"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10 C
Trikala

Οι πρώτοι “δυνατοί” του Παπαστεργίου

lafarm

Σχετικά άρθρα

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, όρισε σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, τους αντιδημάρχους που τίθενται επικεφαλής των υπηρεσιών του Δήμου και, κυρίως, είναι οι εφαρμογείς των πολιτικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο Δήμαρχος όρισε:

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 20071. Την κ. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοίκησης, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων :

αα) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ββ) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ή έχουν εγγραφεί σ΄ αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

γ) Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 20072. Τον κ. Πολυμερόπουλο Αλέξανδρο του Αθανασίου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας & Καθαριότητας, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου,οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

 

basilena3. Την κ. Μητσιάδη Βασιλική-Ελένη του Γεωργίου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας & Πολιτισμού,οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

kyritsis4. Τον κ. Κυρίτση Χρυσόστομο του Κωνσταντίνου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού – Καινοτομίας – Ανάπτυξης και Τουρισμού, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων :

αα) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ββ) Του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

γγ) Του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

δδ) Όλων των θεμάτων τουρισμού του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας

εε) Του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

kotoulas5. Τον κ. Κωτούλα Ιωάννη του Βασιλείου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων :

αα) Της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας, εκτός του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών

ββ) Του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

γγ) Όλων των θεμάτων Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

anastasiou6. Τον κ. Αναστασίου Χρήστο του Κωνσταντίνου ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας & Εμπορίου, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων :

αα) Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

ββ) Του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών,της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα τουρισμού

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 20077. Τον κ. Παπανικολάου Ηλία του Φωτίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α), με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων

 

anastasopoulos8. Τον κ. Αναστασόπουλο Κίμωνα του Ελευθερίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Β), με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου Χρήστος. Σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο Σύμβουλος στον οποίον έχουν εκχωρηθεί αντίστοιχες αρμοδιότητες.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης