Ποια θέματα ψηφίστηκαν από το ΔΣ Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την περασμέη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, είναι τα εξής:   ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑ Τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την περασμέη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, είναι τα εξής:   ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑ Rating: 0

Ποια θέματα ψηφίστηκαν από το ΔΣ Τρικκαίων

Ποια θέματα ψηφίστηκαν από το ΔΣ Τρικκαίων

Τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την περασμέη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. Έγκριση νέας υπαίθριας ηλεκτρικής παροχής στον περιβάλλοντα χώρο του Μύλου Ματσόπουλου.

Α.Δ.Σ 558/2014 / 2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη νέα υπαίθρια ηλεκτρική παροχή στον περιβάλλοντα χώρο του Μύλου Ματσόπουλου.

 

2. Χορήγηση άδειας για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015»

Α.Δ.Σ 559/2014 / 2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015»

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

28. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου – Πρότασης με Τίτλο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ

ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» που θα καταθέσει ο Δήμος Τρικκαίων στα πλαίσια του Μέτρου 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007- 2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Α.Δ.Σ 560/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου – Πρότασης με Τίτλο:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» που θα καταθέσει ο Δήμος Τρικκαίων στα πλαίσια του Μέτρου 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007- 2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

29. Έγκριση Μελέτης και Κατάθεσης Φακέλου-Πρότασης για Ένταξη και Χρηματοδότηση της Πράξης με

τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ

ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 -2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Α.Δ.Σ 561/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη Μελέτη και Κατάθεση Φακέλου-Πρότασης για Ένταξη και Χρηματοδότηση της Πράξης με

τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ

ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 -2013», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

36. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης-Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-για το σχολικό έτος

2014-2015

Α.Δ.Σ 562/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 5% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης-Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-για το σχολικό έτος

2014-2015

 

23. Έγκριση Υποβολής Πρότασης- Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Εξαγορά μίας (1) αποθήκης της Ένωσης-Αγροτικός Συν/μός Τρικάλων στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Τρικάλων»

Α.Δ.Σ 563/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την Υποβολή Πρότασης- Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Εξαγορά μίας (1) αποθήκης της Ένωσης-Αγροτικός Συν/μός Τρικάλων στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Τρικάλων»

 

 

1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτριου Παπαστεργίου στην Αθήνα από τις

12/11/2014 έως τις 13/11/2014

Α.Δ.Σ 564/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτριου Παπαστεργίου στην Αθήνα από τις

12/11/2014 έως τις 13/11/2014

 

2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κωτούλα στην Αθήνα στις 13/11/2014

Α.Δ.Σ 565/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κωτούλα στην Αθήνα στις 13/11/2014

 

3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Χρυσόστομου Κυρίτση στη Θεσσαλονίκη από 13/11/2014 έως16/11/2014

Α.Δ.Σ 566/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Χρυσόστομου Κυρίτση στη Θεσσαλονίκη από 13/11/2014 έως16/11/2014

 

4. Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Μουσείου Τσιτσάνη κας Έφης

Λεβέντη στη Θεσσαλονίκη στις 15/11/2014.

Α.Δ.Σ 567/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση της Δημοτικής Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Μουσείου Τσιτσάνη κας Έφης

Λεβέντη στη Θεσσαλονίκη στις 15/11/2014.

 

5. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Βασιλένας Μητσιάδη στο Στρασβούργο από 3/11/2014 έως 5/11/2014

Α.Δ.Σ 568/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου κας Βασιλένας Μητσιάδη στο Στρασβούργο από 3/11/2014 έως 5/11/2014

 

6. Ορισμός εκπροσώπων μετόχων στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε

Α.Δ.Σ 569/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον ορισμό εκπροσώπων μετόχων στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

 

7. Σύστασης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων

που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)».

Α.Δ.Σ 570/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)».

 

 

 

8. Διαγραφή ποσού 1.036,96€ από την κα Ιουλία Χατζηγερίδου ως αχρεωστήτων βεβαιωθέν

Α.Δ.Σ 571/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 1.036,96€ από την κα Ιουλία Χατζηγερίδου ως αχρεωστήτων βεβαιωθέν

 

9. Έγκριση επιστροφής ποσού   206,94€ στην κ. Μητσιάδη Καλλιόπη του Βασιλείου , έγκριση επιστροφής ποσού 185,00€ στην Ευαγγελία Νασίου του Γεωργίου.

Α.Δ.Σ 572/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού   206,94€ στην κ. Μητσιάδη Καλλιόπη του Βασιλείου , έγκριση επιστροφής ποσού 185,00€ στην Ευαγγελία Νασίου του Γεωργίου.

 

10. Εγκριση λύσης μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ράξας

Α.Δ.Σ 573/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη λύση μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ράξας.

 

11. Διαγραφή ποσού 104,48€ πλέον προσαυξήσεων από την εταιρεία Κέμος Σ.ΕΠΕ , 52.886,73€ πλέον

προσαυξήσεων από τον Ντόκο Ευάγγελο του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

Α.Δ.Σ 574/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 104,48€ πλέον προσαυξήσεων από την εταιρεία Κέμος Σ.ΕΠΕ , 52.886,73€ πλέον προσαυξήσεων από τον Ντόκο Ευάγγελο του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

 

12. Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων και στους

οικισμούς ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΑΣ- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και ΕΠΙ ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ

Α.Δ.Σ 575/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων και στους οικισμούς ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΑΣ- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ

 

13. Αποδοχή ποσού 258.697,97€ και κατανομή ποσού 258.309,92 € για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ 576/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αποδοχή ποσού 258.697,97€ και κατανομή ποσού 258.309,92 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων

 

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Μεταστέγαση του 31ου

Νηπιαγωγείου Τρικάλων στις αίθουσες του 3ου και 9ου Γυμνασίου Τρικάλων

Α.Δ.Σ 577/2014 : Εγκρίνεται ομόφωνα η αναβολή συζήτησης του θέματος.

 

15. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης

Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ 578/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

 

16. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της

Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ 579/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

 

17. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 552/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων με θέμα τη χορήγηση αδειών για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015»

Α.Δ.Σ 580/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 552/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων με θέμα τη χορήγηση αδειών για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015»

 

24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Α.Δ.Σ 581/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

 

18. Έγκριση απόφασης της Οικ. Επιτροπής περί 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου

Τρικκαίων

Α.Δ.Σ 582/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την αριθμ. 635/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΔήμουΤρικκαίων

 

19. Έγκριση της αριθ.149/2014 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου

Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μπίτη Γεωργίου του Δημητρίου, στην

περιοχή αριστερά οδού Καλαμπάκας”

Α.Δ.Σ 583/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. 149/2014 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου

Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μπίτη Γεωργίου του Δημητρίου, στην

περιοχή αριστερά οδού Καλαμπάκας”

 

20. Έγκριση της αριθ. 150/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Εξέταση της Αριθ. 93/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε

οδούς της πόλης”»

Α.Δ.Σ 584/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. 150/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Εξέταση της Αριθ. 93/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε

οδούς της πόλης”»

 

21. Έγκριση της αριθ.151/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Εξέταση της Αριθ. 94/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

πέριξ των πεζοδρόμων της οδού Ασκληπιού”»

Α.Δ.Σ 585/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ.151/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Εξέταση της Αριθ. 94/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

πέριξ των πεζοδρόμων της οδού Ασκληπιού”»

 

 

22. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης του

έργου: “Συντηρήσεις -Επισκευές Σχολικών Κτιρίων(2010-2011)”

Α.Δ.Σ 586/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η συμπληρωματική Σύμβαση του

έργου: “Συντηρήσεις -Επισκευές Σχολικών Κτιρίων(2010-2011)”

 

25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015»

Α.Δ.Σ 587/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015»

 

26. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ

ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

Α.Δ.Σ 588/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ

ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

 

27. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Α.Δ.Σ 589/2014 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 

 

30. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας ΚΑΠΗ Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Τρικκαίων στον

Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Προδρόμου «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Α.Δ.Σ 590/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας ΚΑΠΗ Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Τρικκαίων στον

Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Προδρόμου «Η ΑΝΟΙΞΗ»

 

31. Εγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου στον Σύλλογο Πολιτισμού&

Λαογραφίας «ΦΑΛΩΡΕΙΑ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Α.Δ.Σ 591/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου στον Σύλλογο Πολιτισμού &

Λαογραφίας «ΦΑΛΩΡΕΙΑ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

 

32. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 17ου Δημοτικού Σχολείου για

δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού προκειμένου να στεγαστεί το θεατρικό

Εργαστήρι Πύργου για παιδιά.

Α.Δ.Σ 592/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού προκειμένου να στεγαστεί το θεατρικό Εργαστήρι Πύργου για παιδιά κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 17ου Δημοτικού Σχολείου.

 

33. Έγκριση μετακίνησης παιδιών από τη δομή που ενεγράφησαν αρχικώς, σε άλλη δομή κατόπιν

αιτημάτων των ωφελουμένων γονέων.

Α.Δ.Σ 593/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση παιδιών από τη δομή που ενεγράφησαν αρχικώς, σε άλλη δομή κατόπιν

αιτημάτων των ωφελουμένων γονέων.

 

34. Έγκριση εγγραφής ωφελούμενου στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Α.Δ.Σ 594/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την εγγραφή ωφελούμενου στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

 

35. Έγκριση διαγραφής παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς και

ΚΔΑΠ ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου

2014-2015.

Α.Δ.Σ 595/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς και

ΚΔΑΠ ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου

2014-2015.

 

37. Λήψη απόφασης για παράταση μισθώματος κτιρίου Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων

Α.Δ.Σ 596/2014 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση μισθώματος κτιρίου Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων.

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή