O σύγχρονος Γολγοθάς επίδοξων επιχειρηματιών Reviewed by Momizat on . Δείτε το μαρτύριο για να ανοίξεις ένα μαγαζάκι στην Ελλάδα της ανάκαμψης Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση (πχ σουβλατζίδικο) θα πρέπει: 1. Nα υπάρχει ή να Δείτε το μαρτύριο για να ανοίξεις ένα μαγαζάκι στην Ελλάδα της ανάκαμψης Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση (πχ σουβλατζίδικο) θα πρέπει: 1. Nα υπάρχει ή να Rating: 0

O σύγχρονος Γολγοθάς επίδοξων επιχειρηματιών

O σύγχρονος Γολγοθάς επίδοξων επιχειρηματιών

Δείτε το μαρτύριο για να ανοίξεις ένα μαγαζάκι στην Ελλάδα της ανάκαμψης
Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση (πχ σουβλατζίδικο) θα πρέπει:

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.

2. Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που στην περίπτωση αυτή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.

3. Να πάρετε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο: «Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης» για το δικαίωμα χρήσης του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας αφότου έχετε ελέγξει την επωνυμία καθώς και να εγγραφείτε σε αυτό.

4. Να πάρετε «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

5. Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας»

Αρμόδιες υπηρεσίες και έγγραφα που απαιτούνται

Οι υπηρεσίες που ο δυνητικός καταστηματάρχης πρέπει να επισκεφτεί για να αποκτήσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω.

1. Πολεοδομία ή ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή.

2. Δημοτική Αρχή για την αίτηση προέγκρισης αδείας. Σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών υπάρχει περίπτωση να πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού.

3. Επιμελητήριο για προσωρινή εγγραφή

4. ΟΑΕΕ για Βεβαίωση Εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα προσκομιστεί στη συνέχεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εφορία για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και Α.Φ.Μ.

6. Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή

7. Πυροσβεστική Υπηρεσία για πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

8. Δημοτική Αρχή για την οριστική άδεια.

1) Πολεοδομία ή ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να ανοίξετε είναι σουβλατζίδικο, πρέπει η αρχική επίσκεψη να είναι στην πολεοδομική αρχή της περιοχής του καταστήματος. Από την πολεοδομία θα πάρετε την βεβαίωση χρήσης γης καθώς και τα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Απαιτείται να γνωρίζετε την συγκεκριμένη θέση του ακινήτου, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο του καταστήματος ή την ονομασία των τεσσάρων οδών που το περικλείουν, και το νούμερο της οικοδομικής άδειας, το οποίο παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για να κατατεθούν οι δύο αιτήσεις που χρειάζονται. Σε μερικές περιπτώσεις την επίσκεψη αυτή πραγματοποιεί ο μηχανικός που επιβλέπει το χώρο.

Η Πολεοδομία είναι απαραίτητα το πρώτο βήμα εφόσον μας ενημερώνει εάν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιου τύπου καταστήματος στην περιοχή και από εκεί παρέχονται τα οικοδομικά σχέδια που θα χρειαστούν για τα επόμενα βήματα. Βέβαια, για την περίπτωση της Αθήνας, εάν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές : Πλάκα , Ψυρρή, Εμπορικό Τρίγωνο Θησείο, Εξάρχεια, Αρδηττός, Μεταξουργείο, και Κέντρο, η βεβαίωση χρήσης γης λαμβάνεται από το ΥΠΕΚΑ. Στις περιπτώσεις δε όπου εμπλέκεται το υπουργείο, από το ρεπορτάζ προκύπτει πως μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις μηνών.

2) Δημοτική αρχή για προέγκριση αδείας

Δικαιολογητικά προέγκρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά στη δημοτική αρχή της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα που θέλει να ανοίξει.

– Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 
Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης.

Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης) και περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό.

– Χρήση γης ( πρωτότυπη ) από την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας ή από το ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την αίτηση για προέγκριση άδειας και πρωτότυπη βεβαίωση χρήσης γης την οποία έχει λάβει ήδη από την επίσκεψή του στην Πολεοδομία.

– Κανονισμός πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το κατάστημα που σκοπεύει να ανοίξει ο επιχειρηματίας βρίσκεται σε πολυκατοικία θα πρέπει να προσκομίσει κατά την αίτηση προέγκρισης και τον κανονισμό της πολυκατοικία ή την υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Εν ελλείψει ή άρνησης του διαχειριστή να παραχωρήσει τέτοια άδεια μπορεί να προσκομίσει αντίστοιχη του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα.

Εκεί πρέπει να δηλώνεται πως ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας που να βεβαιώνει πως δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

– Σχεδιάγραμμα για την ακριβή θέση του καταστήματος
Για την προσκόμιση του εν λόγω σχεδιαγράμματος, διευκρινίζεται πως για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης απαιτείται πρωτότυπη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και σε αυτήν την περίπτωση η απόκτησή της μπορεί να αποδειχθεί εξίσου χρονοβόρα.

Μετά την κατάθεση της αίτησης με τα παραπάνω δικαιολογητικά ο δήμος υποχρεούται να εκδώσει την προέγκριση της άδειας εντός 15 ημερών. Εάν παρέλθει η προθεσμία και η προέγκριση δεν έχει χορηγηθεί, θεωρείται πως χορηγείται σιωπηλά. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Δημοτική Αρχή.

3) Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Με την ταυτότητά του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της περιοχής που επιθυμεί να ανοίξει το κατάστημά του ούτως ώστε να γίνει η προεγγραφή του και ο έλεγχος της επωνυμίας.

4) Ο.Α.Ε.Ε.

Στη συνέχεια πρέπει να επισκεφτεί τον Ο.Α.Ε.Ε. για να αποκτήσει τη βεβαίωση εγγραφής που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιήσει έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία.

Για την επίσκεψη στον Ο.Α.Ε.Ε. πρέπει να έχει μαζί του:
– επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

– ΑΜΚΑ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης)

– το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας της επιχείρησης ή παραχωρητήριο

– βεβαίωση από άλλο ταμείο αν είναι ή ήταν ασφαλισμένος

– Εκκαθαριστικό τελευταίας 5ετίας.

– 110,10 ευρώ

5) Εφορία για την Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ.

Με το φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης της δημοτικής αρχής ή την βεβαίωση που χορηγείται σε περίπτωση σιωπηρής προέγκρισης μετά το πέρας των 15 ημερών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει έναρξη στην εφορία. Σε περίπτωση που τίποτα από τα προηγούμενα δεν έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο δήμο και έχουν παρέλθει οι δεκαπέντε μέρες για να προχωρήσει τις διαδικασίες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει να έχει μαζί του το αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ως εξής:

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος …………………………..( εδώ πρέπει να αναφέρει το είδος του καταστήματος) στο Δήμο ………………..( εδώ το δήμο στον οποίο την έχει υποβάλει) με αριθ. πρωτ. ……………………. Επί της αιτήσεως αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει κάποιος να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι

– Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη από δημόσια αρχή

– Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 4

– Βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 3

– Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο χρειάζεται φωτοτυπία του συμβολαίου αγοράς, Ε9 ή ΕΤΑΚ και αν το ίδιο κτίριο δηλώνει και σαν κατοικία του, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι θα χρησιμοποιηθεί μέρος της κατοικίας – πρέπει να διευκρινίζεται πόσα τετραγωνικά μέτρα – ως επαγγελματική έδρα. Σε περίπτωση που το κτίριο παραχωρείται δωρεάν στον μελλοντικό καταστηματάρχη ή υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή αρκεί.

Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ θα συμπληρώσει τη Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής (Μ2-Μ1) http://www.newsbeast.gr/files/1/2014/05/16/M1M2A.pdf, στη συνέχεια θα περάσει από τον έφορο για την λεγόμενη Αυτοψία(σφραγίδα). Με αυτά ολοκληρώνεται η διαδικασία της εφορίας και έχει στα χέρια του την Έναρξη.

6) Επαγγελματικό Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή

Αφού αποκτηθεί ή Έναρξη από την εφορία ο επιχειρηματίας θα πρέπει και πάλι να επισκεφθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και με την έναρξη και την ταυτότητά του να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής πληρώνοντας 66 ευρώ.

7) Πυροσβεστική

Για την τελική φάση της αδειοδότησης θα χρειαστεί να προσκομιστεί στον δήμο και πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας ώστε να βεβαιώνεται η τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες διατάξεις. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος της περιοχής που είναι το κατάστημα. Για την χορήγηση άδειας από την υπηρεσία πυρασφάλειας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

– οικοδομική άδεια

– μισθωτήριο συμβόλαιο

– μελέτη και κάτοψη του χώρου η οποία συντάσσεται από τον μηχανικό του χώρου

– υπεύθυνη δήλωση καταστημάτων διάθεσης πυροσβεστήρων και λοιπών μέτρων πυροπροστασίας που να βεβαιώνει πως έχουν αγοραστεί τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης.

Τέλος στην υπηρεσία πυρασφάλειας καταθέτονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986. Η μια αφορά στον ιδιοκτήτη–εκμεταλλευτή της επιχείρησης, όπου δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. Η δεύτερη υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό του χώρου και δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. Στην υπηρεσία πυροπροστασίας απαιτείται και η αγορά παράβολου αξίας 10 ευρώ.

8) Δημοτική Αρχή για την απόκτηση μόνιμης άδειας

Δικαιολογητικά έγκρισης άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από την δημοτική κοινότητα και αφού έχετε επισκεφτεί τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση της μόνιμης άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό αρκεί να έχουν τα εξής δικαιολογητικά.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει κατά την επίσκεψή του στο δήμο αίτηση υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) πρέπει επίσης να προσκομιστεί. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να προσκομίσει φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Ενώ για την περίπτωση που είναι ομογενής οφείλει να υποβάλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Αν την αίτηση υποβάλει εταιρεία τότε αντιστοίχως πρέπει να υποβάλλονται:

α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας, θεωρημένο από την αρμοδία για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.

γ) Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό.
Στο εν λόγω έγγραφο πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις κυρίας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριακό Κανονισμό , του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτουμένη χρήση. Πρέπει επίσης να περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχειά αυτού όπως άδεια δόμησης , δήλωση αυθαίρετου , εξαίρεση από την κατεδάφιση κ.ά. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου: άδεια δόμησης , δήλωση αυθαίρετου με τις εκάστοτε περί αυθαίρετων διατάξεις ,απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση , βεβαίωση παλαιότητας κ.ο.κ καθώς και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που να αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων. Στα σχέδια πρέπει να αποτυπώνονται όλοι οι χώροι Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ( π.χ αποχωρητήρια Α.Μ.Ε.Α)

Υπεύθυνη Δήλωση για μη ύπαρξη καταδίκης
Στην περίπτωση των σουβλατζίδικων επειδή υπάγονται στα καταστήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 180/1979, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση έχει πλέον αντικαταστήσει την προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που ίσχυε παλαιότερα και αποτελεί μια από τις απλουστεύσεις που μειώνει το χρόνο συγκέντρωσης των απαιτούμενων εγγράφων. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να βεβαιώνονται τα παρακάτω:

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ με το ίδιο περιεχόμενο.

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας κατατίθεται και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που αποκομίσαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως ο νομοθέτης διευκρινίζει πως στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί κατά την αίτησή μας στη δημοτική αρχή το εν λόγω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον δήμο. Απλώς εάν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο είναι πιθανό να περιοριστούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις.

Παράβολο
Για τα σουβλατζίδικα το παράβολο κοστίζει 185 ευρώ για πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων αλλά 75 ευρώ στην περίπτωση που οι κάτοικοι είναι λιγότεροι των 5.000.

Διάγραμμα Ροής Δραστηριότητας της επιχείρησης εις τριπλούν
Εφόσον τα οβελιστήρια αποτελούν επιχείρηση τροφίμων, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει επίσης αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,εις τριπλούν. Το εν λόγο διάγραμμα συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

Δημοτική Ενημερότητα
Από τον δήμο πρέπει να ληφθεί δημοτική ενημερότητα εφόσον προϋπόθεση για την αδειοδότηση, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη δημοτική αρχή. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκκρεμοδικίας καθώς και εκείνες του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.

Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας
Η βεβαίωση ασκήσεως επιτηδεύματος που αποκτήσαμε από την Δ.Ο.Υ. πρέπει να κατατεθεί στη δημοτική αρχή γα την έγκριση της άδειας.

Αίτηση για αδειοδότηση μουσικής
Στην περίπτωση που ο καταστηματάρχης θέλει στο κατάστημά του να ακούγεται μουσική οι αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί είναι αρχικά η ΑΕΠΙ και στη συνέχεια ο δήμος.

α) Για την ΑΕΠΙ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ορισμένο για την περιοχή υπάλληλο της υπηρεσίας για να επισκεφτεί τον χώρο που θα ανοίξει το κατάστημα. Μετά την επίσκεψη με βάση τα τετραγωνικά του καταστήματος και την μουσική που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο καταστηματάρχης ορίζεται το μηνιαίο ποσό που πρέπει να καταβάλλει στην υπηρεσία. Μια ενδεικτική τιμή για 65-70 τμ καταστήματος είναι αυτή των 29 ευρώ ενώ για μεγαλύτερο εμβαδόν καταστήματος μπορεί να αγγίξει και τα 33. Αυτό που απαραιτήτως πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος είναι πως το κόμιστρο που πρέπει να καταβάλει δεν πληρώνεται μηνιαίως. Προκαταβάλει το συνολικό ποσό από την μέρα που θα ανοίξει το μαγαζί έως και το τέλος του τρέχοντος έτους στην ΑΕΠΙ.

β) Αφού η ΑΕΠΙ του χορηγήσει την άδεια αναπαραγωγής μουσικής στο κατάστημά του πρέπει με αυτή να αιτηθεί για την απόκτηση άδειας αναπαραγωγής μουσικής από τον δήμο. Σε αυτή την περίπτωση απλώς συμπληρώνει μία αίτηση και καταβάλει παράβολο 75 ευρώ για ένα έτος, 150 ευρώ από ένα έως τρία έτη και 300 ευρώ για τρία έτη και άνω.

Για την περίπτωση των σουβλατζίδικων ο καταστηματάρχης υποχρεούνται επίσης να τηρεί στο κατάστημα αρχεία όπως πιστοποιητικά υγείας , εκπαίδευσης , εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύει σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Πρέπει να σημειωθεί όμως πως τα προαναφερθέντα αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήματος.

Άξια αναφοράς είναι και η διευκρίνιση για την αδειοδότηση των τραπεζοκαθισμάτων. Στην περίπτωση έναρξης καταστημάτων ΥΑ(υγειονομικού ενδιαφέροντος) που θα περιλαμβάνει τραπεζοκαθίσματα, πρέπει κατά την αίτηση αδειοδότησης να δηλωθούν στις κατόψεις τόσο ο αριθμός τους όσο και η τοποθέτηση τους εντός και εκτός του καταστήματος.

Διευκρινίζεται δε πως με το εκτός καταστήματος νοείται η όποια ιδιόκτητη αυλή ανήκει στο κατάστημα. Με αυτό τον τρόπο η άδεια θα αναφέρει τον νόμιμο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που έχει δικαίωμα να διαθέτει το κατάστημα. Για την περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να προσθέσει τραπεζοκαθίσματα, πέραν των οριζόμενων στην άδεια, επί κοινόχρηστου χώρου, δηλαδή σε πεζοδρόμιο ή σε πλατεία, κάνει ειδική αίτηση στην δημοτική αρχή. Εφόσον ο δήμος παραχωρήσει την άδεια ο ιδιοκτήτης καταβάλει το αντίστοιχο κόμιστρο, το εύρος του οποίου διαφέρει όχι μονάχα από δήμο σε δήμο, αλλά και από περιοχή σε περιοχή.

Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται εντός 5 ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες δηλαδή στην υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος και στην πυροσβεστική υπηρεσία στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τον ενδιαφερόμενο . Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέσα σε 20 ήμερες από την παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επιστραφεί ο φάκελος στο δήμο. Αφού ο φάκελος επιστραφεί στο δήμο η άδεια λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί μέσα στις επόμενες 5 μέρες. Αν παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τον Δήμο ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί την επιχείρησή του.

Ο εκτιμώμενος χρόνος εάν κάποιος συγκεντρώσει και καταθέσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά μπορεί να περιοριστεί σε 50 ημέρες, έχοντας υπολογίσει μια ημέρα σχεδόν για κάθε δημόσια υπηρεσία. Βέβαια από την στιγμή της προέγκρισης ο επιχειρηματίας έχει περιθώριο 5 μηνών για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Το κόστος του όλου εγχειρήματος από πλευρά αδειοδότησης και μόνο ξεκινά από 371,10 ευρώ χωρίς να υπολογίσουμε την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού της οποίας το εύρος ποικίλλει και χωρίς να συμπεριλάβουμε το κόστος αδειοδότησης για μουσική και επιπρόσθετα τραπεζοκαθίσματα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή