Τροπολογία Βλαχογιάννη για εξωτερικούς φρουρούς φυλακών Reviewed by Momizat on . Τροπολογία κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά Τροπολογία κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά Rating: 0

Τροπολογία Βλαχογιάννη για εξωτερικούς φρουρούς φυλακών

Τροπολογία Βλαχογιάννη για εξωτερικούς φρουρούς φυλακών

Τροπολογία κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τη διαδικασία προαγωγών Βαθμοφόρων Εξωτερικών Φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης. Την Τροπολογία προσυπογράφει και ο Βουλευτής Δράμας της ΝΔ, κ. Δημήτριος Κυριαζίδης.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, προβλέπεται η συγκρότηση Σχολής Βαθμοφόρων Εξωτερικών Φρουρών, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση των Εξωτερικών Φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης, διαδικασία που περιέχει δημοσιονομικό κόστος και μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Δεδομένου ότι η ανάδειξη βαθμοφόρων της Ειδικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης είναι επιβεβλημένη, ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ προτείνει η επιλογή των προς προαγωγή βαθμοφόρων να πραγματοποιείται από Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου.

Στην τροπολογία προτείνονται τα σαφή κριτήρια αξιολόγησης, ώστε η όλη διαδικασία να είναι δίκαιη, αξιοκρατική και αδιάβλητη.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα εξοικονομηθούν χρήματα από τις Δημόσιες Δαπάνες, αφετέρου η όλη διαδικασία θα επιταχυνθεί με σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της Χώρας.

 

            Παραθέτουμε την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, όπως κατατέθηκε στη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

στο σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»,

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Αιτιολογική έκθεση

 

Σύμφωνα με το Ν.3388/05 προβλέπεται η διαδικασία προαγωγών Βαθμοφόρων Εξωτερικών Φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης.

Βάσει του Π.Δ. 215/2006, προβλέπεται η συγκρότηση Σχολής Βαθμοφόρων Εξωτερικών Φρουρών, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση των Εξωτερικών Φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης.

Μέχρι σήμερα η συγκρότηση της εν λόγω Σχολής, διαδικασία που περιέχει δημοσιονομικό κόστος, δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται όπως η αξιολόγηση των Εξωτερικών Φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης να πραγματοποιείται από Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου.

Η ανάδειξη βαθμοφόρων της Ειδικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης είναι επιβεβλημένη.

Επιβεβλημένη, επίσης, είναι και η ρύθμιση του τρόπου ανάδειξης βαθμοφόρων της Υπηρεσίας, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία περί δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων και την βαθμολογική εξέλιξη αυτών.

 

Τροπολογία

 

Το άρθρο 6 του ΠΔ 215/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η επιλογή σε θέσεις Αρχιφυλάκων Α & Β των Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον 14 χρόνια στην Υπηρεσία.

Κριτήρια για το σχηματισμό κρίσης αποτελούν: α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,

β) η άσκηση καθηκόντων στη θέση υπαρχιφύλακα, γ) η δραστηριότητα στην υπηρεσία και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, δ) οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι προτάσεις του οικείου διοικητή του Τμήματος και του διευθυντή του καταστήματος κράτησης.

 

2. Η επιλογή σε θέσεις Υπαρχιφυλάκων Α & Β των Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον 12 χρόνια στην Υπηρεσία.

Κριτήρια για το σχηματισμό κρίσης αποτελούν: α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,

β) η δραστηριότητα στην υπηρεσία και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, γ) οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι προτάσεις του οικείου διοικητή του Τμήματος και του διευθυντή του καταστήματος κράτησης.

Η επίδραση των αναρρωτικών αδειών στην ικανότητα του υπαλλήλου για την άσκηση καθηκόντων Αρχιφύλακα και Υπαρχιφύλακα, όπως επίσης και οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και η ύπαρξη πειθαρχικών ποινών, συνεκτιμώνται ιδίως από το υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την επιλογή.

 

3. Η διαδικασία πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων κινείται με ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία αποστέλλεται στα Καταστήματα Κράτησης και αναρτάται σε αυτά. Για την ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την επομένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, οι διοικητές των ΤΕΦΚΚ και οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλουν τις προτάσεις τους στην Διεύθυνση Προσωπικού και στην ΔΥΕΦΚΚ της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής.

Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται οι κενές θέσεις και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Εκδίδεται ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων, κατά την πρώτη δε εφαρμογή εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και αφορούν στη διαδικασία και τον τρόπο επιλογής Αρχιφυλάκων και Υπαρχιφυλάκων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή προϊσταμένων τμήματος.

 

Ο προτείνων Βουλευτής

 

Ηλίας Γ. Βλαχογιάννης (Ν. Τρικάλων)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή