριστεί;

Θέλουν κυρίως την επιτάχυνση των ιδιωτικο- ποιήσεων, τη µείωση της κρατικής χρηµατοδό- τησης του ασφαλιστικού συστήµατος, την απε- λευθέρωση επαγγελµάτων, την περαιτέρω α- πορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων…

Όσον αφορά το ∆ΝΤ, τελικά θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα ή όχι, έχει ξεκαθαριστεί;

Θα συµµετάσχει, γιατί η νεοφιλελεύθερη ατζέ- ντα του έχει αρκετούς συνοδοιπόρους στην Ε.Ε.

Για να έρθουµε στα καθ’ ηµάς, ως, ούτως ει- πείν, τοµεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα χαρακτηρίζατε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δηµόσια υγεία στην Ελλάδα;  

Γίνονται σηµαντικές προσπάθειες για να στη- ριχτεί ένα καταρρέον δηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εκρηκτικά κενά σε ανθρώπινο δυναµικό, παρά τις προ- σλήψεις που ήδη προωθήθηκαν. Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι από τούδε προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τοµέα της υγείας;

Την επόµενη εβδοµάδα αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόµου για την ψυχια- τρική µεταρρύθµιση και για άλλες χρήσιµες παρεµβάσεις ενίσχυσης του δηµόσιου τοµέα υγείας. Οι προτεραιότητες εντοπίζονται:

• Στην οργάνωση του πρωτοβάθµιου συστή- µατος υγείας µε 240 τοπικές µονάδες υγείας σε 62 περιοχές στελεχωµένες από οικογενει- ακούς γιατρούς (γενικούς γιατρούς, παθολό- γους, παιδιάτρους) και διεπιστηµονική οµάδα (νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, επι- σκέπτες υγείας, ψυχολόγους κ.ά.).

• Στην οργάνωση της επείγουσας περίθαλψης µε αυτοτελή τµήµατα επειγόντων περιστατι- κών, ενίσχυση του ΕΚΑΒ και 16ωρη εφηµε- ρία των µονάδων του ΠΕ∆Υ. • Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση της υγείας (Άτλας Υγείας, ηλεκτρονικός φάκελος ασθε- νούς κ.λπ.). • Στο νέο κεντρικό σύστηµα προµηθειών. • Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των υπη- ρεσιών υγείας.

Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν καθαρή «κεφαλή» της Ν∆. Θεωρείτε ότι η κατάσταση είναι α- ναστρέψιµη;

Είναι αναστρέψιµη. Καθώς θα προχωρούν οι προωθητικές µεταρρυθµίσεις του παράλλη- λου κυβερνητικού προγράµµατος (περιουσι- ολόγιο, κτηµατολόγιο, ηλεκτρονικές συναλλα- γές, δηµόσια διοίκηση, παιδεία, υγεία, κέντρα κοινότητας, κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, κοινωνικές επιχειρήσεις, πρωτοβουλίες ΟΑΕ∆ για δηµιουργική απασχόληση, καταπιστευτικός λογαριασµός, εξωδικαστικός συµβιβασµός), οι αναγκαίες εξωστρεφείς και καινοτόµες επεν- δύσεις που χρηµατοδοτούνται από νέα εργα- λεία (Συν-Επιχειρώ, Ταµείο Συµµετοχών-Επι- χειρηµατικότητας κ.λπ.), καθώς και από τον νέο αναπτυξιακό νόµο, το νέο ΕΣΠΑ, το Ευρωπα- ϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Πρό- γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, και θα δίνουν την εικόνα του περάσµατος στην ενάρετη φάση για την ελληνική οικονοµία και της δίκαιης και βι- ώσιµης ανάπτυξης, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει και πάλι την ιδεολογική ηγεµονία και θα πεί- θει ότι χρειάζεται να συνεχίσει να είναι ο βασι- κός κορµός κυβερνήσεων που θα διευθύνουν τη συνολική ανασυγκρότηση της χώρας υπέρ των φτωχών και των µικροµεσαίων στρωµά- των, που αποτελούν την τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόµενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες;

∆εν υπάρχει ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών. Η απόπειρα του κ. Μητσοτάκη να πείσει τους δανειστές της χώρας να ρίξουν την κυβέρνηση έχει χρεοκοπήσει.

http://www.free-sunday.gr

Σχόλια (1)

  • μασκαράς

    Ας του πει κάποιος ότι το καρναβάλι τελείωσε και έχουμε σαρακοστή!
    Ας αφήσει τις μασκαρεμένες δηλώσεις και ας ζητήσει συγχώρεση από όλους τους πλανεμένους.
    Και ας μην προκαλεί άλλο τη νοημοσύνη μας μη πω τίποτα βαρύτερο μέρες που είναι!

    Απάντηση

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή