Η προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 (μέρος 3), της Δικηγόρου Μαρίας Δήμητρας Παπαδάκη Reviewed by Momizat on . Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ` εφαρμογή του άρθρου 75. Η αίτηση του οφειλέτη, ήτοι η αίτηση του άρθρου 72 Ν. 4605/2019, Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ` εφαρμογή του άρθρου 75. Η αίτηση του οφειλέτη, ήτοι η αίτηση του άρθρου 72 Ν. 4605/2019, Rating: 0

Η προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 (μέρος 3), της Δικηγόρου Μαρίας Δήμητρας Παπαδάκη

Η προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 (μέρος 3), της Δικηγόρου Μαρίας Δήμητρας Παπαδάκη

Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ`
εφαρμογή του άρθρου 75. Η αίτηση του οφειλέτη, ήτοι η αίτηση του άρθρου 72 Ν.
4605/2019, επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Προκειμένου να
συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι
οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου
68 και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75. Η
συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι
προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως
κάθε έτος.

Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τον αρχικό
προσδιορισμό ή την τελευταία αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση
του ποσοστού συνεισφοράς αν εξαιτίας μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων
δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς, προκύπτει αδυναμία του να καταβάλλει
τη δική του συνεισφορά. Μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της
συνεισφοράς ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον
βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς. Η συνεισφορά του
Δημοσίου διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που
βαρύνει τον ίδιο με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 80 δικαιώματα
του πιστωτή ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 Ν. 4605/2019 «Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς
τις μηνιαίες καταβολές της συναινετικής ή της δικαστικής ρύθμισης, με συνέπεια
το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία
τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ο θιγόμενος πιστωτής δικαιούται, με εκτελεστό τίτλο
τη συναινετική ρύθμιση ή την απόφαση του άρθρου 77, να επισπεύσει αναγκαστική
εκτέλεση ακόμη και στην κύρια κατοικία του αιτούντος. Κατά παρέκκλιση της παρ.
1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το χρονικό διάστημα που
πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της
κατάσχεσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες. Κατά της αναγκαστικής
εκτέλεσης, η οποία επισπεύδεται κατά το παρόν άρθρο, επιτρέπονται όλα τα ένδικα
βοηθήματα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία».

Μαρία – Δήμητρα Παπαδάκη

Δικηγόρος Τρικάλων

Εξειδικευμένη στον Γενικό Κανονισμό

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή