Οι νέοι αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας : Σοφία ∆ρούγκα , Δημήτρης Ζαμπούρας, Αντώνης Παπαναστασίου,Μαρία Φροσυνάκη ενώ συνεχίζουν Χρήστος Παπαγεωργίου και Κώστας Ράντος Reviewed by Momizat on . Με απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας, µε θητεία από 1-9-2016 έως 28-2-2017 (για το υπόλοιπο Με απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας, µε θητεία από 1-9-2016 έως 28-2-2017 (για το υπόλοιπο Rating: 0

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας : Σοφία ∆ρούγκα , Δημήτρης Ζαμπούρας, Αντώνης Παπαναστασίου,Μαρία Φροσυνάκη ενώ συνεχίζουν Χρήστος Παπαγεωργίου και Κώστας Ράντος

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας : Σοφία ∆ρούγκα , Δημήτρης Ζαμπούρας, Αντώνης Παπαναστασίου,Μαρία Φροσυνάκη ενώ συνεχίζουν Χρήστος Παπαγεωργίου και Κώστας Ράντος

Με απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας, µε θητεία από 1-9-2016 έως 28-2-2017 (για το υπόλοιπο των δυόµιση ετών), εντός της τρέχουσας δηµοτικής θητείας .

Η απόφαση λήφθηκε μετά από την αποδοχή των παραιτήσεων των πρώην Αντιδημάρχων με τα αντίστοιχα καθήκοντα, ενώ συνεχίζουν στις θέσεις τους οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Παπαγεωργίου και Κώστας Ράντος.

 

Η ∆ηµοτική σύµβουλος κ. Σοφία ∆ρούγκα ως Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Παιδείας µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

 • Την προστασία, προβολή και ανάδειξη των µουσείων , µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
 • Την Εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισµού και των πολιτιστικών αγαθών του ∆ήµου µας.
 • Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαµβανοµένων και των Αδελφοποιήσεων).
 • Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του ∆ήµου Καλαµπάκας.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών χορωδιών.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του ΚΑΠΗ.
 • Την εποπτεία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του δήµου.
 • Την εποπτεία και τον συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
 • Αρµόδια για θέµατα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.
 • Την τήρηση κανόνων υγιεινής των σχολείων.
 • Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
 • Την ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.
 • Την ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την µέριµνα για τη δηµιουργία µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων, για την προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, για την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους, για την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου, για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του.
 • Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
 • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
 • Το φωτεινό διάκοσµο του ∆ήµου κατά την περίοδο των εορτών.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς της .
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
 • Συνεργάζεται µε τον πρόεδρο και το ∆.Σ της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπάκας.
 • Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
 • Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.

 

Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Ζαµπούρας ∆ηµήτριος ως αντιδήµαρχος περιφέρειας µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

 • Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµων Χασίων και Μαλακασίου.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
 • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
 • Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τα Συµβούλια της Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου για την επίλυση των προβληµάτων τους.
 • Εκπροσωπεί την δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και
  Μαλακασίου.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς του .
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
 • Τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και την οργάνωση της εµποροπανήγυρης.
 • Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
 • Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.

 

Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Αντώνιος Παπαναστασίου, ως αντιδήµαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

 • Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσµου και τη λειτουργία του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την εφαρµογή προγραµµάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασµό δράσεων παρέµβασης για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής).
 • Τα θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, ∆ασοπονίας) .
 • Τα ∆άση, τις δηµοτικές και κοινοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκοτόπους.
 • Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις έγγειες βελτιώσεις.
 • Μεριµνά για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
 • Τον προγραµµατισµό και την εποπτεία των µελετών και έργων άρδευσης καθώς και των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοτεχνικών έργων.
 • Τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 • Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
 • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
 • Έχει την διαχείριση των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που εδρεύουν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
 • Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τα Συµβούλια της Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Τυµφαίων και Βασιλικής για την επίλυση των προβληµάτων τους.
 • Εκπροσωπεί την δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Τυµφαίων και
  Βασιλικής.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς του .
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
 • Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
 • Τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκµετάλλευσης , οργανισµού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος.
 • Τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων , τη προστασία του καταναλωτή .
 • ∆ιαχείριση προγραµµάτων κτηνοτροφίας.
 • Θέµατα ΕΛΓΑ.

 

Η δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Φροσυνάκη Μαρία, ως αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων , µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του δήµου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του δήµου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισµού, οικοδοµών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωµατιστών κλπ.).
 • Έχει την ευθύνη των Συνεργείων Άµεσης επέµβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδροµίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του δήµου.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεµβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του δήµου.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων αρµοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεµβάσεις και αναπλάσεις στο δήµο.
 • Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών µελετών του δήµου.
 • Έχει την ευθύνη για το κτηµατολόγιο και την περιουσία του ∆ήµου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου.
 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδοµίας.
 • Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
 • Έκδοση οικοδοµικών αδειών.
 • Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων.
 • Παραχώρηση ∆ηµοτικών οικοπέδων.
 • Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεµαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανοµής.
 • Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηµατοδοτών.
 • Τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκµετάλλευσης , οργανισµού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος.
 • Τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων , τη προστασία του καταναλωτή.
 • Τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών , εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
 • Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο ∆ήµο µας.
 • Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
 • Έχει την διαχείριση των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που εδρεύουν στο ∆ήµο µας.
 • Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τα Συµβούλια των Τοπικών στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού, για την επίλυση των προβληµάτων τους.
 • Εκπροσωπεί την δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κλεινοβού.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς του .
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
 • Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
 • Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
 • Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
 • Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.

 

Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή κωλύµατος

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του, ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ράντος Κων/νο , που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Φροσυνάκη Μαρία.

 

Αναπλήρωση Αντιδηµάρχων, λόγω απουσίας ή κωλύµατος

 Τον κο Κωνσταντίνο Ράντο, αναπληρώνει ο κος Παπαγεωργίου Χρήστος.
 Την κα Σοφία ∆ρούγκα, αναπληρώνει ο κος Κωνσταντίνος Ράντος .
 Τον κο Παπαγεωργίου Χρήστο, αναπληρώνει η κα Σοφία ∆ρούγκα
 Την κα Μαρία Φροσυνάκη , αναπληρώνει η κα Μαρία Κουκοράβα .
 Την κα Μαρία Κουκοράβα, αναπληρώνει η κα Μαρία Φροσυνάκη.
 Τον κο Αντώνιο Παπαναστασίου, αναπληρώνει ο κος Ζαµπούρας ∆ηµήτριος.
 Τον κο ∆ηµήτριο Ζαµπούρα αναπληρώνει ο κος Παπαναστασίου Αντώνιος.

 

Εκχώρηση αρµοδιοτήτων

1. Στην αντιδήµαρχο Καθαριότητας Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Μαρία
Κουκοράβα, πέραν των αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε την υπ.αριθµ.186/2016
απόφαση του ∆ηµάρχου εκχωρεί και τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 Τη λειτουργία των δηµοτικών και λαϊκών αγορών.
 Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ασπροποτάµου και Καστανιάς.
 Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς του .
2. Στον αντιδήµαρχο οικονοµικών κο Χρήστο Παπαγεωργίου πέραν των αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 596/2014 απόφαση του ∆ηµάρχου εκχωρεί και τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 Την οργάνωση της εµποροπανήγυρης.

Σχόλια (1)

 • Πριν...ο Αλέκος λαλησει τρις....

  Ο Προϊστάμενος του Δικαστικού της ΔΟΥ Τρικάλων ενδιαφέρεται ακόμα για τη θέση του Δημάρχου Καλαμπάκας;
  Καιρό έχουμε να δούμε και να ακουσουμε έστω διαδικτυακα νέα του.

  Απάντηση

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή