Η προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 (μέρος 1) της Δικηγόρου Μαρίας – Δήμητρας Παπαδάκη Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ανωτέρω νόμου θα μπορούν να Σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ανωτέρω νόμου θα μπορούν να Rating: 0

Η προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 (μέρος 1) της Δικηγόρου Μαρίας – Δήμητρας Παπαδάκη

Η προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 (μέρος 1) της Δικηγόρου Μαρίας – Δήμητρας Παπαδάκη

Σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ανωτέρω νόμου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας τους από τη ρευστοποίηση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία προς τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και οφειλές τους από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχουν εγγράψει πριν την άσκηση της σχετικής αίτησης υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Στην αίτηση αυτή δεν θα συμπεριλαμβάνονται οφειλές φυσικών προσώπων για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ούτε και οφειλές που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α 246) ή το ν. 4469/2017 (Α` 62), ή για τις οποίες υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές. Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Κατά το άρθρο 75 του ανωτέρω νόμου οι όροι προστασίας της κύριας κατοικίας είναι οι εξής: 1) για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, 2) το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης, 3) αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Το κεφάλαιο του Ν. 4605/2019 που προβλέπει τα ανωτέρω τέθηκε σε ισχύ στις 30 Απριλίου του 2019.

Μαρία – Δήμητρα Παπαδάκη
Δικηγόρος Τρικάλων
Εξειδικευμένη στον Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / DPO

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή