Πρόσκληση Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας – ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 988/11.06.2019 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτι Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 988/11.06.2019 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτι Rating: 0

Πρόσκληση Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας – ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας – ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 988/11.06.2019 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 11.07.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 έως
  31/12/2018.
 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα
  πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2018.
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2019.
 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019.
  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 14.05.2019 και δεν έχουν δάνεια ή
  τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών
  μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις
  κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του
  Καταστατικού.
  Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.
  Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι

  έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν,
  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
  Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα
  νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου
  εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.
  Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στο site της
  Τράπεζας, για όποιον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτών.

  Ο Απολογισμός της Τράπεζας έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική της σελίδα www.bankofthessaly.gr.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Αναστάσιος Ν. Λάππας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή