Σήμερα η εκδήλωση του Επιμελητηρίου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο Reviewed by Momizat on . Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του καθώς και όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην ενημερωτική εκδήλωση για τ Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του καθώς και όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην ενημερωτική εκδήλωση για τ Rating: 0

Σήμερα η εκδήλωση του Επιμελητηρίου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Σήμερα η εκδήλωση του Επιμελητηρίου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του καθώς και όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην ενημερωτική εκδήλωση για τις 4 πρώτες προκηρύξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, που διοργανώνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα διαλέξεων (Βενιζέλου 1). Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι οι κ.κ. Γουγουλιάς Νίκος, Προϊστάμενος τμήματος Κινήτρων, Αγοραστός Άγγελος και Γερμανολούδης Χρήστος, πιστοποιημένοι Αξιολογητές και  Ελεγκτές Αναπτυξιακού Νόμου από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, έχουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω των καθεστώτων ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

EPIMELITIRIO1 3 10 13
Επιλέξιμες θεωρούνται υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που πρόκειται να υλοποιήσουν ένα από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.


Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητας τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Ενδεικτικά ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αφορά ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα (π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες), στον δευτερογενή τομέα (π.χ. μεταποιητικές επιχειρήσεις) και στον τριτογενή τομέα περιλαμβάνοντας επενδυτικά σχέδια τουρισμού και λοιπών υπηρεσιών (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, κ.α.). Η πλήρης ανάλυση περιγράφεται στο άρθρο 7 του νόμου.


Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις  50.000 €  για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις, 250.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 500.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν και την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,  αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων, αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών  εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, κ.α. ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους) και οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (π.χ. μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, κ.α.).
Τα Είδη των ενισχύσεων αφορούν σε Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών. Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων ορίζεται στο 55% για τις Μικρές επιχειρήσεις, στο 45% για τις Μεσαίες και στο 35% για τις Μεγάλες επιχειρήσεις. β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ στα διαστήματα που προβλέπονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Ειδικότερα: «Γενική επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» έως 20 Δεκεμβρίου 2016 με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης ενώ «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» έως 28 Απριλίου 2017 με αξιολόγηση αυτοτελώς στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή