Καταγγελία για την πρόσληψη δημοσιογράφων στους Δήμους Reviewed by Momizat on . Μετά τη συνάντηση της ΠΟΕΣΥ στις 26.07.2019 με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό καιΚυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Στέλιο Πέτσα, η ΠΟ Μετά τη συνάντηση της ΠΟΕΣΥ στις 26.07.2019 με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό καιΚυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Στέλιο Πέτσα, η ΠΟ Rating: 0

Καταγγελία για την πρόσληψη δημοσιογράφων στους Δήμους

Καταγγελία για την πρόσληψη δημοσιογράφων στους Δήμους

Μετά τη συνάντηση της ΠΟΕΣΥ στις 26.07.2019 με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό καιΚυβερνητικό Εκπρόσωπο κύριο Στέλιο Πέτσα, η ΠΟΕΣΥ απέστειλε στις 29 Ιουλίου 2019 πρόταση για νομοθετική ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στην απασχόληση των δημοσιογράφων σε Δήμους.
Πρόκειται για θέμα που είχε συζητηθεί μεταξύ άλλων στη συνάντηση της ΠΟΕΣΥ με τον υπουργό, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής:

Τροποποίηση του ν.3584/2007

1. Στο άρθρο 10 του ν.3584/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στους Δήμους, ασχέτως πληθυσμού, Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ΜΜΕ. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ΜΜΕ, υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο και στελεχώνεται υποχρεωτικά από δημοσιογράφους, που φέρουν την ιδιότητα μέλους δημοσιογραφικών Ενώσεων-Μελών της ΠΟΕΣΥ και προσλαμβάνονται, κατά τις κείμενες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση συστήνονται οι αναγκαίες για την στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου θέσεις. Σε Δήμους με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους για την στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου συστήνεται μία θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Δημοσιογράφων, σε Δήμους με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους συνιστώνται δύο θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Δημοσιογράφων και σε Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.00 κατοίκων συνιστώνται πέντε τουλάχιστον θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Δημοσιογράφων. Αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ είναι η ενημέρωση των δημοτών και κάθε ενδιαφερόμενου για τις δράσεις και τις ενέργειες του Δήμου, η ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου με τους δημότες του και η διαχείριση κάθε ζητήματος, που άπτεται της παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τους Δημότες για ζητήματα, που άπτονται της λειτουργίας του Δήμου. Πρόσθετες αρμοδιότητες μπορούν να ανατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο με την απόφαση σύστασης. Στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ΜΜΕ προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Δημοσιογράφων και ελλείψει τέτοιου ΤΕ Δημοσιογράφων και ελλείψει τέτοιου ΔΕ Δημοσιογράφων. Με την απόφαση σύστασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας μπορούν να ορίζονται τυχόν πρόσθετα προσόντα πρόσληψης, όπως ειδική εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η κατηγορία, στην οποία ανήκουν οι συστηνόμενες θέσεις».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού (ΠΣΕΕΔΗΜΜΕΠ), ο οποίος εκπροσωπεί τους αποφοίτους των Τμημάτων Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, θέλει να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία στοχεύει στον να τροποποιήσει τους κανόνες για την στελέχωση θέσεων δημόσιας λογοδοσίας και ενημέρωσης, πλήττοντας την αξιοκρατία, αφού δεν προκρίνονται τυπικά προσόντα, αλλά η ιδιότητα μέλους ομοσπονδίας.

Τα ως άνω τρία Τμήματα ΑΕΙ Επικοινωνίας λειτουργούν πάνω από 30 χρόνια και παρέχουν επιστημονική εξειδίκευση ως προς τα αντικείμενα της Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε Δημοσίων Σχέσεων κ.λ.π, στα οποία σαφώς συμπεριλαμβάνεται και η Δημοσιογραφία. Παρέχουν δε υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και χορηγούν τίτλους σπουδών ΠΕ Επικοινωνίας σε ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Η πρόταση τροποποίησης,αγνοεί την ύπαρξη κωδικού ΠΕ Επικοινωνίας και αντ’ αυτού προτείνει τους ανύπαρκτους κωδικούς ΠΕ Δημοσιογραφίας, ΤΕ Δημοσιογραφίας και ΔΕ Δημοσιογραφίας, με αποτέλεσμα ελλείψει αυτών να δύναται να προσληφθεί, βάσει νόμου, οιοδήποτε μέλος της ΠΟΕΣΥ χωρίς τυπικά προσόντα!!!
Ακυρώνονται συνεπώς στην ουσία τα τυπικά προσόντα και η αξιοκρατία.
 Οι απόφοιτοι των τριών εν λόγων τμημάτων όχι μόνο πέτυχαν να εισαχθούν σε σχολές με υψηλή βάση εισαγωγής, αλλά είναι και ιδιαίτερα προσοντούχοι με γνώση ξένων γλωσσών, υπολογιστών, με Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα. Πως είναι δυνατόν ο νομοθέτης να αποκλείσει αυτούς τους υποψηφίους από το να κάνουν αίτηση και να μοριοδοτηθούν για θέσεις που άπτονται της επιστήμης τους;
Υπενθυμίζουμε, ότι η εγγραφή σε επαγγελματική ένωση δεν υποκαθιστά τίτλο σπουδών, ούτε αποτελεί ακαδημαϊκό προσόν. Φωτογραφίζονται επομένως, τα Μέλη της ΠΟΕΣΥ ως οι έχοντες τα τυπικά προσόντα για θέσεις που αποτελούν το κατεξοχήν επιστημονικό αντικείμενο του κωδικού ΠΕ Επικοινωνίας. Επιπλέον εντύπωση κάνει, πως ως προσόντα προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ δεν νοούνται τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ΠΕ Επικοινωνίας, ως είθισται σε κάθε ανάλογη δημόσια υπηρεσία. Τέλος, πρόσθετα κριτήρια όπως η προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οποιαδήποτε θέση, ευλόγως δημιουργούν απορίες για την αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων σε θέσεις που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και κατάρτιση.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόταση για το άρθρο 40 του επικείμενου νομοσχεδίου για το «Επιτελικό Κράτος», που θα ψηφιστεί άμεσα.
Η ΠΟΕΣΥ αυτή τη φορά προτείνει τα Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Υπουργείων να στελεχώνονται από δημοσιογράφους των Ενώσεων-Μελών της ΠΟΕΣΥ. Συνεχίζει δε προτείνοντας να συσταθούν Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και σε άλλους φορείς της Διοίκησης, όπως σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ

Τα Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είτε πρόκειται για Υπουργεία, είτε για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, είτε για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα απαιτούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό τόσο σε θέματα διαχείρισης του δημόσιου λόγου και της εικόνας ή ταυτότητας ενός Δήμου, όσο και σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), στα οποία οι απόφοιτοι των τριών Τμημάτων ΑΕΙ ΠΕ Επικοινωνίας είναι άριστα καταρτισμένοι. Για τον λόγο αυτό ζητάμε να τεθεί ως ελάχιστη προϋπόθεση πρόσληψης από Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε θέσεις δημόσιας λογοδοσίας, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων κ.λ.π, ο βασικός τίτλος σπουδών ενός από τα τρία ΑΕΙ ΠΕ Επικοινωνίας ή ισότιμος, ως πρόσθετα προσόντα μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στο ίδιο αντικείμενο, γνώσεις ΤΠΕ και ξένων γλωσσών και η ανακοίνωση των θέσεων να γίνεται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και μέσω της Διαύγειας. Όπως δηλαδή γίνεται για τις περισσότερες θέσεις στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή η όλη διαδικασία να περνά μέσα από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και όχι να εισαχθεί ακόμα μια εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις και η πολυνομία είναι εκ των κεντρικών χαρακτηριστικών της νομοθέτησης, που έχουν πλήξει και θα εξακολουθούν να πλήττουν την αξιοκρατία στην Ελλάδα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας Μέσων και Πολιτισμού θα προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να αποτρέψει μια ενέργεια που στον πυρήνα της έχει τον αποκλεισμό υποψηφίων υψηλών προσόντων και την εύνοια απέναντι σε μέλη μιας ομοσπονδίας.

Πανελλήνιος Σύλλογος ΕπιστημόνωνΕπικοινωνίας, Δημοσιογραφίας,Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή