Νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους Reviewed by Momizat on . Δύο νέες δράσεις για ανέργους 23.000 ανέργους θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη δράση με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνερ Δύο νέες δράσεις για ανέργους 23.000 ανέργους θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη δράση με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνερ Rating: 0

Νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους

Νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους

Δύο νέες δράσεις για ανέργους 23.000 ανέργους θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη δράση με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας» θα αφορά 15.000 ανέργους ενώ η δεύτερη με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» αφορά 8.000 ανέργους.

Αναλυτικά:
Νέα Δράση με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας».
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 15.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και σε τομείς με διατηρήσιμη δυναμική.
Η ενέργεια αποβλέπει στη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης θα σχεδιαστούν με βάση προ-διαγνωστικού συστήματος διάγνωσης αναγκών, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Τα στοιχεία που θα π.ροκύψουν από την έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό για τα προγράμματα κατάρτισης.
Ειδικότερα, θα δοθεί προτεραιότητα σε κλάδους δυνάμει εξωστρεφείς όπου υπάρχει ικανή και εμβληματική παραγωγή για τη χώρα. Οι επιλεγμένοι κλάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυναμική αύξησης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος τους. Οι τομείς αυτοί είναι:

Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Λιανικό Εμπόριο
Νέο πρόγραμμα με τίτλο Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Το ΙΝΣΕΤΕ, αποτελεί φορέα που συμβάλει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις (μελέτες, έρευνες, ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του τουριστικού κλάδου κλπ), στην προώθηση των δημοσίων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα μ αυτόν. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, παρέχει πάσης φύσεως επιστημονική, τεχνική και άλλη υποστήριξη προς το ΣΕΤΕ, για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό
υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Οι αιτήσεις αναμένονται να ανοίξουν τέλος Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή