Προκήρυξη για τον “Συμπαραστάτη” του Δημότη” Reviewed by Momizat on . Πράσινο φως" για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης έδωσε ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου . Οι Πράσινο φως" για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης έδωσε ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου . Οι Rating: 0

Προκήρυξη για τον “Συμπαραστάτη” του Δημότη”

Προκήρυξη για τον “Συμπαραστάτη” του Δημότη”

Πράσινο φως” για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης έδωσε ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου . Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν με δήλωση που θα κατατεθεί από τις 11 Φεβρουαρίου 2015, με βιογραφικό σημείωμα, έως 24/02/2015 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ για την επιλογή του προσώπου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την ουσιαστική συνδρομή σε ζητήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων προώθησε ο Δήμος Τρικκαίων, με τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Δηλαδή, για τον εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας τρικαλινό, ο οποίος θα είναι ο ουσιαστικός εκπρόσωπος όσων προσφεύγουν με στοιχεία για θέματα που τους απασχολούν. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί τη μία πλευρά της ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες. Η δεύτερη, είναι η οργάνωση και υλοποίηση των δομών που με ηλεκτρονικό και άλλους τρόπους, θα συνδράμουν στην ουσιαστική απάντηση σε ερωτήματα – παράπονα των πολιτών.
Με την εκλογή του Συμπαραστάτη, πλέον ο Δήμος Τρικκαίων εντάσσεται στους ΟΤΑ που επιθυμούν να είναι οι ίδιοι αρωγοί των δημοτών τους. Αυτή τη φορά, με την ύπαρξη ενός ανθρώπου, ο οποίος, υποστηριζόμενος διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, «δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους». Αυτό αναφέρει ο σχετικός νόμος (άρθρο 77, παράγραφος 3 του νόμου 3852/10 – «Καλλικράτης»). Φυσικά, ο Συμπαραστάτης δεν αναιρεί τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Είναι, όμως, πλέον πασιφανές, ότι ο Δήμος Τρικκαίων δίνει στον κάθε πολίτη και δημότη, τη δυνατότητα να έρχεται σε άμεση επαφή με τη διοίκηση του Δήμου, να επιζητεί καλύτερες υπηρεσίες, όπως έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, από τους υπαλλήλους. Εξάλλου, έχει τεράστια σημασία για τη δημοκρατία και τη λειτουργία των ΟΤΑ, να μπορεί ο πολίτης και ο επιχειρηματίας να γνωρίζουν, πού θα απευθύνονται για ζητήματα που τους αφορούν, να διεκδικούν και να ανοίγουν δρόμους για την επίλυση των ίδιων ή παρόμοιων προβλημάτων.
Αλλες αρμοδιότητες
1. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.
2. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου.
4. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Εκλογή
Ως προς τα της εκλογής, σημειώνεται ότι:
– Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

– Δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
– Ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
– Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
– Λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
– Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
– Ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πληροφορίες θα παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο Καλογρηά Φωτεινή, στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr, στην ενότητα «Ανακοινώσεις».

Από το γραφείο Τύπου

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή