Δώδεκα άτομα με δίμηνη απασχόληση ζητά ο Δήμος Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Πρόσληψη 12 ατόμων για ένα δίμηνο,  ως έκτακτη ανάγκη, ζητά ο Δήμος Τρικακίων. Το θέμα θα συζητηθεί στις 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι θέσεις αφορούν Πρόσληψη 12 ατόμων για ένα δίμηνο,  ως έκτακτη ανάγκη, ζητά ο Δήμος Τρικακίων. Το θέμα θα συζητηθεί στις 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι θέσεις αφορούν Rating: 0

Δώδεκα άτομα με δίμηνη απασχόληση ζητά ο Δήμος Τρικκαίων

Δώδεκα άτομα με δίμηνη απασχόληση ζητά ο Δήμος Τρικκαίων

Πρόσληψη 12 ατόμων για ένα δίμηνο,  ως έκτακτη ανάγκη, ζητά ο Δήμος Τρικακίων. Το θέμα θα συζητηθεί στις 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι θέσεις αφορούν σε άτομα για τη Δ/νση Επιχειρησιακού έργου και ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν “για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος κτιριακών εγκαταστάσεων & υποδομών της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου, και ειδικότερα για τις ανάγκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση σε θέματα της Πολιτικής Προστασίας ήτοι : χιονοπτώσεων – παγετού – πλημμυρών”, όπως αναφέρει η εισήγηση. Επίσης, σε αυτή αναφέρεται ότι “για την κάλυψη αυτών των επειγουσών & έκτακτων αναγκών του Δήμου Τρικκαίων, για τα μηχανήματα & οχήματα που χρησιμοποιούνται, δεν επαρκεί το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό. Για την επάνδρωσή τους απαιτείται άμεσα η πρόσληψη εργαζομένων, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα”

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ
Οδηγοί φορτηγών                                      (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄) 4
Χειριστής εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)

(Άδεια χειριστού : A` ΟΜΑΔΑΣ -1ης Ειδικότητας 1.3 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Β΄   ΤΑΞΗ Γ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76)

 

2

Χειριστής φορτωτή

(Άδεια χειριστού : A` ΟΜΑΔΑΣ -1ης Ειδικότητας 1.5 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ ΟΜΑΔΑ Ε΄     ΤΑΞΗ Γ΄ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76)

 

1

Χειριστής διαμορφωτή γαιών (GRADER)

(Άδεια χείριστου : A` ΟΜΑΔΑΣ -3ης Ειδικότητας 3.5   σύμφωνα   με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ζ΄   ΤΑΞΗ Γ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76)

 

3

Χειριστής Πολυμηχανήματος   (UNIMOG) –ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

(Άδεια χειριστού : A` ΟΜΑΔΑΣ -4ης Ειδικότητας 4.2-4.3 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: Γεωργικού Μηχανήματος τύπου Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76)

 

2

  ΣΥΝΟΛΟ: 12

 

 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 όπου ορίζεται ότι:

1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/94. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 (η αριθμ. Δ.Υ. 9/1/2015   βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή