Προειδοποίηση Βλαχογιάννη για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Reviewed by Momizat on . Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, από κοινού με τους Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Ιορδάνη Τζαμτζή και Λευτέρη Αυγενάκη, προς τους Υπουργούς   Οικονομικών, Εργασ Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, από κοινού με τους Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Ιορδάνη Τζαμτζή και Λευτέρη Αυγενάκη, προς τους Υπουργούς   Οικονομικών, Εργασ Rating: 0

Προειδοποίηση Βλαχογιάννη για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Προειδοποίηση Βλαχογιάννη για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Ερώτηση κατέθεσε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, από κοινού με τους Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Ιορδάνη Τζαμτζή και Λευτέρη Αυγενάκη, προς τους Υπουργούς   Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 23-9-2013, με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4138/2013 που αφορά την ευθύνη εκκαθαριστών – ευθύνη νομικών προσώπων και διοικήσεων»

blaxogiannis_1000Στην ερώτηση με Α.Π.1911/24-9-13, οι Βουλευτές της Ν.Δ. αναφέρονται στη μη αποστολή εγκυκλίου προς στις δημόσιες υπηρεσίες όπως ΙΚΑ, εφορία κλπ (παρά την ψήφιση σχετικής τροπολογίας και τη δημοσίευση της σε ΦΕΚ), προκειμένου αυτές να μην προχωρούν σε διαδικασίες κατάσχεσης εις βάρος προσώπων διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Στην εν λόγω τροπολογία προβλέπεται η αναστολή της ποινικής δίωξης ή της εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε β’ βαθμό, των πάσης φύσεως διοικητικών και αστικών κυρώσεων, καθώς και της έναρξης ή συνέχισης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησής ή εντεταλμένων υπαλλήλων των  Αγροτικών Συνεταιρισμών και αντίστοιχων φορέων, για οφειλές των φορέων αυτών,  μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Αφορά ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ που συγχωνεύονται ή μετατρέπονται ή έχουν υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης.

Παραθέτουμε την ερώτηση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

α) Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

β) Εργασίας κ. Βρούτση Ιωάννη

γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο

Αθήνα 23-9-2013

Θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4138/2013 που αφορά την ευθύνη εκκαθαριστών – ευθύνη νομικών προσώπων και διοικήσεων»

Κύριοι Υπουργοί,

Στο Νόμο 4138 / 2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» ψηφίσθηκε τροπολογία για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, στο Κεφάλαιο Ε’» του ιδίου Νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», άρθρο 8, που αφορά την «ευθύνη εκκαθαριστών – ευθύνη νομικών προσώπων και διοικήσεων».

Στη τροπολογία αυτή αναφέρει τα εξής:

«Από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπερίπτωσης εε’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων και μέχρι την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλονται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε β’ βαθμό, οι πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις, καθώς και η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησής τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για ανάλογες οφειλές που πρόκειται να δημιουργηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης ή πρόκειται να προκύψουν από μελλοντικούς διαχειριστικούς ελέγχους, επιτρέπεται μεν η λήψη πάσης φύσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά των ως άνω φυσικών προσώπων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όχι όμως η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η ανωτέρω προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου. Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.»

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

παρά την ψήφιση και την δημοσίευση της τροπολογίας στο ΦΕΚ δεν έχει σταλεί εγκύκλιος στις δημόσιες υπηρεσίες όπως εφορία, ΙΚΑ κλπ, για να μην προχωρούν σε διαδικασίες κατάσχεσης σε βάρος προσώπων διοικήσεων.

Ερωτάσθε κ .κ. Υπουργοί,

Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να εφαρμοστεί από τις δημόσιες υπηρεσίες ο νόμος;

Οι ερωτώντες

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή