"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

25.8 C
Trikala

Προς: Βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τους φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

lafarm

Σχετικά άρθρα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας.

Το τμήμα γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με βάση το νόμο 4610/2019, ως φυσική μετεξέλιξη και αναβάθμιση του καταξιωμένου και διεθνώς αναγνωρισμένο τμήματος τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του σημερινού τμήματος γεωπονίας Αγροτεχνολογίας ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 2020. Στο τμήμα λειτουργεί πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με περιεχόμενο σπουδών ταυτόσημο με εκείνο των παλαιότερων πανεπιστημιακών τμημάτων. Σήμερα σε αυτό φοιτούν 500 φοιτητές και υπάρχουν ήδη 27 πτυχιούχοι τελειόφοιτοι του τετραετούς προγράμματος που εντάχθηκαν στο πενταετές πρόγραμμα του τμήματος.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ως Integrated Master’s. Η Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης (διεθνούς συνθέσης) έχει ανακοινωθεί στο τμήμα με Βαθμολογία ΄Β. Η πιστοποίηση αυτή καταλήγει ότι το Πρόγραμμα Συμμορφώνεται Πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Όμως, στους Πτυχιούχος του Τμήματος ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ μέχρι σήμερα τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Γεωπόνου Αγροτεχνολόγου όπως στους Πτυχιούχους των Παλαιότερων Τμημάτων Γεωπονίας λόγω του ακόλουθου νομοθετικού κωλύματος:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων καθορίζονται στο Π.Δ.344/2000 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του. Ο αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης υφυπουργός Α. Συρίγος απάντησε πρόσφατα σε σχετική ερώτηση βουλευτή ο οποίος μετά από παρότρυνση των φοιτητών του τμήματος μας είπε:

<< Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.344/2000 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014, η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και

Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και

σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 <<Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων και άλλες διατάξεις (Α’78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό>>.

Στις ανώτερες διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για την δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για την διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων Γεωπονικής Κατευθύνσεις.

Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων τους πτυχιούχους των ΑΕΙ ανήκει στα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους Εποπτευόμενους από αυτά Φορείς (Επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος>> και ότι <<…τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 <<Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)>> (Α’ 232).>>.

Οι πτυχιούχοι μας αναμένεται να αυξηθούν ταχύτητα από τον Ιούνιο του 2023. Σύσσωμη όλοι εμείς οι φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό Διδακτικό προσωπικό, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στο αυτονόητο, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, δηλαδή, στις απαιτούμενες προφανείς και δίκαιες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε σύμφωνα με τις αρχές της ισονομίας της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης να διασφαλιστεί άμεσα η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου από τους πτυχιούχους συμφοιτητές μας του τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα μαζί με τους πτυχιούχους από όλα φυσικά τα υφιστάμενα σήμερα συναφή προϋπάρχοντα Τμήματα Γεωπονίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Επισημαίνεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικές συνεχείς επιστολές προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνει συνέχεια την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει Δέκτης Αιτήσεων Εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Πτυχιούχων των Πανεπιστημιακού Τμήματος μας που ιδρύθηκε μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας (βλ. παραπάνω Π.Δ. 344/2000 και του άρθρου 41 του Ν, 4262/2014). Το Επιμελητήριο αδυνατεί να δεχθεί τους αιτούντες αυτούς ως Μέλη του, με πλήρη δικαίωμα άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου, λόγο έλλειψης σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης παρότι το τμήμα μας από το οποίο αποφοιτούν έχει ταυτόσημες σπουδές με εκείνες των παλαιότερων πανεπιστημιακών τμημάτων γεωπονίας αλλά και ακόμα περισσότερες λόγω της μοναδικότητας εξειδίκευσης στον Αγροτεχνολογικό τομέα.

Το ζητούμενο είναι ένα: Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ. Σε επέκταση των προβλέψεων του Π.Δ. 344/2000 να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση ώστε στον κατάλογο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους αποφοίτους των οποίων <<…επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου…>> να προστεθεί και το Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας με δεδομένο ότι έχει τα πλήρη ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, ταυτόσημα αλλά και ακόμα καλύτερα με εκείνα των παραπάνω τμημάτων Γεωπονίας. Η διατύπωση του νέου νομοθετήματος θα πρέπει προφανώς να είναι ανοιχτή ώστε να περιληφθούν και άλλα νέα τμήματα γεωπονίας της χώρας που έχουν σήμερα ή θα αποκτήσουν στο μέλλον αυτά τα χαρακτηριστικά.

Δε γίνεται όλοι εμείς οι Φοιτητές του Τμήματος μας, αλλά και πολλοί ακόμα από τα υπόλοιπα Τμήματα τα οποία δημιουργήθηκαν το 2019-2020 να σπαταλάμε χρόνο αλλά φυσικά και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ώστε να σπουδάσουμε και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μας η Πολιτεία να μην έχει μεριμνήσει για το πιο απλό και αυτονόητο, την Αποδοχή μας στους Δημόσιους Φορείς όπως όλα τα υπόλοιπα προαναφερθέντα Γεωπονικά Τμήματα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Συρίγο, τα οποία δεν έχουν τίποτα παραπάνω από το δικό μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του

Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος

Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης