Τέλος του μήνα η συνέλευση του ΚΕΝΑΚΑΠ Reviewed by Momizat on . Με βάση την υπ' αρ. 259/30-05-2014 (Θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι τη Με βάση την υπ' αρ. 259/30-05-2014 (Θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι τη Rating: 0

Τέλος του μήνα η συνέλευση του ΚΕΝΑΚΑΠ

Τέλος του μήνα η συνέλευση του ΚΕΝΑΚΑΠ

Με βάση την υπ’ αρ. 259/30-05-2014 (Θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 21η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών.

2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2013.

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2014.

4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2014 καθώς και της αμοιβής αυτών.

5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη εκ νέου απόφασης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω 21η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:30.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή