Προώθηση της αυτοαπασχόλησης 10.000 ανέργων Reviewed by Momizat on . Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 Rating: 0

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης 10.000 ανέργων

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης 10.000 ανέργων

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Τετάρτη10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ,www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

δικαιούχοι του προγράμματος:

α. να είναι ηλικίας 18-66 ετών,

β. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ),

γ. να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο,

δ.να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής, ββ. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,

ε. σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31.12.2011.

Οι δυνητικά δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως 31.12.2011 για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονταινα διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) για ατομικούς επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000 €) / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορίακαταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. Λειτουργικά έξοδα(ενοίκια, τηλέφωνο, ενέργειας, ύδρευσης, θέρμανσης, κοινόχρηστες δαπάνες).
  2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων(νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικούσχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά /εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστοςπαρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων.)
  3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας καισυμμετοχής σε εκθέσεις (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σεημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά /εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σεεπαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητατηςεπιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και ηκατασκευή περιπτέρου)
  4.  Αναλώσιμα υλικά
  5.  Ασφαλιστικές εισφορές
  6. Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας
  7.  Αποσβέσεις παγίων (είναιεπιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων ταοποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντόςτου έτους στο οποίο αποκτήθηκαν {αξία αγοράς ανά τεμάχιο έως το ποσό των χιλίωνπεντακοσίων (1.500) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ}.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2431-0-24580 , κινητό 6945-854910 και μαζί θα εξετάσουμε τις δυνατότητες ένταξής σας στο παρόν πρόγραμμα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή