Στην Ε.Α.Σ. Τρικάλων τα δικαιολογητικά από τους παραγωγούς για το άρθρο 68 Reviewed by Momizat on . Ενημερώνονται οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ 2013 την συμμετοχή τους στα Μέτρα 3, 4, 5 σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, να προσκομίσουν Ενημερώνονται οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ 2013 την συμμετοχή τους στα Μέτρα 3, 4, 5 σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, να προσκομίσουν Rating: 0

Στην Ε.Α.Σ. Τρικάλων τα δικαιολογητικά από τους παραγωγούς για το άρθρο 68

Στην Ε.Α.Σ. Τρικάλων τα δικαιολογητικά από τους παραγωγούς για το άρθρο 68

Ενημερώνονται οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ 2013 την συμμετοχή τους στα Μέτρα 3, 4, 5 σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, να προσκομίσουν στο Τμήμα Συνεταιρισμών της Ε.Α.Σ. Τρικάλων (Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών – e-AGRI) που βρίσκεται στο συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου, στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Μεγαλοχωρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που για κάθε μέτρο οι παραγωγοί έως τις 20/2/2014.

Τα δικαιολογητικά  είναι τα εξής:

Μέτρο 3 –  Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής

Α. Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής

 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση
 • Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί
 • Για όλες τις μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση υποβάλλεται:
 1. Σε περίπτωση που ανήκουν σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και αυτό δεν αποτυπώνεται στην ΚΒΔ λόγω λανθασμένης καταχώρησης, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή γενεαλογικά πιστοποιητικά της ίδιας της μοσχίδας ή γενεαλογικά πιστοποιητικά και των δύο γονέων της μοσχίδας
 2. Σε περίπτωση που προέρχονται από 1η διασταύρωση με μητέρα που ανήκει σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και το τελευταίο δεν αποτυπώνεται στην ΚΒΔ λόγω λανθασμένης καταχώρησης, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή γενεαλογικά πιστοποιητικά της μητέρας ανά μοσχίδα
 3. Σε περίπτωση που προέρχονται από πρώτη διασταύρωση με πατέρα που ανήκει σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή δεδομένου ότι η εν λόγω πληροφορία δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΚΒΔ, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή γενεαλογικών πιστοποιητικών του πατέρα ή το διαβατήριο του πατέρα της κάθε μοσχίδας
 4. Σε περίπτωση τεχνητής σπερματέγχυσης δεδομένου ότι η εν λόγω πληροφορία δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΚΒΔ αποδεικτικό σπερματέγχυσης  με σπέρμα ταύρου καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής. Το αποδεικτικό σπερματέγχυσης πρέπει να συσχετίζεται με τη γέννηση και την ηλικία της συγκεκριμένης μοσχίδας.

 

 

 

 

 

Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής

Για την λήψη της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης, δεν απαιτείται φέτος η προσκόμιση της βεβαίωσης του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή το γενεαλογικό πιστοποιητικό, καθώς θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή των μοσχίδων που είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο καθαρόαιμης φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2013

 

Μέτρο 4 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες

Α. Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων

 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση
 • Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.

 

Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων

Για την λήψη της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης, δεν απαιτείται φέτος η προσκόμιση της βεβαίωσης του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή το γενεαλογικό πιστοποιητικό, καθώς θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή των θηλαζουσών που είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο καθαρόαιμης φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2013

 

 

Μέτρο 5 – Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος

 

Α. Πρόσθετη ενίσχυση

 • Αντίγραφο του «παλαιού» τύπου και του «νέου» τύπου μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, το οποίο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. 263493 ΚΥΑ( ΦΕΚ 1253/16-8-2004), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της υπ΄ αριθμ. 134167 τροποποιητικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 823/12-5-2011) καθώς και με όσα αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ..


 

Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση

Για την λήψη της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης, δεν απαιτείται φέτος επιπλέον των προηγούμενων δικαιολογητικών η προσκόμιση του αποσπάσματος του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, καθώς θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή των αιγοπροβάτων που είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο αυτόχθονης φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2013

 

Γ. Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων

 • Αντίγραφο του «παλαιού» τύπου και του «νέου» τύπου μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι ενημερωμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. 263493 ΚΥΑ( ΦΕΚ 1253/16-8-2004), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της υπ΄ αριθμ. 134167 τροποποιητικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 823/12-5-2011) καθώς και με όσα αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ..
 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση
 • Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο υπ΄ αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.. προκειμένου τα «παλαιού» και «νέου» τύπου μητρώα να θεωρηθούν ορθά ενημερωμένα θα πρέπει:

 • στα «παλαιού» τύπου μητρώα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, για το έτος 2013 να έχουν συμπληρωθεί οι μειώσεις των ιστορικών ζώων (θάνατοι, σφαγές, πωλήσεις), ώστε από το «παλαιού» τύπου μητρώο να προκύπτει αποκλειστικά ο αριθμός των ιστορικών ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση του παραγωγού στις 31/12/2013 και
 • στα «νέου» τύπου μητρώα εκμετάλλευσης στο μέρος Ε΄ «καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης», να αναγράφονται τα ενώτια των αιγοπροβάτων που έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/2009.

   Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 24310-56513.

                                            

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή