Προσλήψεις διμηνιτών στον Δήμο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Συνολικώς ζητά 35 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων οδηγών, Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Συνολικώς ζητά 35 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων οδηγών, Rating: 0

Προσλήψεις διμηνιτών στον Δήμο Τρικκαίων

Προσλήψεις διμηνιτών στον Δήμο Τρικκαίων

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Συνολικώς ζητά 35 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων οδηγών, για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι θέσεις είναι οι ακόλουθες

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
1. Οδηγοί απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄) 8
2. Οδηγοί απορριμματοφόρων ( Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ) 2
3. Οδηγοί απορριμματοφόρων ( Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ) 2
4. Χειριστής Σαρώθρων ( Άδεια χειριστή Α΄ΟΜΑΔΑΣ – 4ης Ειδικότητας 4.1 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή ( Άδεια χειριστή : ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 ). 1
5. Εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων 20
6. Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος ( Άδεια χειριστή Α΄ΟΜΑΔΑΣ 2ης Ειδικότητας 2.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή ( Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΤΑΞΗ Β΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 ) και άδεια οδήγησης κατ. Γ΄ με ηλεκτρονικό ταχογράφο. 1
7. Χειριστής Φορτωτή ( Άδεια Χειριστή Α΄ΟΜΑΔΑΣ – 1ης Ειδικότητας 1.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή ( Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Ε΄ΤΑΞΗ Γ΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 1
ΣΥΝΟΛΟ 35

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) Δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] & β) Δεν έχουν το κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004
Οι αντίστοιχες ανά ειδικότητα ανωτέρω Άδειες μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με τις αντίστοιχες Άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου οδηγού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από 14/3/2015 μέχρι και 23/3/2015), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Αφήστε το σχόλιο σας