"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

14.9 C
Trikala

Ε65: Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η Μελέτη για Σταθμό Διοδίων στα Τρίκαλα

lafarm

Σχετικά άρθρα

 

e 65

Εγκρίθηκε από την Γενική Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μ. Κρητικού, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την υλοποίηση (κατασκευή και λειτουργία) του Σταθμού Μετωπικών Διοδίων Τρικάλων (Χ.Θ. 105+075) και των Σταθμών Πλευρικών Διοδίων στον Α/Κ Προαστίου (Χ.Θ. 97+000) και Α/Κ Τρικάλων (Χ.Θ. 110+940) για τις ανάγκες λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65).

Σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των έργων, που αναφέρονται στην απόφαση:

Ο μετωπικός σταθμός διοδίων Τρικάλων χωροθετείται περί τη Χ.Θ. 105+075 του αυτοκινητόδρομου Ε-65: Κεντρικής Ελλάδας (εντός του ορίου απαλλοτρίωσης) και περιλαμβάνει 8 λωρίδες κυκλοφορίας με τους αντίστοιχους οικίσκους (θέσεις είσπραξης) και Κτίριο Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του σταθμού (χωροθετείται στην ίδια θέση παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου στο ρεύμα προς Τρίκαλα).

Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 190,59 m² που περιλαμβάνει χώρους γραφείων, χώρο καταμέτρησης χρημάτων, χώρο
χρηματοκιβωτίου, τεχνικό χώρο, αποθήκες, κουζίνα, χώρο ηλεκτρολόγου, χώρο Η/Μ, χώρο ηλεκτρογεννήτριας, χώρο στάθμευσης, χώρους υγιεινής και προθάλαμο εισόδου. Ο μετωπικός σταθμός διοδίων Τρικάλων και το Κτήριο Διοίκησης περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 3 της ΤΕΠΕΜ και αποτυπώνονται (ως προς τη θέση και διάταξη) στο σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΊΑ σε κλ. 1:500 (Αρ. σχ. 22 και 23) που συνοδεύουν την παρούσα.

Ο πλευρικός σταθμός διοδίων Τρικάλων χωροθετείται περί τη Χ.Θ. 110+940 του αυτοκινητόδρομου Ε-65: Κεντρικής Ελλάδας στο κλάδο εισόδου του Α/Κ Τρικάλων (εντός του ορίου απαλλοτρίωσης) και περιλαμβάνει 4 λωρίδες κυκλοφορίας με τους αντίστοιχους οικίσκους (θέσεις είσπραξης), όπως περιγράφεται στο κεφ. 3 της ΤΕΠΕΜ και αποτυπώνεται (ως προς τη θέση και διάταξη) στο σχέδιο ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε κλ. 1:500 (Αρ. σχ. 8) που συνοδεύουν την παρούσα.

Ο πλευρικός σταθμός διοδίων Προαστίου χωροθετείται περί τη Χ.Θ. 97+000 του αυτοκινητόδρομου Ε-65: Κεντρικής Ελλάδας στο κλάδο 1 του Α/Κ Προαστίου (εντός του ορίου απαλλοτρίωσης) και περιλαμβάνει 4 λωρίδες κυκλοφορίας με τους αντίστοιχους οικίσκους (θέσεις είσπραξης), όπως περιγράφεται στο κεφ. 3 της ΤΕΠΕΜ και αποτυπώνεται (ως προς τη θέση και διάταξη) στο σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 1 σε κλ. 1:500 (Αρ. σχ. 22) που συνοδεύουν την παρούσα.

Οι εκτάσεις που χωροθετούνται τα ανωτέρω συνοδά έργα βρίσκονται εντός του ορίου απαλλοτρίωσης του αυτοκινητοδρόμου Ε-65: Κεντρικής Ελλάδας και εκτός σχεδίου γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ) – ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) – περιοχής οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΤΕΠΕΜ. Επίσης οι εκτάσεις που χωροθετούνται τα συνοδά έργα βρίσκονται εκτός εθνικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών του ν.3937/2011, εκτός αρχαιολογικών χώρων και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρίζονται ως μη δασικές).

 

Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης ΤΕΠΕΜ

Κατά την κατασκευή και λειτουργία των ως άνω συνοδών έργων, να τηρούνται τα ακόλουθα:

Οι περιβαλλοντικοί όροι της υπ. αρ. 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο του έργου:
«Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τμήμα Μακρυχώρι – Καλαμπάκα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 172041/26.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ130-ΟΕ0) Απόφαση του Γεν. Δντη Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ

Η εφαρμογή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 46537/9.8.2013.

Τα μέτρα και περιορισμοί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στο κεφ. 6 της ΤΕΠΕΜ.

Οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού (βλ. Σχετ. 18 του σκεπτικού της παρούσας) και
συνοψίζονται ως εξής:

i) Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα παρακολουθούνται από αρμόδιο υπάλληλο των συναρμόδιων εφορειών του Υπ. Πολιτισμού, ο οποίος θα ειδοποιηθεί
έγκαιρα για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών αυτών.

ii) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια τυχόν εκσκαφικών εργασιών, αυτές θα σταματήσουν άμεσα και θα ακολουθήσει ανασκαφική
έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία της λειτουργία των εργοταξιακών χώρων.

iii) Η όποια δαπάνη αρχαιολογικής έρευνας και ακολούθως η προβολή και δημοσίευση των ευρημάτων θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου,
σύμφωνα με το αρθ. 37 του ν. 3028/2002.

 

Ισχύς και τροποποίηση της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης για τη λειτουργία του κυρίως οδικού έργου του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει το
φορέα της από την υποχρέωση άλλων αδειών (π.χ. πολεοδομική άδεια) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα δεν συνεπάγεται την
νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων υφιστάμενων κατασκευών.

Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των αναφερόμενων στο θέμα έργων όπως περιγράφονται στην
ΤΕΠΕΜ που την συνοδεύει.

Για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης απαιτείται η εκ νέου υποβολή και έγκριση ΤΕΠΕΜ, στην οποία θα περιγράφονται τα νεότερα δεδομένα που
καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση.

 

Έλεγχος εφαρμογής της απόφασης – Κυρώσεις για τη μη εφαρμογής της

Η παρούσα απόφαση και η ΤΕΠΕΜ που την συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε έλεγχο στον χώρο του Κτιρίου Διοίκησης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων
Τρικάλων και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ελέγχους για την τήρηση της παρούσας απόφασης δύναται να διενεργούν οι Υπηρεσίες που είναι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης
της ΑΕΠΟ του κυρίως έργου του θέματος.

Η μη τήρηση της παρούσας απόφασης ή καθ’ υπέρβασή της πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης