Σπουδαία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Μιχαήλ Στυλιανού Παντελιδάκη Reviewed by Momizat on . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ –ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018  Το Ίδρυμα Μιχαήλ Στυλιανού Παντελιδάκη – Τρίκ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ –ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018  Το Ίδρυμα Μιχαήλ Στυλιανού Παντελιδάκη – Τρίκ Rating: 0

Σπουδαία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Μιχαήλ Στυλιανού Παντελιδάκη

Σπουδαία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Μιχαήλ Στυλιανού Παντελιδάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ –ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

 Το Ίδρυμα Μιχαήλ Στυλιανού Παντελιδάκη – Τρίκαλα προκηρύσσει την χορήγηση δύο υποτροφιών σε νέο εισαχθέντες  πολίτες που είτε έχουν γεννηθεί στα Τρίκαλα ή προέρχονται από γονείς, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έχουν την καταγωγή τους από το Νομό Τρικάλων για να πραγματοποίηση τις σπουδές για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας.

Αποτέλεσμα εικόνας για υποτροφία

  1. Το ύψος της κάθε υποτροφίας (σύνολο υποτροφιών (2)) 1 για προπτυχιακές και 1 για μεταπτυχιακές σπουδές ανέρχεται σε 1.500€  ετησίως  στον καθένα υποψήφιο ξεχωριστά. Εφόσον δεν βρεθεί ένας για μεταπτυχιακές είτε ένας για προπτυχιακές  σπουδές θα επιλεγούν δύο υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών είτε μεταπτυχιακών σπουδών ανάλογα.

 

  1. Η καταβολή του ποσού για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές θα γίνεται σε 12 δόσεις. Η πρώτη, με την υπογραφή του Συμβολαίου, μεταξύ επιλεγέντα – Ιδρύματος, και η υπόλοιπες 11 δόσεις θα δίνονται στην αρχή του κάθε μήνα.

 

  1. Το ποσό των 125 € της τελευταίας δόσης της υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές θα καταβάλλεται με την κατάθεση του πτυχίου υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησής του και θα υποβάλει έγκαιρα τον σχετικό τίτλο στο Ίδρυμα.
  2. Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης. Όσες αιτήσεις παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος ή αποσταλούν εμπρόθεσμα μέσω ταχυδρομείου, αλλά δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποτελεί ευθύνη του/της ιδίου/ας (του/της ενδιαφερόμενου/νης), να παραδώσει ή να αποστείλει την πλήρη αίτηση στο Ίδρυμα εμπρόθεσμα, ορθά συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ:

1.Έλληνες είτε με βαθμό απολυτηρίου πτυχίου τουλάχιστον πολύ καλά είτε όσοι θα επιτυγχάνονται στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του προηγούμενου έτους με βαθμό κατά μέσο όρο τουλάχιστον λίαν καλώς και οι οποίοι:

Α)Παρουσιάζουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία και

Β)Έχουν γεννηθεί στο Νομό Τρικάλων ή προέρχονται από γονείς, από τους οποίους ο ένας ή και οι δυο έλκουν την καταγωγή τους από τα Τρίκαλα.

2.Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτροφιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος του α.ν. 2039/1939 και του από 18-8-1941 καν. δ/τος (ΦΕΚ 286 Α’) Το οποίο αντικαταστάθηκε από το  4182 άρθρο 56 . Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων θα κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νομό Τρικάλων. Η επιλογή δε υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές θα γίνει αξιοκρατικά  αφού λάβει υπόψη το βαθμό πτυχίου των υποψηφίων (τουλάχιστον λίαν καλών), τις επιδόσεις στα μαθήματα του πτυχίου που είναι συναφή με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών (τουλάχιστον λίαν καλώς) και τη γλωσσομάθεια τους (πτυχίου τουλάχιστον πρώτου επιπέδου) . Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα αποφασίζει κατά την κρίση του ή όχι , τις υποτροφίες (για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές), αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους του συνόλου των υποψηφίων (οικογενειακή κατάσταση λ.χ. διαζύγιο, χηρεία, τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας του υποψηφίου υποτρόφου κ.λπ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (απολυτήριου, πτυχίου ή μαθημάτων πτυχίου) ή επι ίσων όρων, θα διεξάγεται δημόσια κλήρωση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο ετών καθώς και το Ε9(για την ακίνητη περιουσιακή κατάσταση) των τελευταίων δύο ετών.
  • Βεβαίωση σπουδών που έχει εισαχθεί ο υποψήφιος και αναλυτική βαθμολογία εφόσον δεν είναι στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών του.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή.
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Τα στοιχεία παράδοσης των αιτήσεων είναι τα εξής:

Παντελιδακειον Ξενοδοχειο ΙΚΕ

Οδός Διονυσίου 13

Τ.Κ.42132

Πόλη: Τρίκαλα

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 17.5.2018 από τις 09:00-15:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση μιας αίτησης, τόσο για το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης ή/και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του υποψηφίου, όσο και για την εξακρίβωση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούμενου/νης και της οικογένειας αυτού/τής.

Εφόσον επιλεχθούν οι υποψήφιοι υποτροφιών είναι υποχρεωμένοι κάθε εξάμηνο να προσκομίζει ανά εξάμηνο στο ίδρυμα τεκμηριωμένη και αναλυτική βεβαίωση προόδου υπογεγραμμένη από τη γραμματεία της σχολής ή από τον επόπτη καθηγητή η οποία θα είναι τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι για όσο χρονικό διάστημα ο υπότροφος φοιτά στις προπτυχιακές η μεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον δεν ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις.

Η χορήγηση της υποτροφίας διακόπτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος και του άρθρου 29 του από 18-8-1941 Καν. Δ/ντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δικαιούται να ανακαλέσεις την υποτροφία αν ο υπότροφος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο ή δεν αποδεικνύει την πρόοδο του.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ ΑΔΑΜ 4, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6936861579

ΕΜΑΙL: sokpapageorgiou@gmail.com

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή