Μαρινόπουλος: Αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα Reviewed by Momizat on . ''Ναυάγιο'' στη διάσωση του ομίλου Μαρινόπουλος. Η εταιρεία  κατέθεσε σήμερα αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.   Η εταιρεία που παράπαιε τα τελευταία χρόνια, σήμερα ''Ναυάγιο'' στη διάσωση του ομίλου Μαρινόπουλος. Η εταιρεία  κατέθεσε σήμερα αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.   Η εταιρεία που παράπαιε τα τελευταία χρόνια, σήμερα Rating: 0

Μαρινόπουλος: Αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα

Μαρινόπουλος: Αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα

”Ναυάγιο” στη διάσωση του ομίλου Μαρινόπουλος. Η εταιρεία  κατέθεσε σήμερα αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. 

 Η εταιρεία που παράπαιε τα τελευταία χρόνια, σήμερα σε μια προσπάθεια να προστατευθεί από τους πιστωτές της κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο πτωχευτικό κώδικα. 

Συνολικά τα δάνεια της εταιρείας (συμβατικές λήξεις) ανέρχονταν στα 218,390 εκατ. ευρώ από 334,572 το 2013, οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων στα 428,037 εκατ. ευρώ έναντι 78,321 εκατ. ευρώ το 2013 και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις στα 750,68 εκατ. ευρώ από 630,684 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013.

Σε άλλο σημείο της οικονομικής έκθεσης και δη στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου αυτής αναφέρεται χαρακτηριστικά: “σε περίπτωση που η εταιρεία και η μητρική της εταιρεία δεν αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνεια του ομίλου, και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες της εταιρείας και του ομίλου, η εταιρεία μπορεί να μην έχει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Κατά συνέπεια, υπάρχουν ενδείξεις ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως να δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει την ικανότητα να λειτουργήσει, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές για να μειωθεί η λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων στην ανακτήσιμη αξία τους, να γίνουν προβλέψεις για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις και να γίνει ανακατάταξη των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις”.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή