Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ Από το Δήμο Τρικκαίων ανακοινώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 51 τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α') π ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ Από το Δήμο Τρικκαίων ανακοινώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 51 τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α') π Rating: 0

Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Τρικκαίων

Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Τρικκαίων

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Από το Δήμο Τρικκαίων ανακοινώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 51 τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α’) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης τον συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τη δημοσίευση τον παρόντος νόμου (14.4.2014)

Συγκεκριμένα:

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τούς δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων τον ν. 3801/2009.

Β. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.800,08 εύρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50°/ο) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 εύρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30°/ο) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην ρύθμιση :

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις…» (π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά τα π.δ. 5186).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14.88.2θ14.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υα απευθύνονται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταμειακή Υπηρεσία στο Γραφεία Προσόδων τον Δήμου Τρικκαίων (Ασκληπιού 18- Ισόγειο) ή στα τηλέφωνα 2431351132 και 2431351135 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή