Πρόσληψη 10 υδρονομέων στον Δήμο Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Στην πρόσληψη 10 υδρονομέων προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με σχετική απόφαση Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται από χθες 27/05/2014 έως και 2/6/20 Στην πρόσληψη 10 υδρονομέων προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με σχετική απόφαση Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται από χθες 27/05/2014 έως και 2/6/20 Rating: 0

Πρόσληψη 10 υδρονομέων στον Δήμο Καλαμπάκας

Πρόσληψη 10 υδρονομέων στον Δήμο Καλαμπάκας

Στην πρόσληψη 10 υδρονομέων προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με σχετική απόφαση Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται από χθες 27/05/2014 έως και 2/6/2014 στα γραφεία του Δήμου (στο Πρωτόκολλο).

Οι θέσεις εξειδικεύονται ως εξής:
– Τέσσερις (4) υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας
– Δύο (2) υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικής
– Δύο (2) υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Καστανιάς
– Έναν (1) υδρονομέα για τη Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων
– Έναν (1) υδρονομέα για τη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 139/2014 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/06/2014 έως 30/09/2014.
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α) Αίτηση (να αναφέρεται το AM ΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καλαμπάκας).
δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Καλαμπάκας
στ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου
ζ) Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη Διεύθυνση: Ευθυμίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350252.

 

Αφήστε το σχόλιο σας