"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

30 C
Trikala

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι με πολλές αρμοδιότητες

lafarm

Σχετικά άρθρα

Με έμφαση στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική λειτουργία, ο Δήμαρχος Τρικκαίων όρισε εντεταλμένους συμβούλους. Βάσει του νόμου, έχει το δικαίωμα ορισμού δημοτικών συμβούλων ως εντεταλμένων, για άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται από τον ίδιο Ο κ. Παπαστεργίου, όμως, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων με αυτές των εντεταλμένων συμβούλων. Αυτό συνέβη για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση των προς επίλυση θεμάτων του Δήμου, ουσιαστική συλλογική λειτουργία των θεσμικών οργάνων, εξειδίκευση και, ταυτοχρόνως, πληρέστερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων και ολιστική γνώση των θεμάτων από τους συμβούλους.

Η απόφαση για τη συνεπικουρία των αντιδημάρχων δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και τονίζεται ότι οι εντεταλμένοι σύμβουλοι δεν θα αμοίβονται, αλλά θα εργάζονται αμισθί για σύνολο των πολιτών.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους, είναι οι εξής:

1. Τον κ. Αναστασίου Βάιο, Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Αθλητισμού, με τις παρακάτω καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:

α) Την επικουρία της Αντιδημάρχου κ. Μητσιάδη Βασιλικής – Ελένης για την

εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο και την υπογραφή, «Με εντολή Δημάρχου»,

των εγγράφων επί θεμάτων αθλητισμού που απευθύνονται σε κεντρικές υπηρεσίες

και είναι μεγάλης σημασίας.

β) Την ευθύνη και τον γενικό συντονισμό των πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων

και μέτρων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού, την παροχή δυνατοτήτων

άθλησης σε όλους τους Δημότες και την συντήρηση-διαχείριση των αθλητικών

mpouras xristos

εγκαταστάσεων του Δήμου.

2. Την κ. Αλεστά Σοφία, Εντεταλμένη Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίωνκαι Διεθνών Σχέσεων, με τις παρακάτω καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:

α1) Την επικουρία του Αντιδημάρχου κ. Κυρίτση Χρυσόστομου για τον συντονισμό και

υλοποίηση:

•Κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εθνικές εορτές κλπ)

•Των προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος

•Την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις, τα

οποία σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες

•Την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση

πόλεις του Εξωτερικού

α2)Την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» των συναφών με την άσκηση των καθ ́

ύλην αρμοδιοτήτων της εγγράφων που απευθύνονται σε κεντρικές υπηρεσίες και

είναι μεγάλης σημασίας.

β)Την επικουρία του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Αναστασίου για την οργάνωση,

λειτουργία και το συντονισμό των κοινωνικών δομών του Δήμου: Κοινωνικό

ιατρείο, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο.

`

3. Τον κ. Λέρα Νικόλαο, Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Εσόδων, με τις

παρακάτω καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:

Την επικουρία της Αντιδημάρχου κ. Γάλλου – Δαλκαφούκη Χρυσάνθης για την

εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο, οργάνωση και συντονισμό του Τμήματος Εσόδων

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Τον κ. Ντιντή Παναγιώτη, Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Τουρισμού, με τις παρακάτω καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:

Την επικουρία του Αντιδημάρχου κ. Κυρίτση Χρυσόστομου για την εποπτεία,

παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό των θεμάτων Τουρισμού του Τμήματος

Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας

5. Τον κ. Λάππα Μιχαήλ, Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Εθελοντισμού,

με τις παρακάτω καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:

α) Την επικουρία του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Ιωάννη για την εποπτεία,

παρακολούθηση και έλεγχο των θεμάτων εθελοντισμού. Ειδικότερα θα έχει την

ευθύνη και τον γενικό συντονισμό για :

•Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της

ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς

προσφοράς των πολιτών

•Την ανάπτυξη του αισθήματος της «κοινωνικής συμμετοχής»

•Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του

Δήμου

•Την προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου

β) Την υπογραφή, «Με εντολή Δημάρχου», των εγγράφων επί θεμάτων

εθελοντισμού, όπως προσδιορίζονται αμέσως παραπάνω και που απευθύνονται

σε κεντρικές υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας

γ) Την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία του υπό

σύσταση γραφείου Εθελοντισμού, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

6. Τον κ. Μπούρα Χρήστο, Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Πολιτικής

Προστασίας, με τις παρακάτω καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:

α)Την επικουρία του Αντιδημάρχου κ. Πολυμερόπουλου Αλέξανδρου για την

εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό και οργάνωση επί θεμάτων Πολιτικής

Προστασίας.

β)Την επιτελική ευθύνη για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του

Δήμου Τρικκαίων και τη σύνταξη και υπογραφή των επί μέρους σχεδίων και μνημονίων

ενεργειών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού

σχεδιασμού, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων

στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

 

Πλέον των παραπάνω αρμοδιοτήτων, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε

συνεννόηση πάντοτε με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους :

Παρακολουθούν και ενημερώνονται για τα δρώμενα της αρμοδιότητάς τους σε

τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο

•συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς

•προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις

•συνδράμουν στην σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση

των κανονιστικών διατάξεων της αρμοδιότητάς τους.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με

το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως

άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών

πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Η θητεία των παραπάνω οριζόμενων Εντεταλμένων Συμβούλων ακολουθεί τη θητεία των

αρμοδίων Αντιδημάρχων και είναι δυνατή η ανάκλησή της, με αιτιολογημένη απόφαση του

Δημάρχου.

mpouras xristosLERAS-NIKOSANASTASIOY-AKISALESTA-SOFIALAPPAS-MIXALIS

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης