"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10 C
Trikala

Οι αντιδήμαρχοι στην Καλαμπάκα

lafarm

Σχετικά άρθρα

Ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Καλαμπάκας, Χρήστο Σινάνη, οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου. Αναυτικά, τα πρόσωπα και οια ρμοδιότητές τους, είναι:

1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κος Χρήστος Παπαγεωργίου με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του).
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής την παρακολούθησης των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με της Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).
• Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου .
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα
αρμοδιότητάς του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

2. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας, η κ. Λίλα Μπαντέκα – Νάνη με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

• Την προστασία, προβολή και ανάδειξη των μουσείων , μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
• Την Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών του Δήμου μας.
• Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
• Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.
• Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας.
• Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του Δήμου και των Δημοτικών χορωδιών.
• Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του ΚΑΠΗ.
• Την εποπτεία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του δήμου.
• Την εποπτεία και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
• Αρμόδια για θέματα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.
• Την τήρηση κανόνων υγιεινής των σχολείων.
• Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
• Την ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
• Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, για την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, για την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους, για την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου.
• Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

3. Αντιδήμαρχος Τουρισμού, και Αθλητισμού, ο κος Κωνσταντίνος Ράντος χωρίς αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη του τομέα του τουρισμού.
• Την προστασία προβολή και ανάδειξη των μουσείων , μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
• Έχει την ευθύνη για την προετοιµασία , την συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων Τουρισμού στις εκθέσεις
• Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον τομέα αυτό.
• Έχει την ευθύνη της προβολής του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου και του προσπορισμού εσόδων από την χρήση επαγγελματιών, του διαδικτυακού µας τόπου.
• Συνεργασία και το συντονισμό µε τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.∆, συλλόγους, ιδιώτες, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού.
• Έχει την ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
• Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων «Άθλησης για όλους»
• Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη , παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου (Δημοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα , τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.)
• Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
• Έχει την ευθύνη των ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού θέματος καθώς και την εποπτεία των χώρων στάθμευσης.
• Έχει την ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισμό τους, για την ονομασία οδών – πλατειών, αρίθμηση και οδοσήµανση σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας.
• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με θέματα τουρισμού και αθλητισμού.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά τον π. Δήμο Καλαμπάκας
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

4. Αντιδήμαρχος Θεμάτων Καθαριότητας Πρασίνου και Περιβάλλοντος ο κος Στέργιος Τσιαντούλας χωρίς αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας.
• Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων .
• Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.
• Την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ.).
• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδής των απορριμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
• Την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών, όπως ενδεικτικά πλημμυρών, σεισμών, καταστροφών, έκτακτων γεγονότων.
• Την καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ναών, νεκροταφείου, άλσους, ποταμών και ρεμάτων.
• Λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου.
• Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.
• Το κλάδεμα όλων των δέντρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και η αποκομιδή αυτών.
• Την οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά,
• Έχει την ευθύνη για την σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον ∆ηµόκριτο ή άλλους σχετικούς φορείς.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για τη Δημοτική ενότητα Κλεινοβού.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά την Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού.
• Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού. για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού.
• Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες του δήμου.
• Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου .
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

5. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κος Δημήτριος Βουρλίτσης με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου.
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδομών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ.).
• Έχει την ευθύνη των Συνεργείων Άμεσης επέμβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του δήμου.
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του δήμου.
• Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο δήμο.
• Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών μελετών του δήμου.
• Έχει την ευθύνη για το κτηματολόγιο και την περιουσία του ∆ήµου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου.
• Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.
• Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
• Έκδοση οικοδομικών αδειών.
• Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
• Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
• Παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.
• Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
• Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.
• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης , οργανισμού, φορέα.
• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
• Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων , τη προστασία του καταναλωτή .
• Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για τις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο μας.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
• Έχει την διαχείριση των κτιρίων του δήμου και των Νομικών του Προσώπων που εδρεύουν στο Δήμο μας.
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου και Καστανιάς, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Εκπροσωπεί την δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

6. Αντιδήμαρχος Περιφέρειας ο κος Ανδρέας Καλτσούδας με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για τις Δημοτικές Ενότητες Δήμων Χασίων και Μαλακασίου.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά τις Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια της Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Εκπροσωπεί την δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο , την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για τις Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου.
• Τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και την οργάνωση της εμποροπανήγυρης.
• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρ. διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Β. Αναπλήρωση Δημάρχου λόγω απουσίας ή κωλύματος ως εξής:
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράντος Κων/νο , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Μπαντέκα – Νάνη Ευαγγελία.

Γ. Αναπλήρωση Αντιδημάρχων λόγω απουσίας ή κωλύματος, ως εξής :
• τον κ. Τσιαντούλα Στέργιο αναπληρώνει ο κ. Βουρλίτσης Δημήτριος
• τον κ. Βουρλίτση Δημήτριο αναπληρώνει ο κ. Καλτσούδας Ανδρέας
• την κ. Μαντέκα –Νάνη Λίλα αναπληρώνει ο κ. Ράντος Κωνσταντίνος
• τον κ. Ράντο Κωνσταντίνο αναπληρώνει η κ. Μαντέκα –Νάνη Λίλα.
• τον κ. Παπαγεωργίου Χρήστο αναπληρώνει ο κ. Ράντος Κωνσταντίνος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης